Boralia jan 2022

Oudennieuw. Volgens mij begreep ik als kind oudennieuw al niet zo goed. Natuurlijk, het was een gezellige avond die leidde naar dat ene, bijzondere hoogtepunt: 12 uur! Maar juist op dat hoogtepunt, kort nadat iedereen elkaar gelukkig nieuwjaar gewenst en gekust had, bekroop mij altijd een gevoel van teleurstelling: is dit alles? Wat natuurlijk meespeelt, is dat ik niets met vuurwerk heb. De oorzaak hiervan is dat ik ooit als kind vergat om een ‘astronaut’ weg te gooien. Waarschijnlijk doordat mijn gedachten verdwaalden over die naam –  ‘astronaut’, wat een rare naam voor een rotje – met als gevolg dat het ding dus in mijn hand ontplofte. Sindsdien is de lol van vuurwerk voor mij eraf.

Afijn, ondanks dat oudennieuw mij dus niet zo veel zegt – persoonlijk niet maar ook liturgisch niet – vraag ik mij merkwaardig genoeg toch af wat het nieuwe jaar zal gaan brengen.

Corona. Als vanzelf denk ik dan eerst aan corona. Welke rol zal corona komend jaar nog gaan spelen? In ons eigen, persoonlijk leven. En in het leven van onze geloofsgemeenschap. Als corona telkens terugkomt op een manier waardoor de kerkdeuren gedeeltelijk of helemaal gesloten moeten worden, wat staat ons dan te doen? Kunnen we dan zo, op oude voet, doorgaan of vraagt die situatie om andere, nieuwe aanpassingen?

Plannen. In 2022 wordt het ook weer tijd om ons te bezinnen op de toekomst van onze geloofsgemeenschap. De gemaakte beleidsplannen vragen om herijking en hernieuwing. Waar komen we vandaan en waar willen we naartoe? Wat willen wij de komende vijf jaar gaan doen?

Eén van de vragen die bij onze plannenmakerij zonder meer een rol gaat spelen, is de vraag naar de status van onze kerkfederatie. En als het hierover gaat:

Federatie. Zoals u ook ergens anders in het kerkblad kunt lezen, is tijdens een vergadering van de moderamina op 3 november besloten om een kleine commissie te benoemen. De opdracht van deze mini-commissie is slechts om (a) vast te stellen of er een gezamenlijke motivatie is om verder te gaan en (b) om op basis van de uitkomst een vervolgtraject voor te stellen. De Maarlandse wijkkerkenraad heeft Riet Bons en Ans Geertsema bereid gevonden om lid van deze commissie te worden. Ook 2 of 3 gemeenteleden van de Vredekerk zullen in de commissie zitten. En zelf hoop ik er ook deel vanuit te maken.

De eerste zinnen van ons Maarlandse beleidsplan 2019-2022 luiden: “Een kerk of een kerkelijke gemeente is geen doel op zich. Een kerk staat in dienst van het evangelie van Jezus Christus. Dat betekent dat een kerkgemeenschap het goede nieuws steeds opnieuw ontvangt en doorgeeft. Alles wat vanuit kerkenraad, college van kerkrentmeesters, diaconie, werkgroepen en noem maar op wordt gedaan, is dienstbaar aan dit doel.”

Ik vind het prachtige eerste (!) zinnen en ik geloof vurig dat dit ‘eerste beginsel’ ons behulpzaam zal zijn bij de keuzes en besluiten die wij als geloofsgemeenschap zullen maken.

Enthousiasme. Ik werkte nog bij de Marine toen het zogenoemde Missionaire Werk binnen onze PKN tot ontploffing kwam. Eerlijk gezegd wekt dit Werk bij mij altijd enige scepsis. Maar goed, jaren geleden heb ik mij overgegeven aan een voorlichtingsbijeenkomst. Op die avond vertelde een van de missionaire roergangers dat als hij geloven in een woord zou moeten samenvatten, hij het woord ‘enthousiasme’ zou kiezen. ‘En-thou-siasme’. Oorspronkelijk een Grieks woord dat letterlijk zoiets betekent als ‘in-god-zijn’. Het was zo’n moment waarop je opeens weet wat je al wist, maar nu meer helder: het bekende vallende kwartje.

Een uitspraak van Ralph Waldo Emerson (dichter/filosoof, 1803-1882) wil ik graag aan een dergelijk enthousiasme blijven verbinden: ‘Enthousiasme is de moeder van de inspanning, en zonder dat werd er nog nooit iets groots bereikt’.

Wensen. Ik wens u, jou, mij, ons, iedereen voor 2022 een geestdriftig enThousiasme toe!

André

P.S. Met Kerkbalans wordt ook een ‘contactkaart’ meegegeven. Om beter en handiger met elkaar in contact te komen en te blijven, zou het reuze fijn zijn wanneer iedereen die kaart invult en weer teruggeeft! Kaart niet gezien? Mail pasteriep@outlook.com.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland