Bericht van Dominee Jan Hommes

14 januari 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe, Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds de afgelopen maand golden ook voor de komende weken van kracht. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.

Ook horen we van besmettingen binnen twee kerkelijke gemeenten in Nederland die plaatsvonden bij de opname/uitzending van een onlineviering rond de kerstdagen. Het is inmiddels vrijwel zeker dat deze besmettingen plaatsvonden door het (voor)zingen van enkele gemeenteleden in deze vieringen.

Deze ontwikkelingen maken het nodig dat we een nog grotere terughoudendheid betrachten dan wij tot nu toe deden. De expert-werkgroep ‘zingen in de kerk’ heeft de kerken deze week geadviseerd alle zang in kerkdiensten en opnames van kerkdiensten te stoppen. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt u ontraden.

Het moderamen van de Generale Synode heeft inmiddels het advies van de werkgroep overgenomen en doet een dringend verzoek aan de gemeenten om met ingang van heden tot vooralsnog 9 februari alle zang, ook voorzang, en ook de bespeling van blaasinstrumenten, achterwege te laten. Als Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe, sluiten wij ons bij deze dringende oproep aan.

Het is een hard gelag dat, naast alle beperkingen die wij deze maanden al in acht namen, wij nu ook voor zang en voorzang een alternatief moeten vinden. De verdere regelingen in het coronaprotocol van onze kerk blijven vrijwel ongewijzigd. Het Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te houden, en vieringen alleen online aan te bieden.

Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.

De regelingen van onze kerk vindt u op de site van de PKN:

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

en

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/

Laten wij bidden en hopen dat de maatregelen van onze overheid en de mogelijkheden die de komst van vaccins ons bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid zullen geven elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, in onze gebeden en gedachten zijn. Moge God ons behoeden en bewaren in deze bewogen tijden. En mogen wij ook elkaar in het oog hebben en houden, in het bijzonder de kwetsbaren in ons midden.

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.

(Psalm 65:1b)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe, 

 

Ds. J. Hommes,
classispredikant Groningen-Drenthe

 

22 januari 2021

Classispredikant ds. Jan Hommes

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe, Het zijn ingrijpende maatregelen die onze overheid heeft gemeend te moeten nemen: een dringend advies om niet meer dan één persoon thuis te ontvangen en een avondklok zijn de meest opvallende; ook de scholen blijven langer dicht en dat betekent nogal wat voor de kinderen en de ouders. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid en deze ingrijpende maatregelen.

Vanuit de Protestantse kerk is op de website nieuws opgenomen over de aangepaste en verscherpte maatregelen. Daar zijn ook formulieren opgenomen om in aanmerking te komen voor de uitzondering van de avondklok. Zie onderstaande link.

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/avondklok-download-hier-verklaringen-voor-noodzakelijke-kerkelijke-activiteiten/

Soms hebben predikanten en kerkelijk werkers moeite om gemeenteleden te bezoeken in instellingen. Dat is afhankelijk van het beleid van de instelling en zij bepalen ook op welke manier bezoek wordt geregeld en of dat is toegestaan. Contact opnemen met eventueel aanwezige geestelijk verzorgers kan helpen.

Ik hoor regelmatig bij predikanten en kerkelijk werkers onzekerheid over het omgaan met patiënten en overledenen met Corona. Wees voorzichtig, neem alle voorzorgsmaatregelen die je moet nemen en spreek anderen er ook op aan. Maak gebruik van digitale middelen, daar kan iedereen mee geholpen zijn. Zorg voor vervanging wanneer je om welke reden dan ook niet zelf een bezoek of een uitvaart kunt doen, want ook dat kan gebeuren. Het is moeilijk in die omstandigheden duidelijk te zijn; zorg goed voor jezelf. Overleg met de kerkenraad wat wel en niet kan. Natuurlijk wil je niemand alleen laten en daarom is het belangrijk iemand anders in te schakelen als je het zelf niet kunt doen.

Het Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te houden, en vieringen alleen online aan te bieden. Dit advies heeft te maken met de bijeenkomsten zelf en met de reisbewegingen die je moet voorkomen.

Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.

Laten we zorgvuldig omgaan met het leven ons gegeven, dat van onszelf en dat van de mensen die aan ons zijn en worden toevertrouwd. Het duurt nog even voordat iedereen is gevaccineerd. Laten we hopen en bidden dat we zo snel mogelijk weer de gelegenheid krijgen elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, in onze gebeden en gedachten zijn.

 

Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.

 Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.

 Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.

 Bescherm met heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.

            (Liedboek pag. 1158)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe, 

Ds. J. Hommes,
Classispredikant Groningen-Drenthe

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland