Boralia februari 2024

Voordat ik naar Maarland kwam, wist ik dat de federatie tussen Maarland en de Vredekerk nog niet helemaal op rolletjes liep. Maar al vrij rap nadat ik hier was, kwam ik erachter dat de federatie eigenlijk nooit echt van de grond was gekomen, ook formeel niet.

Tegenover wie het mij destijds heeft gevraagd, heb ik er nooit een geheim van gemaakt dat mijn voorkeur uitging naar een volledige splitsing van beide gemeenten. Mijn persoonlijke motivering was even eenvoudig als plat: ik had geen zin een fusieproces. Het zou m’n vierde worden. Het proces zelf vind ik niet leuk en op de spanningen die er geheid mee gepaard zouden gaan zat ik al helemaal niet te wachten. Wie denkt dat kerkelijke fusieprocessen hoog op mijn privé-verlanglijstje prijken, heeft het mis.

Alleen – naar mijn overtuiging worden de Semitische religies onder meer gekenmerkt door een zogenoemd ‘tegenover’. Dat ‘tegenover’ kan een Bijbeltekst zijn, een spirituele ervaring, woorden van een heilige of een ontmoeting met een ander. Dat ‘tegenover’ kan vragen stellen bij mijn gelovige motieven en overtuigingen. Zo beleef ik dat althans. Maar mijn geloofsbeleving is allesbehalve normerend: ieder kan en mag haar of zijn geloof op een andere manier vorm en inhoud geven.

Frère Roger van Taizé is voor mij zo’n ‘tegenover’.

Misschien kan de kern van Taizé wel worden samengevat met het woord ‘verzoening’.

Roger schrijft dat hij in zijn jeugdjaren (hij is geboren in 1915) zich erover verbaasde om te zien hoe christenen, die toch allemaal geworteld waren in de God van liefde, zoveel energie staken in de rechtvaardiging van hun verdeeldheid. Oecumene, ‘eenheid’, gaat volgens Roger minder over tolerantie en meer over verzoening. “Op dit moment lopen we het risico dat we elkaar alleen maar tolereren. Maar Christus wil ons samenbrengen in één lichaam.” In de ogen van Roger zou Taizé een klein maar zichtbaar teken van verzoening zijn: in 1962 wordt de kerk van de gemeenschap ingewijd als ‘de Kerk van Verzoening’. Waarom is verzoening onder christenen voor hem zo belangrijk? “Omdat het ons in staat stelt te leven in harmonie met de God van liefde. De verzoening van christenen kan een gist van vrede zijn voor iedereen, gelovigen of niet-gelovigen.” Volgens Roger veroorzaakte verdeeldheid diepe wonden en deze wonden moeten geheeld worden. En dus wordt in de Regel van Taizé de gemeenschap op het hart gebonden om nooit te berusten in de verdeeldheid onder christenen, “die allen zo gemakkelijk de liefde tot de naaste belijden, maar verdeeld blijven. Zoek hartstochtelijk de eenheid van het Lichaam van Christus.”

Aan die oproep wil ik gehoor blijven geven, steeds opnieuw en desnoods ook tegen mijn eigen willen en persoonlijke wensen in. Want ik geloof vurig dat, zoals iemand mij schreef, “we samen een sterkere stem kunnen hebben, een stem van vrede en liefde in de wereld dichtbij en ver… om samen tegen de agressie te zijn die op veel gebieden mensen ertoe brengt om alleen voor eigen volk, eigen rust en voorspoed, eigen belang te kiezen…”

Ik wens dat ons samengaan juist nu, een tijd van maatschappelijke verruwing en vervreemding, een bescheiden hoopvol, ‘gistend’ symbool van vrede en verzoening zal zijn. Dat kloven tussen mensen wél overbrugd kunnen worden. Dat vreemden wél vrienden kunnen worden. Dat wonden wél geheeld kunnen worden. Dat de liefde wél overwint.

Maar, zoals altijd geldt: je kunt en mag hier heel anders over denken en geloven.

Ik wil afsluiten door nog twee activiteiten nog ‘s onder de aandacht te brengen.

(1) Elke vrijdagmiddag wordt om 17.15 uur in de Petrus- en Pauluskerk het Coventry-gebed gebeden. Het Coventry-gebed is een gebed voor vrede en verzoening en wordt sinds 1958 elke week in Coventry Cathedral gebeden en inmiddels wereldwijd in honderden kerken.

(2) Elke zaterdagmorgen wordt er om 07.30 uur in de Jacobuskerk gemediteerd: na een hele korte tekst volgt een stilte van 20 minuten, die wordt besloten met het zingen van het Onze Vader. Wie wil kan blijven zitten. In Ethato kan er een kopje koffie gedronken worden.

Tot allerslot: slechts één telefoontje scheidt ons van uw wens tot mijn bezoek en de verwezenlijking daarvan.

“Eenheid in het nodige. Vrijheid in het onzekere. In alles de liefde.”

André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland