Bericht van het Moderamen van wijk Maarland

BERICHT VAN HET MODERAMEN

Zondag dienst op internet
Aanstaande zondag (19 april) wordt de dienst op internet uitgezonden. In de kerk zullen alleen koster Dick Stoter, organist Jan Smid, ouderling Geja Huizing, zangeressen Lyda van Wageningen en Riet Steijnen en voorganger Tjalling Huisman aanwezig zijn.

Je / u kunt de dienst volgen door op internet te zoeken naar www.Kerkomroep.nl Bij ‘Vind uw kerk’ Loppersum invullen; bij Loppersum kiezen voor de Petrus en Pauluskerk. De dienst begint om 9.30 uur.

Van het moderamen
De anderhalvemetermaatschappij. Het ‘nieuwe normaal’ waarvan we ons afvragen hoe zoveel afstand ooit normaal kan zijn. Zoeken naar verbondenheid zonder lijfelijke nabijheid en aanraking. Wordt het gemeente-zijn ooit weer normaal en zo niet, hoe dan wel? Zeker, God is nabij, Hij wil in elk van ons wonen, maar onze familie, vrienden en naasten willen we ook dichtbij ons.

Op de kerkenraadsvergaderingen beginnen we altijd met een moment van bezinning n.a.v. bijvoorbeeld een gedicht, waarna we hier van gedachten over wisselen. Het regelen van praktische zaken kan eventueel via de mail, maar we missen deze momenten van bezinning met elkaar. In dit bericht willen we graag iets delen over hoe de kerkenraad deze weken functioneert.

Het moderamen vergadert momenteel via Skype wanneer overleg gewenst is en dat is momenteel iets vaker dan eens per maand. Een verslag van dit overleg gaat naar de kerkenraadsleden die hierop reageren. Het vergaderen via Skype is best wel een uitdaging, dus met de hele kerkenraad online vergaderen zien wij voorlopig niet zitten. Voor het volgende moderamenoverleg staat met name het beroepingswerk op de agenda.

Het is nog zoeken naar hoe we, naast de online diensten en de mailbomberichten, met de kerkenraad en met de gemeente in verbinding kunnen blijven. Als u/jij suggesties hiervoor hebt, dan horen wij dat graag. Ook als er zaken zijn waarvan u/jij vindt dat de kerkenraad er (meer) aandacht aan moet geven, krijgen we graag een mail of telefoontje hierover.

De onderwerpen waarover het moderamen in maart en april heeft gesproken, zijn:

  • aangedragen ideeën over hoe het gemeente-zijn vorm te geven: kaarten, telefoontjes, bloemen, dagelijkse bemoediging via de mailbom
  • samenwerking met andere kerken, zorgcoöperatie Loppersum, voedselbank
  • wijzigingen in de samenstelling van de kerkenraad in juni
  • afscheid domie Tjalling en overnemen van zijn taken na vertrek
  • samenwerking met de classis voor het beroepingswerk
  • profielschetsen Maarland en predikant voor beroepingswerk
  • evaluatie online diensten
  • samenwerking binnen het cluster
  • medewerking klokluiden op woensdagavonden
  • acties diaconie

Nieuwe voorzitter!
Wat natuurlijk heel leuk is om te melden en wat net niet in het nieuwste kerkblad kon worden gezet, is dat we een nieuwe voorzitter van de kerkenraad hebben. Henk Beukema wil graag (interim) voorzitter worden. Hij is nog maar net een jaar geleden afgetreden als voorzitter van de diaconie. Dus hij is een goede bekende van de kerkenraad en het kerkelijk werk. Extra bijzonder dat hij – na een jaar uit het ambt – nu al weer ambtsdrager wil worden. Wij zijn er heel erg blij mee en verheugen ons op de samenwerking.

 Van Jeugdouderling Geja Huizing
Vanuit de kindernevendienst Vredekerk en Maarland zijn we de kinderen met Pasen niet vergeten.

Er zijn tasjes gemaakt met een paar kleine cadeautjes er in, een verhaal en kleurplaat van de “Zelfzuchtige Reus”, kleurpotloden of stiften en een klein mandje met paaseitjes. De tasjes zijn persoonlijk bij de kinderen gebracht en zijn enthousiast ontvangen, zowel bij de kinderen als ouders.

Het was fijn om de kinderen even weer te zien en ook met de ouders, op afstand, even bij gepraat.

Tenslotte
Tenslotte geven we u lied 362 van Huub Oosterhuis mee.

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan, ‘Ik zal jou niet begeven’.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen:
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stil –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

tekst: Huub Oosterhuis        muziek: Bernard Huijbers

(Zeerijp, 2014) 

Namens het moderamen een hartelijke groet,
Dianne Velvis

Ingezonden bericht van Bertus Huizing

            Licht, verschenen uit de hoge,
            licht, gedompeld in de dood,
            licht, onstuitbaar, niet te doven
            zegen ons, met morgenrood!

            Lied 600: 4. Gezongen in de Paasnacht.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland