Activiteiten in Maarland-Vredekerk

In oktober zijn er twee Ontmoetingsavonden ge­weest in Elthato, waarvoor de beide wijkgemeen­tes waren uitgenodigd. Het doel van deze avonden was om helder te krijgen waar mensen behoefte aan hebben in deze coronawinter. De kerkbezoe­ken zijn gelukkig weer mogelijk voor max. 30 per­sonen per zondag, maar daarnaast zijn juist alle so­ciale contacten voor iedereen bijna stil komen te liggen. Binnen de gestelde regelgeving zijn er ge­lukkig wel mogelijkheden voor contact, zij het op afstand en een ieder is gelukkig vrij hier wel of niet gebruik van te maken.

Op de eerste avond waren 11 mensen aanwezig en de tweede avond 7. Beide avonden werden als zin­vol ervaren en er zijn vele voorstellen gedaan voor dingen die wel mogelijk zijn in deze bizarre perio­de. Ook hebben we zaken benoemd die ons bezig houden, b.v. Kerst, Avondmaalsviering en de open­stelling van de Petrus en Pauluskerk op de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar.

Verslagen van beide avonden hebben we gedeeld met de kerkenraad en van daaruit konden de voor­stellen geregeld worden.

Daarnaast zijn er ook voorstellen gedaan voor acti­viteiten in de komend maanden. Dat ziet er als volgt uit:

Ontmoetingsavonden

Deze worden in principe 1 keer per maand gehou­den in Elthato in Zeerijp en u wordt hierover geïn­formeerd via de mailbom/nieuwsbrief. Per keer kunt u zich dan opgeven. Gasten zijn altijd welkom.

Filmavonden

Deze worden gehouden in de Vredekerk, in princi­pe ook 1 keer per maand. Zodra het weer mogelijk is start Melson Zwerver hier weer mee. U hoeft zich hier niet voor op te geven, maar wanneer u graag op de hoogte wilt worden gehouden welke film wanneer vertoond wordt, dan kunt u uw email­adres doorgeven aan Melson Zwerver, melson@­melson.nl

Samen wandelen

Dit kan zijn samen en wanneer mogelijk ook met meer. Titia Vriesema, Jan Wouter de Plaa en Thea Steenwijk bereiden dit voor. Mocht u hier belang­stelling voor hebben, dan kunt u zich aan­melden om op de hoogte te worden gehouden van de acti­viteiten.

Samen eten

Hier is nog geen duidelijk plan voor. Mocht u be­langstelling hebben, geef het dan aan. Dan kunnen we samen kijken wat de wensen zijn en hoe we dit gestalte kunnen geven.

Gesprekken

over rouw, alleen-zijn en vooral in deze coronatijd. Ook hier is nog geen duidelijk plan voor, maar wel belangstelling. We nodigen u uit u aan te melden om dan gezamenlijk te kijken wat we graag willen en hoe we dit kunnen bereiken. Een ieder is wel­kom!

Leerhuis

Riet Bons-Storm, Bertus Huizing en Henny Meer­man organiseren voor de maanden februari en maart een leerhuis met als thema: “Waar halen we onze kracht vandaan?” De wijze waarop is afhanke­lijk van de coronamaatregelen op dat moment. Mensen die hier belangstelling voor hebben kun­nen nadere informatie vragen of zich opgeven: bonstorm@hetnet.nl, 574111; hennymeer­man.nl@gmail.com, 0640155062; lhuizing14@het­net.nl, 571575.

Binnenkort ontvangt u dit op een formulier thuis en heeft u de mogelijkheid zich hiervoor op te ge­ven.

En wat de uitwerking van dit alles betreft: dat blijft natuurlijk afhankelijk van de regelgeving. We ho­pen op fijne ontmoetingen.

Gerda Potze

Jos Boven

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland