Federatie

Bericht van beide wijkkerkenraden

Beste gemeenteleden,

Als kerkenraden van de wijkgemeenten Vredekerk en Maarland willen we het volgende graag met jullie delen:

In onze samenwerking tot nu toe heeft vaak de gedachte gespeeld, dat wij uiteindelijk toch teveel verschillen om alles helemaal samen te kunnen doen.

Wij willen die gedachte graag omdraaien: omdat we verschillend zijn, kunnen we elkaar aanvullen.

We denken dan in het bijzonder aan de invulling en sfeer van de kerkdiensten, die we niet gezamenlijk vieren. De gezamenlijke diensten vullen we immers samen in.

Maar de diensten die “van ieder van ons” zijn, aparte wijkdiensten dus, daarin kunnen de wijken hun eigen sfeer en invulling bepalen. En daarin kunnen we elkaar aanvullen. Want beide wijken hebben – min of meer bewust – ieder een eigen profiel.

Het profiel van wijk Maarland is meer gericht op rust in de liturgie met regelmatig cantorijzang en bijna uitsluitend gebruik van het nieuwe liedboek. Maar er is ook ruimte voor af en toe een dienst voor jong & oud en voor diensten met jongeren, samen met wijk Vredekerk.

In wijk Vredekerk is er een sterke afwisseling mogelijk in de diensten. De ene keer verleent een band haar medewerking aan de dienst en een andere keer is er een ingetogen liturgische nadruk te vinden.

Met die twee profielen vullen we elkaar aan.

Jullie als onze gemeenteleden nodigen we uit om hierin je eigen weg te zoeken. U/ je bent welkom bij de gezamenlijke diensten en ook bij de kerkdiensten van iedere wijk afzonderlijk.

Overigens zijn de overeenkomsten tussen onze kerkdiensten veel groter dan de verschillen.

Maar we hoeven als wijken niet helemaal op elkaar te gaan lijken om goed samen te werken, we kunnen elkaar aanvullen.

Verder blijven we natuurlijk intensief samenwerken op het gebied van jeugdwerk, pastoraat en diaconaat, in De Kerk Draait Door en het Platform Levensvragen (in dat laatste platform ook met anderen uit het dorp Loppersum) en in de gezamenlijke kerkdiensten.

We willen graag uitstralen dat wij een Protestantse kerk zijn met twee wijken die elkaar ruimte geven om het iets anders te doen, vanuit de gedachte dat dat aan meer mensen de mogelijkheid biedt om hun geloof te beleven.

Onze verschillen versterken zo juist onze gezamenlijke opdracht om het evangelie uit te dragen.

Zo willen wij het graag zien.

De kerkenraden van wijk Vredekerk en wijk Maarland
Loppersum, mei 2019

Samen op weg naar één PKN gemeente

Op 30 september 2012 is er een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente Maarland en de Gereformeerde Kerk te Loppersum bevestigd.

In november 2015 is door beide kerkenraden besloten dat het streven naar een fusie (nog) niet aan de orde kan zijn.

De beide kerkenraden van Hervormde wijkgemeente Maarland en Gereformeerde wijkgemeente Loppersum, koesteren en stimuleren echter de samenwerking bij alle activiteiten die goed gaan.

De samenwerking op het gebied van jeugdwerk, gezamenlijk pastoraat, gezamenlijk diaconie zijn voorbeelden hiervan.

Geschiedenis

Eind augustus 2012 kwamen we nog bijeen als gezamenlijk moderamen, begin oktober 2012 kwamen we voor het eerst bijeen als Federatiekerkenraad. Dat was wel even wennen. De rol paste ons nog niet vlekkeloos. Kwamen we voorheen bijeen als vertegenwoordigers van onze achterban en werden de besluiten genomen in eigen kerkenraad, nu, na de federatie is dit ook nog wel zo maar daarbij zijn we bevoegd om besluiten te nemen over de zaken die in de federatie zijn geregeld. Een rol waarin we duidelijk nog moeten groeien.

Een van de onderwerpen op de agenda waren de groothuisbezoeken /geloofsgesprekken. Doel van deze gesprekken zijn dat we elkaar in ongedwongen sfeer beter leren kennen.

Samen met de Adviescommissie hebben we in augustus al gesproken over dit onderwerp en de Adviescommissie is met een voorstel gekomen. Uitvoerig is gesproken over hoe we dit gaan doen. Kiezen we voor de huiskamer of voor een avond bij de kerk. Waar komt het gesprek het beste tot ontplooiing, waar moet het over gaan en wanneer moeten de gesprekken plaatsvinden. Met alle opmerkingen die deze avond naar voren zijn gekomen, vertrouwen we de predikanten de verdere opzet toe.

Een ander onderwerp was de jaarlijkse Kerkenraadsdag. Al enkele jaren wordt deze gehouden en komen we op een zaterdag bijeen om uitgebreid een onderwerp te bespreken. Als datum werd gekozen voor 9 februari 2013. Het onderwerp kiezen was ook nog niet zo gemakkelijk maar uiteindelijk werd het Identiteit. Een groepje gevormd uit federatiekerkenraad en adviescommissie zullen dit voorbereiden.

Al enkele jaren wordt gesproken over een gedenkmonument. Een aantal personen uit beide kerken is bezig geweest met de voorbereiding van dit monument. Een definitief besluit is hier nooit door de kerkenraden over genomen. We besluiten dat dit het onderwerp zal worden in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering.

Wijk Loppersum bracht tijdens de vergadering nog wat onderwerpen in o.a. dat in 2013 Dankdag op zondag zal worden gevierd en doen wijk Maarland het voorstel om dit samen te gaan vieren. De positie van de Commissie Erediensten binnen de federatie en het wel of niet branden van de paaskaars voor de dienst.

Wijk Maarland brengt een brief in van Riet Bons waarin waardevol ideeën worden gedaan om met elkaar te leren en van elkaar te leren. We zijn erg blij met al deze tips en houden het bij onze agenda om er mogelijk in de nabije toekomst uit te kunnen putten.

Het samen groeien naar een fusie, heeft ook als probleem dat er bepaalde activiteiten in eigen kerk wat anders komen te staan, b.v. het groeiend bloemstuk met Advent tot Kerst. In beide kerken is er een traditie en we hopen dat in respectvol overleg tussen onze creatievelingen hier een oplossing kan worden gevonden waarin beide partijen zich kunnen vinden.

De catecheses zijn volop bezig en vinden plaats in kerken en huiskamers. Dat we een ‘reizende’ gemeente zijn, levert ook op dat we af en toe naar een andere plaats moeten reizen. Voor de een totaal geen probleem voor de ander toch wat meer. Ook daarin zullen we moeten leren.

Een zeer lange vergadering waarin vele punten werden besproken, besluiten werden genomen. Een vergadering die we een volgende keer op een vroeger tijdstip hopen te beëindigen.
We hebben gemerkt dat er behoefte is aan meer duidelijkheid hoe we nu heten. In het kort komt het hier op neer.

Samen op Weg bestaat niet meer sinds we zijn gefedereerd en daarom de volgende wijzigingen:

Oude Benaming Nieuwe benaming
Stuurgroep Adviesgroep
Gez. Moderamen Federatiekerkenraad
Gereformeerde kerkenraad Wijk Loppersum
Hervormde Gemeente Maarland Wijk Maarland

Daarbij wordt nog veel gesproken over SOW blad en toch heet het al jaren ‘Kerkblad’

Als wijk Loppersum en wijk Maarland hebben we 13 november vergaderd. Uiteraard is gesproken over de opzet van de geloofsgesprekken maar de hoofdlijn van deze avond gedenkmonument. Een voorbeeld in het klein stond opgesteld zodat we een goed beeld kregen van de bedoeling. Het ontwerp werd getekend door Marjolien Kippersluys en oogstte veel bewondering. In de toelichting zagen we de bedoeling en ging het steeds meer voor ons leven. In de vorm van een (levens)cirkel waaraan takken zijn bevestigd, wordt het een gedenkmonument waarin gedurende het jaar gedenkmonumentjes worden gehangen bij geboorte, doop, belijdenis en overlijden. Zo worden we alle zondagen bij alle gebeurtenissen in de gemeente bepaald en wordt het een onderdeel van het liturgisch centrum. Alle voor- en nadelen worden besproken, met name de aanschaf en de uitvoering, materiaalkeuze zijn onderwerp van gesprek. Het onderwerp zal wellicht een vervolg krijgen want uitgekristalliseerd is het nog niet.

De catecheses zijn van start gegaan en mogen zich verheugen in een goede belangstelling. Het jeugdteam stelt de kerkenraden op de hoogte van het verloop van alle jeugdactiviteiten o.a. een kerst event, geplande tienerdienst , activiteiten voor 20-30 jarigen en starten enquête voor 30-40 jarigen. Gedurende alle jeugdactiviteiten zal er worden gespaard voor het project Leergeld. Een project in de buurt die ondersteuning geeft op allerlei gebied aan kansarme kinderen in het onderwijs. Natuurlijk moet ook een vertegenwoordiging van het jeugdteam in de kerkenraad en is Tonnie Roggeveld hiervoor afgevaardigd. Op pastoraal gebied worden voorzichtige stappen gezet en zal op 27 november een bijeenkomst zijn voor ouderlingen om elkaars werkwijze te verkennen en van elkaar te leren. Bij de Rondvraag wordt o.a. aandacht gevraagd voor de presentatie van Soemoed, ziel van het Palestijnse volk, een boek wat mede door de vertaling door Riet tot stand is gekomen. De presentatie zal zijn op 11 december in het landelijk dienstencentrum te Utrecht en niets meer aan de orde zijnde, bidden we tot besluit het Onze Vader om daarna verder te gaan in eigen ruimte met de eigen vergadering.

Lies van Dijken
scriba

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland