Maarland

Predikant André van den Bor, tel. 06 53672710
Preases Geja Huizing
Scriba Annelieke Aalbers-Doornbos
Postbusnummer postbus 7, 9919 ZG  Loppersum
Kerktelefoon André Dallinga, tel. 0596-571708
Melden overlijden Trijnie Swaagman, tel. 06-13758167
Kerkelijk bureau Trijnie Swaagman, tel. 06-13758167
Boekhouder Menno Wieringa
Reserveren kerk
Loppersum, Petrus en Pauluskerk contact via contactformulier
Zeerijp, Jacobuskerk André Dallinga, tel. 0596-571708
‘t Zandt, Mariakerk vacant
Leermens, Donatuskerk Mark Pfarrer, tel. 0596-581716
 
Banknummer Kerk
NL 24 RABO 037 45 01 394
Banknummer Diaconie
NL 60 SNSB 090 18 74 329

De kerkenraad
De kerkenraad bestaat momenteel ( september 2022) uit 17 personen: 8 ouderlingen, 5 diakenen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 1 predikant. Preses van de kerkenraad is Geja Huizing.

Het scribaat mail: scribamaarland@gmail.com De kerkenraad vergadert iedere 3e dinsdag van de maand in Elthato in Zeerijp. De kerkenraadsvergadering wordt voorbereid door het moderamen, dat iedere eerste dinsdag van de maand. De (Hervormde) wijkgemeente Maarland heeft een 1,0 predikantsplaats die wordt ingenomen door ds. André van den Bor.

De kerkenraad en het moderamen zijn via de post te bereiken op Postbus 7 te Loppersum.

 

 

 

 

In ons beleidsplan uit 2019 staat onder meer het volgende:
Een kerk of een kerkelijke gemeente is geen doel op zich. Een kerk staat in dienst van het evangelie van Jezus Christus. Dat betekent dat een kerkgemeenschap het goede nieuws steeds opnieuw ontvangt en doorgeeft. Alles wat vanuit kerkenraad, college van kerkrentmeesters, diaconie, werkgroepen en noem maar op wordt gedaan, is dienstbaar aan dit doel.

Tegelijk betekent het dat een kerkgemeenschap op zoek is naar bondgenoten in de wereld om haar heen. Naar mensen, plaatsen, gebeurtenissen waar iets zichtbaar wordt van het Koninkrijk van God. Want in de lijn van wat er geschreven staat in Mattheüs 25: 37 – 40, heeft de kerk zeker geen monopolie op het doorgeven van het evangelie. Integendeel, als zij goed kijkt en luistert dan zal zij in de wereld om haar heen tekenen van het Koninkrijk zien.

Omdat een kerk geen doel op zich is, betekent het dat een kerkgemeenschap steeds opnieuw een open gemeenschap zal moeten worden. De drempel om een kerkgebouw op zondagmorgen binnen te stappen, is in onze tijd vaak hoog. Maar elke gemeenschap heeft de neiging in zich, om af te glijden tot een (besloten) club; de drempel binnenin de gemeenschap kan dan zelfs hoger worden dan de drempel om de ruimte van die gemeenschap binnen te komen.

In Maarland willen wij steeds opnieuw proberen een open gemeenschap te zijn voor ieder die ergens aan mee wil doen. De gemeente zelf is als gemeenschap een oefenplaats voor de woorden van het evangelie: verdriet en vrolijkheid kunnen er gedeeld worden.

Tegelijk willen we daarbij vasthouden aan de sfeer en de toon, die bij onze gemeente passen: een gemeente in het midden van de kerk, die zich kenmerkt door ruimte in geloven en rust & regelmaat in de diensten. Een gemeente waarin geloven niet vanzelfsprekend is, maar steeds opnieuw een zoektocht.

Op die zoektocht vinden we het belangrijk om elkaar te bevragen om zo van elkaar te leren. Openheid en nieuwsgierigheid, belangstelling en acceptatie zijn daarbij belangrijk. Het is niet voor niets dat vele Maarlanders niet zonder het koffiedrinken na de dienst kunnen.

Daarbij willen we inclusief denken: de gespreksgroep voor de ouderen is net zo goed een verantwoordelijkheid van ons allemaal als de kindernevendienst voor de kinderen.

De verantwoordelijkheid van de gemeente komt onder andere duidelijk naar voren in het feit dat gemeenteleden zelf voorgaan in morgengebeden, avondgebeden en rouwdiensten.

GESCHIEDENIS EN SAMENSTELLING
De voormalige Hervormde (nu wijk)gemeente Maarland is in mei 2004 tot stand gekomen door een fusie van drie gemeenten: Herv. gem. Loppersum, Herv. gem. Zeerijp-Eenum-Westeremden en de Herv. gem. De Wierden (Godlinze, Leermens, Oosterwijtwerd, ’t Zandt en Zijldijk).

Sinds 2012 is de gemeente via een Federatieovereenkomst verbonden met de Gereformeerde Vredekerk van Loppersum.

De gemeente heeft in totaal 716 leden, het aantal belijdende leden is 157, het aantal doopleden 203 en het aantal geboorteleden is 356. Het aantal pastorale eenheden is 358.

KERKDIENSTEN.
De gemeente Maarland beslaat een groot gebied en maakt gebruik van acht kerkgebouwen  van de Stichting  Oude Groninger Kerken. Eén ervan (in Loppersum) wordt “min of meer onze eigen kerk” gehuurd. Door middel van een rooster met een evenwichtige verdeling worden vier van deze kerken “bezongen” (Loppersum, Zeerijp, ’t Zandt en Leermens). In de andere kerken is incidenteel een avondgebed, dat verzorgd wordt door 2 gemeenteleden uit een groep van 8. Eenmaal per maand en op bijzondere zondagen (onder andere Stille zaterdag, Pinksteren, Startzondag, Kerstavond en Oudejaarsavond) wordt er een gezamenlijke dienst gehouden met de  Vredekerk.

De gemeente gebruikt een door een liturgiecommissie samengesteld boekje met diverse orden van dienst voor de gewone eredienst, morgengebed, avondgebed en viering van Schrift en Tafel.

Er wordt gebruik gemaakt van de NBV. De gemeentezang volgt het Nieuwe Liedboek. De gemeente hecht aan een goed afgestemde liturgie, met orgelspel en liederen die daar deel van uitmaken.

Er is een actieve cantorij die regelmatig haar medewerking aan de dienst verleent en – evenals de (beroeps)organisten – betrokken zijn bij de voorbereiding ervan.

De gemeente kent een open avondmaal, waarbij ook de kinderen meedoen. Tijdens de diensten is er (soms) een oppasdienst voor de jongste kinderen en kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.

Er is een actieve ochtendgebedcommissie, die ongeveer 5 diensten per jaar verzorgt, waarin twee commissieleden voorgaan. Ook is er een avondgebedcommissie.

De gemeente staat open voor liturgische vernieuwingen zoals andere vormen van vieringen, de participatie van gemeenteleden en het gebruik van symbolen in de vorm van beeld en muziek. Elke zondag wordt er met elkaar na de dienst koffie gedronken.

PASTORAAT
In de gemeente bestaat een pastorale werkgroep, bestaande uit kerkenraadsleden en pastorale medewerkers, die in samenwerking met de predikant een groot aantal taken uitvoert binnen de gemeente.

Een tweetal gemeenteleden volgde de scholing “Het leiden van een kerkelijke uitvaart door gemeenteleden” en is beschikbaar om uitvaarten voor te bereiden en in de dienst voor te gaan.

DIACONIE
De diaconie spreekt in haar vergaderingen uitvoerig over hoe de haar toevertrouwde gelden besteed  moeten worden, en vergadert een aantal keren per jaar samen in federatieverband. Er  is een aantal vaste bijdragen aan o.a. de voedselbank, Stichting Leergeld en Inlia. Daarnaast worden er diverse projecten, zowel landelijk als regionaal gesteund.

Ook is er een diaconaal fonds Maarland in het leven geroepen, waar mensen in onze regio financiële steun kunnen vragen. Er worden gezamenlijk met de Vredekerk maandelijks producten ingezameld ten behoeve van de Voedselbank.

Een jaarlijks weerkerend belangrijk gebeuren is het 40 dagenproject. Vast onderdeel van het project is de gemeentemaaltijd, die in federatieverband wordt gehouden met de Vredekerk.

JEUGDWERK
Het jeugdwerk gebeurt in samenwerking met de Vredekerk. Voor de kinderen in de basisschool-leeftijd is er tijdens de kerkdienst (soms) kindernevendienst.

SENIOREN
In Loppersum staat het woonzorgcomplex “Wiemersheerd”. Dit complex biedt woonruimte aan ongeveer 60 senioren. Er is een verbinding met de kerkdiensten door middel van internet. Samen met de Vredekerk wordt in Wiemersheerd vier keer per jaar avondmaal gehouden. De predikanten gaan hier bij toerbeurt voor.

In de weeksluiting gaan predikanten en een groep vrijwilligers voor. Maandelijks wordt er in Wiemersheerd een ouderengespreksgroep gehouden, het is een kleine groep die het erg waardeert. In Wiemersheerd is een aparte bezoekersgroep actief.

ORGELS
 De orgels in de kerken van Eenum en Godlinze zijn beroemde Schnitger-orgels en worden evenals het Faber-orgel van Zeerijp en het in 2019 in Barokstijl gerestaureerde Mare/Hinsz/Freytag-orgel van Loppersum vaak gebruikt voor orgelconcerten.

CONTACT MET ANDERE GEMEENTES EN DE DORPEN
In een clusterverband is er sinds een aantal jaren contact met de Protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd, de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp en de Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze.

Met de overige kerkgenootschappen in het dorp Loppersum (Gereformeerd-Vrijgemaakt en Pinkstergemeente ) bestaan er contacten in de vorm van een Missionaire werkgroep, waarin ook weer de Vredekerk participeert.

Samen met de Vredekerk organiseren we een aantal keren per jaar ‘De Kerk Draait Door’ (DKDD), waarbij een bekend persoon wordt geïnterviewd over zijn/haar kijk op het leven.

En we maken deel uit van het Platform Levensvragen, dat informatieavonden houdt over levensvragen. Deze activiteiten zijn niet alleen bestemd voor de eigen gemeenteleden, maar ook voor ‘buitenkerkelijken’.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland