Profielschets van de wijkgemeente Maarland

INLEIDING.
In ons beleidsplan uit 2019 staat onder meer het volgende:
Een kerk of een kerkelijke gemeente is geen doel op zich. Een kerk staat in dienst van het evangelie van Jezus Christus. Dat betekent dat een kerkgemeenschap het goede nieuws steeds opnieuw ontvangt en doorgeeft. Alles wat vanuit kerkenraad, college van kerkrentmeesters, diaconie, werkgroepen en noem maar op wordt gedaan, is dienstbaar aan dit doel.

Tegelijk betekent het dat een kerkgemeenschap op zoek is naar bondgenoten in de wereld om haar heen. Naar mensen, plaatsen, gebeurtenissen waar iets zichtbaar wordt van het Koninkrijk van God. Want in de lijn van wat er geschreven staat in Mattheüs 25: 37 – 40, heeft de kerk zeker geen monopolie op het doorgeven van het evangelie. Integendeel, als zij goed kijkt en luistert dan zal zij in de wereld om haar heen tekenen van het Koninkrijk zien.

Omdat een kerk geen doel op zich is, betekent het dat een kerkgemeenschap steeds opnieuw een open gemeenschap zal moeten worden. De drempel om een kerkgebouw op zondagmorgen binnen te stappen, is in onze tijd vaak hoog. Maar elke gemeenschap heeft de neiging in zich, om af te glijden tot een (besloten) club; de drempel binnenin de gemeenschap kan dan zelfs hoger worden dan de drempel om de ruimte van die gemeenschap binnen te komen.

In Maarland willen wij steeds opnieuw proberen een open gemeenschap te zijn voor ieder die ergens aan mee wil doen. De gemeente zelf is als gemeenschap een oefenplaats voor de woorden van het evangelie: verdriet en vrolijkheid kunnen er gedeeld worden.

Tegelijk willen we daarbij vasthouden aan de sfeer en de toon, die bij onze gemeente passen: een gemeente in het midden van de kerk, die zich kenmerkt door ruimte in geloven en rust & regelmaat in de diensten. Een gemeente waarin geloven niet vanzelfsprekend is, maar steeds opnieuw een zoektocht.

Op die zoektocht vinden we het belangrijk om elkaar te bevragen om zo van elkaar te leren. Openheid en nieuwsgierigheid, belangstelling en acceptatie zijn daarbij belangrijk. Het is niet voor niets dat vele Maarlanders niet zonder het koffiedrinken na de dienst kunnen.

Daarbij willen we inclusief denken: de gespreksgroep voor de ouderen is net zo goed een verantwoordelijkheid van ons allemaal als de kindernevendienst voor de kinderen.

De verantwoordelijkheid van de gemeente komt onder andere duidelijk naar voren in het feit dat gemeenteleden zelf voorgaan in morgengebeden, avondgebeden en rouwdiensten.

GESCHIEDENIS EN SAMENSTELLING
De voormalige Hervormde (nu wijk)gemeente Maarland is in mei 2004 tot stand gekomen door een fusie van drie gemeenten: Herv. gem. Loppersum, Herv. gem. Zeerijp-Eenum-Westeremden en de Herv. gem. De Wierden (Godlinze, Leermens, Oosterwijtwerd, ’t Zandt en Zijldijk).
Voor de hele gemeente is 1,0 predikantsplaats beschikbaar.

Sinds 1 april 2008 is ds. Tjalling Huisman full time verbonden aan de wijkgemeente. De vacature (full time) ontstaat per 01-07-2020 door het vertrek van ds. Huisman.
Sinds 2012 is de gemeente via een Federatieovereenkomst verbonden met de Gereformeerde Vredekerk van Loppersum (VK)

De gemeente heeft in totaal 716 leden, het aantal belijdende leden is 157, het aantal doopleden 203 en het aantal geboorteleden is 356. Het aantal pastorale eenheden is 358.

 KERKDIENSTEN
De gemeente Maarland beslaat een groot gebied en maakt gebruik van acht kerkgebouwen  van de Stichting  Oude Groninger Kerken. Eén ervan (in Loppersum) wordt voor de komende jaren als “min of meer onze eigen kerk” gehuurd. Door middel van een rooster met een evenwichtige verdeling worden vier van deze kerken “bezongen” (Loppersum, Zeerijp, ’t Zandt en Leermens). In de andere kerken is incidenteel een avondgebed, dat verzorgd wordt door 2 gemeenteleden uit een groep van 8. Eenmaal per maand en op bijzondere zondagen (onder andere Stille zaterdag, Pinksteren, Startzondag, Kerstavond en Oudejaarsavond) wordt er een gezamenlijke dienst gehouden met de VK.

Het aantal bezoekers varieert van vijfentwintig tot ruim honderd personen.

De gemeente gebruikt een door een liturgiecommissie samengesteld boekje met diverse orden van dienst voor de gewone eredienst, morgengebed, avondgebed en viering van Schrift en Tafel.

Er wordt gebruik gemaakt van de NBV. De gemeentezang volgt het Nieuwe Liedboek, vooral voor zover dat in de lijn ligt van het Liedboek van de Kerken, Tussentijds en Zingend Geloven. De gemeente hecht aan een goed afgestemde liturgie, met orgelspel en liederen die daar deel van uitmaken.

Er is een actieve cantorij die regelmatig haar medewerking aan de dienst verleent en – evenals de (beroeps)organisten – graag betrokken wil worden bij de voorbereiding ervan.

De gemeente kent een open avondmaal, waarbij ook de kinderen meedoen. Tijdens de diensten is er (soms) een oppasdienst voor de jongste kinderen en kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Het aantal kinderen in de kindernevendienst is de laatste tijd teruggelopen. Per jaar zijn er in de gemeente één á twee doopdiensten. Het aantal uitvaartdiensten bedraagt ca. vijf.

Er is een actieve ochtendgebedcommissie, die ongeveer 5 diensten per jaar verzorgt, waarin twee commissieleden voorgaan. Ook is er een avondgebedcommissie.

De gemeente staat open voor liturgische vernieuwingen zoals andere vormen van vieringen, de participatie van gemeenteleden en het gebruik van symbolen in de vorm van beeld en muziek. Elke zondag wordt er met elkaar na de dienst koffie gedronken.

ORGANISATIE.
De kerkenraad bestaat naast de predikant uit ouderling-preses, ouderling-scriba, 6 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 5 diakenen, en 4 kerkrentmeesters. Zij vergadert eens in de maand en streeft er naar, naast aandacht aan zakelijke dingen, bij voorkeur ook aandacht aan bezinningsonderwerpen te schenken. Ook kent de kerkenraad eens per jaar een vergadering zonder agenda, waarbij we op een andere locatie uitgebreid tijd besteden aan één  bezinningsonderwerp. Daarnaast komen de geledingen (diaconie, kerkrentmeesters en pastorale werkgroep) apart bijeen zo vaak als zij dit nodig achten.

PASTORAAT
In de gemeente bestaat een pastorale werkgroep, bestaande uit kerkenraadsleden en pastorale medewerkers, die in samenwerking met de predikant een groot aantal taken uitvoert binnen de gemeente. Hoewel van de predikant wel degelijk actief bezoekwerk wordt verwacht, kan hij/zij deze omvangrijke taak delen met de pastorale werkgroep.

Een tweetal gemeenteleden volgde de scholing “Het leiden van een kerkelijke uitvaart door gemeenteleden” en is beschikbaar om uitvaarten voor te bereiden en in de dienst voor te gaan.

DIACONIE
De diaconie spreekt in haar vergaderingen uitvoerig over hoe de haar toevertrouwde gelden besteed  moeten worden, en vergadert een aantal keren per jaar samen in federatieverband. Er  is een aantal vaste bijdragen aan o.a. de voedselbank, Stichting Leergeld en Inlia. Daarnaast worden er diverse projecten, zowel landelijk als regionaal gesteund.

Ook is er een diaconaal fonds Maarland in het leven geroepen, waar mensen in onze regio financiële steun kunnen vragen. Er worden gezamenlijk met de VK maandelijks producten ingezameld ten behoeve van de Voedselbank.

Een jaarlijks weerkerend belangrijk gebeuren is het 40 dagenproject. Vast onderdeel van het project is de gemeentemaaltijd, die in federatieverband wordt gehouden met de VK.

JEUGDWERK
Het jeugdwerk gebeurt in samenwerking met de VK. Voor de kinderen in de basisschool-leeftijd is er tijdens de kerkdienst (soms) kindernevendienst. Een aantal keer per jaar worden kinderen van gezinnen die wel betrokken zijn maar meestal niet op zondag in de kerk komen, gevraagd om aan een dienst mee te werken. De jeugdouderling speelt hier een belangrijke rol in.

Ook in samenwerking met de VK wordt catechese aangeboden voor diverse leeftijdsgroepen. Deze catechese wordt aangeboden aan: kinderen van groep 6 t/m groep 8, 12-17 jarigen en >18 jarigen. Incidenteel wordt er ook belijdeniscatechisatie aangeboden.

LEERHUIZEN
Elk seizoen worden er in de gemeente korte en langere leerhuizen aangeboden. De onderwerpen zijn divers, de belangstelling hiervoor is goed te noemen. Per leerhuis is het aantal deelnemers 10 – 15.

SENIOREN
In Loppersum staat het woonzorgcomplex “Wiemersheerd”. Dit complex biedt woonruimte aan ongeveer 60 senioren. Er is een verbinding met de kerkdiensten door middel van internet. Samen met de VK wordt in Wiemersheerd vier keer per jaar avondmaal gehouden. De predikanten gaan hier bij toerbeurt voor.

In de weeksluiting gaan predikanten en een groep vrijwilligers voor. Maandelijks wordt er in Wiemersheerd een ouderengespreksgroep gehouden, het is een kleine groep die het erg waardeert. In Wiemersheerd is een aparte bezoekersgroep actief.

KERKGEBOUWEN.
 In de regiogemeente worden acht zeer fraaie middeleeuwse kerken gebruikt. In Zeerijp staat de Jacobuskerk, in Loppersum de Petrus- en Pauluskerk, in Leermens de Donatuskerk en in   ‘t Zandt de Mariakerk. Deze kerken en die van de dorpen Oosterwijtwerd, Godlinze, Eenum en Westeremden zijn in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken en van hen huren wij deze kerken. Voor de Petrus en Pauluskerk zijn wij de vaste huurder. De orgels in de kerken van Eenum en Godlinze zijn beroemde Schnitger-orgels en worden evenals het Faber-orgel van Zeerijp en het in 2019 in Barokstijl gerestaureerde Mare/Hinsz/Freytag-orgel van Loppersum vaak gebruikt voor orgelconcerten.

Vrijwel alle kerken zijn in het bezit van een geluidsinstallatie.

CONTACT MET ANDERE GEMEENTES EN DE DORPEN
In een clusterverband is er sinds een aantal jaren contact met de Protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd, de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp en de Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze.

Sinds 2012 is de gemeente via een Federatieovereenkomst verbonden met de Gereformeerde Kerk van Loppersum (VK). Omdat is vastgesteld dat de beide gemeenten voor wat betreft cultuur, traditie en geloofsbeleving verschillend zijn, is in 2017 besloten om t.a.v. een fusie (voorlopig) geen nadere stappen te ondernemen.  

Met de overige kerkgenootschappen in het dorp Loppersum ( Gereformeerd-Vrijgemaakt en Pinkstergemeente ) bestaan er contacten in de vorm van een Missionaire werkgroep, waarin ook weer de Vredekerk participeert.

Samen met de VK organiseren we een aantal keren per jaar ‘De Kerk Draait Door’ (DKDD), waarbij een bekend persoon wordt geïnterviewd over zijn/haar kijk op het leven. En we maken deel uit van het Platform Levensvragen, dat informatieavonden houdt over levensvragen. Deze activiteiten zijn niet alleen bestemd voor de eigen gemeenteleden, maar ook voor ‘buitenkerkelijken’.

HET WONEN VAN DE PREDIKANT.
Voor de nieuw te beroepen predikant is een pastorie beschikbaar in het dorp Zeerijp, op drie kilometer afstand van Loppersum. Zeerijp telt ongeveer 550 inwoners. De pastorie bevat  op de begane grond een keuken, een kelder, twee zitkamers en een studeerkamer. De eerste verdieping heeft vier slaapkamers en een badkamer, en er is een grote zolder.

Achter de pastorie is een schuur. De pastorie is een rijksmonument en is onlangs helemaal gerenoveerd. Dit geldt ook voor het verenigingsgebouw Elthato (middels een gang verbonden met de pastorie), dat onlangs helemaal is aangepast aan de eisen van de tijd. In deze ruimte is een vergaderruimte, het kerkelijk archief, een keuken die van alle gemakken is voorzien en een opbaarruimte.

In Zeerijp is een school, er zijn sportvelden, een dorpshuis en een actief verenigingsleven.

Het dorp Loppersum is het hoofddorp van de burgerlijke gemeente Loppersum. Vanouds heeft het een centrale functie. 

In Loppersum vindt men een redelijk aantal winkels, een bibliotheek en er zijn twee basisscholen, twee artsenpraktijken en een tandarts. Voor het voortgezet onderwijs is men aangewezen op Appin­gedam, Delfzijl en Groningen.

De burgerlijke gemeente Loppersum zal per 1 januari 2021 worden samengevoegd met de gemeenten Delfzijl en Appingedam: gemeente Eemsdelta.

Loppersum heeft goede verbindingen. Het heeft een station aan de spoorlijn Groningen-Delfzijl met een halfuursverbinding, er is een busdienst en via de autoweg (Groningen-Eemshaven) is Groningen binnen 25 minuten bereikbaar.

Het culturele leven wordt gediend door de aanwezigheid van een muziekkorps, zang- en toneelverenigingen.

Loppersum is in het bezit van een openlucht-zoutwaterbad, een sporthal, vier tennisbanen en  een aantal sportvelden.

De bevolking is werkzaam in de industrie, in dienstverlenende bedrijven en deels in de agrarische sector.

In de stad Gronin­gen bevinden zich het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Martini Ziekenhuis. Er is een universiteit en er zijn scholen voor middelbaar en hoger onderwijs.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland