Boralia: van alles en nog wat

Uitzonderlijk

We leven in een uitzonderlijke tijd. Dan denk ik natuurlijk aan de oorlog in Oekraïne. Het lijkt erop dat we daar inmiddels wat aan gewend zijn. Wapperden een jaar geleden de Oekraïense vlag in heel wat Nederlandse straten, inmiddels zijn ze zo’n beetje overal verdwenen. Het is misschien te lastig om te lang bij hetzelfde stil te blijven staan.

Ook niet alledaags is de val van het kabinet. En dat zoveel leiders vrijwel tegelijkertijd afscheid nemen van de Haagse politiek. Het alles roept bij burgers een verscheidenheid aan gevoelens op.

Alhoewel op een ander niveau is ook de tijd in onze gemeenten uitzonderlijk. Normaal gesproken ligt in de zomermaanden het hele kerkbestuurlijke leven stil. Maar nu, door ons voornemen om per 1 januari 2024 samen te gaan tot één gemeente, wordt er door heel wat gemeenteleden doorvergaderd en doorgewerkt. Overigens, niet alleen om reden van samengaan:

Startzondag

Op 17 september is het startzondag! In juli en augustus zullen gemeenteleden de koppen bij elkaar steken om het nodige te organiseren zodat we gezamenlijk fris, fruitig en met groots enthousiasme aan het nieuwe kerkelijk seizoen kunnen beginnen.

Jeugdwerk

Ook de vrijwilligers die binnen onze gemeenten zorgdragen voor het jeugdwerk gaan in deze tijd door. Er wordt niet alleen nagedacht over het ‘wat’ en het ‘hoe’ maar vooral ook over het ‘waarom’. Waarom doen we binnen de kerk aan jeugdwerk? Wat hebben we met dat werk voor ogen? En komen ‘doel en interesse’ van de ouderen overeen met dat van de jongeren? Passen de (bekende) werkvormen nog bij onze geloofsidealen?

Drive

Gerda Potze, Melson Zwerver en ik willen voor 1 augustus alles rond hebben voor het nieuwe bezinnings- en ontmoetingsprogramma. Het programmaboekje – DRIVE – zal met het volgende kerkblad hopelijk meekomen. Wat leuk is om te zien, is dat het aanbod erg divers is. Er zijn ‘praat-onderwerpen’ maar ook veel ‘doe-onderwerpen’. Leuk!

Erediensten

De werkgroep 4EN van Maarland en de commissie Erediensten van de Vredekerk hebben ook bijeengezeten. Tijdens die bijeenkomsten bleek onder meer dat we van elkaar nog veel niet weten. Het is leerzaam maar soms ook wat onwennig om elkaar te bevragen. Hoe doen ‘jullie’ dat? Wat doet een kerkmusicus eigenlijk? Kunnen gemeenteleden bij ‘jullie’ liederen opgeven voor de kerkdienst? Aan het begin van september willen we met elkaar verder praten over het kerkdienstenrooster. En over de vraag hoe we de bezinning en de organisatie van de erediensten voor ons zien.

Plaatselijke regeling

En in juli zullen de kerkenraden zich buigen over de plaatselijk regeling. In die regeling worden tal van kerkelijke (werk)afspraken vastgelegd. Bijvoorbeeld over de samenstelling en werkwijze van de kerkraad, wanneer jaarlijks het kerkdienstenrooster wordt vastgesteld en afspraken over vermogensrechtelijke aangelegenheden als omvang van de colleges en bevoegdheden van penningmeesters. Al met al: wat droge kost. Maar wel belangrijk voor het gemeenteleven en daarom kan de plaatselijke regeling alleen vastgesteld worden door de kerkenraad nadat gemeenteleden de gelegenheid hebben gehad om hun mening daarover te geven. Dat komt dus nog.

Vakantie

In de vakantiemaanden wordt er in de kerk dus door heel wat mensen nog flink aan de weg getimmerd! Maar over het algemeen geldt natuurlijk voor bijna iedereen dat in deze tijd wat rustiger aan gedaan kan worden of nog sterker, er even helemaal niets gedaan hoeft te worden. Velen zullen van deze vrije tijd genieten, gewoon hier in ons prachtige Groningse land of elders, waar dan ook.

Alle aandacht voor vakantietijd en vakantiepret zouden haast doen vergeten dat er ook in deze periode mensen zijn met zorgen en verdriet. Ziekten en onderzoeken, uitslagen en behandelingen houden geen rekening met vakanties. Gevoelens van rouw en gemis laten zich soms zelfs sterker gelden in de zomermaanden: bij alles wat wordt gedaan, wordt juist nu die ene gemist.

Hoe het precies werkt, weet ik niet. Maar ik weet wel dat zwijgen niet helpt. Praten en luisteren juist wel.

Ook in deze zomertijd geldt dat slechts één telefoontje ons scheidt van de wens tot mijn bezoek en de verwezenlijking daarvan: 06.53672710.

“Eenheid in het nodige. Vrijheid in het onzekere. In alles de liefde.”

Veel hartelijks, André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland