Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 14-03-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering, in het bijzonder Marijke Maas  als afgevaardigde van wijk Maarland.

Regina heeft iets voorbereid als bezinning. Zij wil graag haar ervaring delen die ze opdeed tijdens een Opwekkingsdag in Ten Boer.

Daar werd onder meer verteld dat er in Azië waar de organisatie Open Doors onder christenen werkt, zij regelmatig hoort zeggen dat christenen in Azië zien dat het christendom afneemt in WestEuropa, en dat zij daarom voor ons in het Westen bidden. Dit was voor Regina een bijzondere ervaring, temeer omdat ‘wij’ in het Westen vaak zijn opgevoed met het idee/de opdracht te bidden voor de onderdrukte Christenen in Azië.

Vervolgens leest ze de tekst van deze dag uit het 40dagentijd dagboekje van de Vredekerk. Opvallend detail: de tekst is geschreven door een Aziatische theoloog die het gebed uitspreekt dat alle christenen in hun dienstwerk aan de ander, het Evangelie van de Heer waar zullen maken voor zichzelf, voor de mensen van hun land en voor de wereldgemeenschap.

De vergadering wordt vervolgd door het voorstel van het moderamen om bij de Aktie Kerkbalans  2018, een brief toe te voegen met het verzoek tot namen inleveren voor nieuwe ambtsdragers en deze weer op te halen met de andere twee enveloppen. In de brief wordt ook de vraag gesteld of je jezelf  ook zou willen aanmelden voor één van de ambten. De kerkenraad vindt dit een goed voorstel en hoopt hiermee een grotere kans te krijgen om ambtsdragers te vinden.

Het idee om eens andere kerken te bezoeken om te onderzoeken hoe men daar aandacht geeft aan de jeugd of hoe men zorgt dat er samenhang in de kerk blijft, wordt uitgewerkt en er zal een afspraak worden gemaakt met de Jeruzalemkerk te Groningen. We hopen daar een dienst mee te maken en daarna te kunnen spreken met enkele gemeenteleden.

De diaconie vermeldt dat de gezamenlijke pannenkoekenavond een groot succes was. Er waren ongeveer 75 gemeenteleden aanwezig.

De Doe en Deeltuin is geëvalueerd en de diaconie zal hiermee stoppen. Vanwege te weinig animo uit de gemeente is het werk niet op te brengen met een te kleine groep vrijwilligers. Er zal nog wel worden gezocht naar andere mogelijkheden om de Voedselbank te ondersteunen.

De jeugdouderling deelt mee dat er een grote groep jeugd uit het Cluster naar de film in Hoogezand gaat. Ook een aantal Lopster jongeren gaat mee.

 

Omdat de hele organisatie van de PKN gaat veranderen heeft de Synode het voorstel gedaan om de classes van Nederland terug te brengen van 74 naar 11. Dit houdt in dat wij als Groningen samen met  Drenthe één regionale classis gaan vormen.

Het moderamen heeft een aantal  reacties voorgesteld op de Kerkordewijzigingen van de Synode en antwoord gegeven op een aantal vragen.

De kerkenraad is met de voorstellen akkoord gegaan. We zullen wel weer reactie van de Synode ontvangen.

De Commissie van Kerkrentmeesters vertelt  blij dat het orgel op 8 maart is geplaatst.

Ze doet het voorstel om nog een ‘ingebruiknamedienst’ te houden.

De gezamenlijke kerkrentmeesters zijn bij elkaar geweest en hebben een goede avond gehad. Er is afgesproken over 3 maanden elkaar weer te ontmoeten.

Op de Gemeenteavond van 8 maart jl. waren ongeveer 55 gemeenteleden aanwezig. De financiën werden snel en probleemloos afgehandeld. Vervolgens vertelde Ina Blink van Stut en Steun ons een goed en duidelijk verhaal over het werk dat Stichting  StutenSteun doet.

Marco weet te vertellen dat er op 7 mei een Bedevaartswandeltocht naar Bedum wordt georganiseerd door de Provinciale Raad van Kerken, Platform Kerk en Aardbeving, en  Stichting Pelgrimeren in Groningen. Een gezamenlijke activiteit waarbij de waarde van NoordGroningen centraal staat. Marco zal zorgen voor de nodige informatie naar onze gemeente toe.

Nadat alle punten aan de orde zijn geweest kan Geert Jan de vergadering al om 21.00 uur sluiten.

 

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland