2020 03 Uit de pastorie

Het coronavirus grijpt steeds verder om zich heen. Steeds meer maatregelen worden afgekondigd. Vol­gens sommigen is de angst voor het virus overdre­ven, maar het lijkt er toch op dat het virus toch meer ernstige gevallen veroorzaakt dan een gemid­deld griepvirus. Ziekenhuizen in het noorden van van Italië zijn namelijk overbelast aan het raken en dat gebeurd toch niet op deze manier tijdens een  gebruikelijke griepepidemie.

De economie begint er meer en meer onder te lij­den. Allerlei evenementen worden geannuleerd. Op moment van schrijven (9 maart 2020) is niet dui­delijk wat ons nog meer te wachten staat. In Gro­ningen zijn nog geen gevallen bekend, maar ik kan mij niet voorstellen dat dit zo zal blijven. Hoe is de situatie over een maand tijdens de Stille Week en Pasen? Er zijn heel veel onzekerheden. Mensen gaan er heel verschillend mee om. Sommigen rela­tiveren het sterk, anderen zijn angstiger.

In de loop van de geschiedenis zijn er veel meer dodelijke besmettelijke ziekten geweest waartegen men niet veel kon uitrichten. Ik denk dat het geloof vaak in die tijd heeft geholpen. In het gebed kon men de nood aan God voorleggen en het geloof bood ook troost.

Zou het geloof ook nu niet dezelfde functie kunnen hebben? Ik denk van wel. Het is goed om de zorgen om het coronavirus in het gebed voor God te bren­gen. In de stille week staan wij stil bij het lijden van Jezus. In Jezus ondergaat God zelf de angst en de pijn. Jezus sterft aan het kruis. Het is echter niet het einde. Want met Pasen staat Jezus op in een nieuw leven dat ook voor ons bestemd is. Die hoop van Pasen is juist nu zo belangrijk voor ons.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland