Beleidsplan samen

PKN-gemeente Loppersum/Maarland

Gefedereerde gemeenten hervormd Maarland / gereformeerd Loppersum

Samenvatting beleidsplan

Eigenheid
De gemeente wil een geloofsgemeenschap zijn waar mensen in het licht van de woorden van God en in Gods Geest de zin van hun leven kunnen ontdekken. Zij wil daartoe op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties de boodschap van het Evangelie brengen, en deze boodschap in woord en daad gestalte geven in de wereld.

De gefedereerde gemeenten beogen samen één geloofsgemeenschap te vormen die pluriform is, met respect en eerbied voor elkaars geloofsovertuiging. In de gemeente moeten mensen zich thuis kunnen voelen met alle variaties die deze gemeente rijk is. Een gemeente waarin de samenvoeging van twee gemeenten niet als eindpunt wordt beschouwd, maar die mogelijkheden biedt om tot een vernieuwingsproces te komen op kerkelijk en theologisch gebied met aandacht voor cultuur en (geloofs)tradities van beide kerken.

De gemeente heeft een open oog voor andere kerken en geloofsgemeenschappen en zoekt naar oecumene.

Bestuur en organisatie van de gemeente
Op geregelde tijden hebben gemeenteleden tijdens gemeente-avonden inspraak in het beleid.

In de toekomst zullen de inkomsten primair ingezet worden voor de financiering van de predikantsplaatsen.

Kerkdiensten: samenkomst, viering, verkondiging
De kerkenraad organiseert wekelijks kerkdiensten, waarin Gods aanwezigheid en de onderlinge verbondenheid van de leden wordt gevierd, in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal.

Het Heilig Avondmaal wordt zo mogelijk twaalf keer per jaar gevierd, waarbij iedereen aan tafel wordt genodigd, ongeacht leeftijd en plaats of kerk van herkomst.

Voorafgaand aan het sacrament van de Doop worden er gesprekken gevoerd met de ouders van een dopeling, in het geval van volwassendoop: met de dopeling zelf.

In de gemeente is het mogelijk dat – in overeenstemming met de artikelen van de kerkorde – levensverbintenissen van personen van gelijk geslacht gezegend worden en dat aan kinderen waarvan de ouders doopleden zijn, de doop bediend wordt.

Pastoraat
De gemeente wil een zorgzame gemeenschap zijn, waarvan de leden omzien naar elkaar. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de toerusting van gemeenteleden tot het pastoraat, zodat gemeenteleden kunnen ervaren bij de geloofsgemeenschap te behoren. In de praktijk heeft het pastoraat de vorm van individuele aandacht: het bezoeken van gemeenteleden. Dat kan ook via groothuisbezoeken en gesprekskringen. In het pastoraat hebben sommigen een speciale verantwoordelijkheid: contactper­so­nen, ouderlingen en predikanten.

Diaconaat
De diakenen hebben een speciale verantwoordelijkheid bij de signalering van en hulp bij materiële nood en praktische problemen van mensen dichtbij en veraf. Diakenen nemen als ambtsdragers deel aan het bestuur en het beleid in de gemeente en coördineren de activiteiten van gemeenteleden op dit gebied. Diaconie wil een schakel zijn tussen de kerk en de samenleving, met als bijzondere taak het alert zijn op en hulp bieden in de situatie waarin de minder bedeelden zich in onze gemeenschap en daarbuiten bevinden.

In de eredienst wordt het werk van de diakenen zichtbaar in de liturgische taken die ze heeft: het inzamelen van gaven, het bedienen bij de viering van het Heilig Avondmaal en incidenteel in de dienst der gebeden. Om het werk van de diaconie financieel mogelijk te maken worden giften van de gemeente ingezameld en worden opbrengsten van diaconale bezittingen ingezet.

Het leren in de gemeente i.w.
Als een levende gemeente wil de gemeente voortdurend met leren bezig zijn, dat wil zeggen: meer ervaring opdoen, kennis verdiepen, oude en nieuwe bronnen aanboren en opnemen, wijsheid tot z’n recht laten komen.

In de catechese, gegeven door de predikanten in samenwerking met gastouders, krijgt de jeugd onderricht over de zin en inhoud van het geloof. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om op de openbare basisscholen in onze regio schoolcatechese te geven.

Jaarlijks worden er meerdere leerhuizen aangeboden, waar volwassenen hun inzicht kunnen verdiepen wat betreft de kennis van de bijbel, de hedendaagse verwerking van onze kerkelijke traditie, ontwikkelingen in de maatschappij, methoden van verkondiging en onderricht en het vertalen van het geloven in een christelijke levenshouding.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland