Kerkdiensten wijk Vredekerk tot 1 september 2020

Volgens de nu geldende regels zijn kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers toegestaan. Wellicht gaat dat aantal per 1 juli omhoog naar 100 bezoe­kers. Daaraan zijn echter wel een aantal voorwaar­den verbonden. Ook in kerkdiensten moet de 1,5 meter regel gehandhaafd worden. Er mag door de bezoekers niet gezongen worden en bezoek aan de kerkdienst moet vooraf worden gemeld worden. Bezoekers van 70 jaar of ouder wordt afgeraden om te komen en alleen bezoekers die tot hetzelfde huishouden behoren mogen bij elkaar zitten. Er zijn nog meer voorschriften die moeten worden nageleefd, maar het voert te ver om deze hier alle­maal te benoemen. Het college van kerkrentmees­ters heeft met inachtneming van het protocol van de PKN een gebruiksplan voor de Vredekerk opge­steld. Daaruit blijkt dat er veel inzet wordt ge­vraagd van de kerkenraad, de kosters en anderen om de maatregelen te kunnen handhaven. Handha­ven is nodig en bovendien zal het niet naleven van de maatregelen bij controle een boete van € 4.000 opleveren.

Alles overwegende heeft de kerkenraad van de Vre­dekerk besloten om tot 1 september 2020 geen gemeenteleden toe te laten tot de kerkdiensten. In de tussenliggende periode blijven de diensten te volgen via de inmiddels bekende kanalen en zal de kerkenraad onderzoeken of het mogelijk is om na 1 september weer bezoekers toe te laten en daartoe de nodige voorbereidingen gaan treffen.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland