Vanuit de kerkenraad Vredekerk

Op 30 maart 2023 hebben we, naar het zich laat aanzien, voor de laatste keer als kerkenraad een vergadering gehad. Vanaf deze maand zullen we alle vergaderingen samen met Maarland doen. Wellicht zijn er nog momenten waarop we als kerkenraad van de Vredekerk apart vergaderen, maar dat zal dan kort en krachtig zijn.

In de laatste vergadering konden we de namen van vijf nieuwe ambtsdragers noemen: Wiert Omta en Willy Waijer hebben aangegeven te willen worden bevestigd als diaken en Henny Meerman, Jolanda Bijlholt en Annie Veenstra hebben aangegeven te willen worden bevestigd als ouderling. Ko Wiersema gaf tijdens de vergadering aan dat hij nog een jaar wil aanblijven als ouderling. Wietse Bouwman en ondergetekende hebben die toezegging al eerder gedaan. Uiteraard zullen we de namen noemen in de twee kerkdiensten voorafgaande aan de bevestiging op 21 mei. Ten tijde van het schrijven van dit stukje was nog niet bekend of elk van de vijf genoemden aanwezig kan zijn op 21 mei.

Op 21 mei gaan we ook van ambtsdragers afscheid nemen. Hun werk voor de gemeente van Christus zit erop en wat zijn we hen veel dank verschuldigd: Ina van der Ploeg, Annie Land en Gerjan Voshart. Ieder op haar of zijn eigen manier droegen ze hun steentje, nee beter steen, bij aan onze gemeente. Van wie we ook afscheid zullen nemen op 21 mei is van Bouke van der Ploeg. Zonder de aftredende ambtsdragers tekort te willen doen past bij het afscheid van Bouke, om in de beeldspraak van steentje en steen te blijven maar één woord en dat is KEI.

De kerkenraad is verder akkoord gegaan met het leveren van en financiële bijdrage voor een periode van drie jaar aan de pioniersplek van het Cluster.

Ad Bakker, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland