Aanstuurplougje

Aanstuurplougje 1

Op 23 juli is er na afloop van de kerkdienst door Tjitse Mollema verslag gedaan. Sindsdien, door de vakanties, heeft alles stilgelegen. Op 30 augustus komt het plougje weer bijeen. Eén van de agendapunten zal dan de gemeentegrenzen zijn: een saai, taai maar kerkelijk verplicht onderwerp. En de gedachten zullen moeten gaan over het beleidsplan, plaatselijke regeling én naam van de nieuwe gemeente.

In de komende weken zullen onder leiding van het aanstuurplougje verschillende groepen en commissie uit beide gemeenten met elkaar weer verder praten over erediensten en pastoraat.

Wie vragen of suggesties heeft, laat het horen, mail naar aanstuurplougje@outlook.com of klamp een van de aanstuurplougjeleden aan: Regina Feitsma, Tjitse Mollema, Gerda Potze of Luuk Tuinstra.

Aanstuurplougje 2

Het plougje is een tijdje niet bijeengeweest, daarom tik ik op persoonlijke titel de huidige stand van zaken neer.

(1) Bestuur en organisatie

De kerkenraden hebben met elkaar gesproken over de plaatselijke regeling. Die regeling zullen alle gemeenteleden onder ogen krijgen. Na een gemeentevergadering, waarschijnlijk ergens in het najaar, zal die regeling vastgesteld kunnen worden. Een van de belangrijkste dingen in die regeling is de werkwijze van de kerkenraad. Als ik het goed inschat, zal de kerkenraad gaan werken volgens het model ‘kerkenraad met werkgroepen’. Dat betekent dat de kerkenraad niet alles meer zal doen en dat een deel van de verantwoordelijkheid komt te liggen bij de werkgroepen. Aan alle modellen zitten voor- en nadelen. Het voordeel van dit model is dat de verantwoordelijkheid voor het gemeenteleven door meer mensen wordt gedragen. Een ander belangrijk onderwerp de komende maanden zal het beleidsplan zijn. De contouren van het beleidsplan zijn geschetst. Het is nu aan de kerkenraad om de lijnen wat steviger aan te zetten. Daarna is het de beurt aan alle colleges, werkgroepen en commissies om hun werkplannen voor de komende jaren op papier te zetten. Wanneer dat allemaal is afgrond, zal het worden gepresenteerd aan alle gemeenteleden om hun mening daarover te geven. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan vast.

(2) Communicatie

Op dat werkveld gebeurt eigenlijk alles al samen. De nieuwsbrieven zijn samengevoegd. In de komende maanden zullen onze middelen – nieuwsbrief, kerkbladen, website – worden besproken met onder meer de vraag of die middelen beantwoorden aan hun doel en onze verwachtingen.

(3) Diaconaat

De diakenen zijn eigenlijk al samen. Het samengaan vraagt alleen nog om formalisering.

(4) Kerkdiensten

Zoals tijdens de gemeentevergadering begin dit jaar is gezegd zal aan het kerkdienstrooster vooralsnog niets veranderen: de kerkdienstroosters voor dit jaar en volgend jaar worden opgesteld volgens de vertrouwde en bestaande afgesproken regels. De werkgroep Vieren en commissie Erediensten zijn voorlopig alleen nog maar met elkaar in gesprek. Hoe ziet ‘het ideale’ kerkdienstrooster voor de toekomst eruit? Welke wensen en ideeën leven er over de orde van dienst? Ik ga ervan uit dat hierover geen spijkers met koppen geslagen kunnen worden dan nadat alle gemeenteleden hun mening hebben kunnen geven. Dat komt nog want op dit moment zijn er nog geen concrete en uitgewerkte voorstellen die ter bespreking op tafel kunnen worden gelegd. Overigens, wie vragen heeft of mee wil denken hoeft niet af te wachten maar kan contact opnemen met de leden van de werkgroep Vieren of commissie Eredienst.

(5) Oecumene en Samenwerking

Deze werkgroep moet eigenlijk nog helemaal als nieuw uit de grond getrokken worden. Naar mijn inschatting zal deze werkgroep in de praktijk een platform zijn waar verschillende groepen een paar keer per jaar bijeenkomen.

(6) Jeugd

De jeugdraad werkt al helemaal samen, het is geen onderwerp van gesprek. Hét onderwerp voor de jeugdraad is hoe we jongeren bij de kerk betrokken kunnen houden, wat we daarvoor willen doen en waarom? Het vraagstuk over het samengaan van de gemeenten valt hierbij in het niet.

(7) Kerkrentmeesterij

Bij de besprekingen van de kerkrentmeesters ben ik niet betrokken dus daarover kan ik niets vertellen.

(8) Pastoraat

Er zijn wel wat verschillen in werkwijzen tussen Maarland en de Vredekerk maar die zijn volgens mij niet onoverbrugbaar. Een belangrijk onderwerp zal zijn hoe we de gemeentesecties in gaan delen. Het ligt voor de hand dat grotendeels de Maarlandse indeling zal worden aangehouden. De volgende vraag zal zijn hoe we het onderlinge pastoraat gaan organiseren. Dat is te doen maar vereist wel het nodige werk.

Los van dit alles vraagt een samengaan van gemeenten ook om het vaststellen van de gemeentegrenzen. Dat wordt vermoedelijk nog een klus. We zullen in overleg moeten met de ons omringende protestantse en gereformeerde gemeenten. Het is vooral ook een ingewikkelde klus die ook om goedkeurig vraagt van de classis. Dus daar kan nog weleens meer tijd in gaan zitten dan in alle andere klussen.

Afijn, zo hangt de vlag er op dit moment volgens mij bij. Wie vragen heeft over het proces van samengaan, wacht er niet mee maar stel ze aan het aanstuurplougje dan kunnen zij daarmee aan het werk.

André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland