2019-04 Onder de toren

Tijdens de synodevergadering van april ging het onder andere over het idee van een kerkcampus. Het Dienstencentrum in Utrecht zit in een – qua huisvesting – te grote jas. Er is nu een idee om een nieuw gebouw te zoeken, en tegelijk die plaats te maken tot verzamelplaats van allerlei organisaties die op een of andere manier de plaatselijke kerken dienen. Maar niet alleen een verzamelplaats, dat nieuwe gebouw zou ook een broedplaats moeten worden van nieuwe ideeën over gemeente-zijn in deze tijd.

Bij bedrijven schijnt zoiets als een campus wel te werken: bedrijven die in dezelfde tak zitten en el­kaar inspireren door ontmoetingen in de gemeen­schappelijke ruimte van hun gebouw.

In het geval van een kerkcampus zou de ontmoe­ting tussen de verschillende organisaties soms toe­vallig moeten plaatsvinden, in de zogenaamde wandelgangen. In het gebouw van de kerkcampus zijn dat het restaurant en de kapel. Maar je kunt ook rond een bepaald thema – bijvoorbeeld een nieuwe methode voor catechisatie – de organisa­ties bij elkaar roepen, die daar verstand van heb­ben.

Doel van de kerkcampus moet zijn, om de plaatse­lijke gemeente (nog beter) te kunnen dienen.

Vragen zijn er ook. De belangrijkste vraag die van­uit de synode kwam ging over geld: hoe voorkom je dat zo’n nieuwe kerkcampus te duur wordt? Maar er kwamen ook veel andere vragen, zoals: hoe voorkom je dat een campus van allerlei kerkelijk / christelijke organisaties een naar binnen gekeerd geheel wordt; moet je ook niet juist niet-christelij­ke waarde-organisaties een plaats geven op je cam­pus; als je een mooie nieuwe campus opzet, hoe valt dat dan bij plaatselijke gemeentes die vaak ie­dere euro bij elkaar moeten sprokkelen om financi­eel het hoofd boven water te houden?

Het idee kerkcampus wordt nu verder uitgewerkt. Maar zodra de synode de overtuiging heeft, dat het niet zal gaan werken, heeft ze de mogelijkheid om het proces stop te zetten.

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland