Brede samenwerking herstel natuur

Uit: Dagblad Trouw, 19 december 2018

Nederland moet weer rijk worden aan natuur, aan plant- en diersoorten. Boeren, natuurorganisaties maar ook overheden spelen daarin een sleutelrol. Maar daartoe moeten ze wel samenwerken én zo nodig worden beloond.

Dat is de kern van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het resultaat van maandenlang overleg van wetenschappers, boerenorganisaties, agro-industrie maar ook supermarkten, de Rabobank en natuurorganisaties. Allen zijn optimistisch over de kans van slagen; ze dromen van een Nederland dat in 2030 rijk is aan soorten en waar het voor iedereen goed leven is. Maar, benadrukte Louise Vet, trekker van het overleg, “Het verlies aan biodiversiteit is een maatschappelijk probleem, we moeten het daarom ook met zijn allen oplossen. Dit is slechts een eerste stap.” 

Vet, dit jaar de nummer 1 uit de Duurzame 100 van Trouw, nodigde nadrukkelijk andere organisaties, als waterschappen, Prorail en Tennet, gemeenten maar ook de rijksoverheid uit, zich aan te sluiten bij deze ‘beweging tot herstel van biodiversiteit’. Bermen, dijken, bedrijventerreinen: uiteindelijk moeten die allemaal natuurvriendelijk worden. Nieuwe huizen en wegen kunnen er alleen komen, als ze lokaal meer biodiversiteit opleveren, staat dan ook in het deltaplan. Herstel van de biodiversiteit zou volgend jaar al meegewogen moeten worden bij het gunnen van aanbestedingen.

Een grote opgave ligt er voor de boeren. Zij beheren het grootste areaal grond van het land, maar hun werkwijze trok decennialang een te zware wissel op de natuur. Circulair werken – waarbij afvalstoffen ook grondstoffen zijn – wordt voor hen leidend en boeren moeten, naast hun gangbare producten, ‘biotopen’ gaan produceren, bijvoorbeeld door langs hun akkerranden bloemen en kruiden te zaaien. Afnemers als supermarkten moeten dat financieel belonen: vanaf 2021 verdient de ‘groene boer’ dan minstens net zoveel als een boer die zijn productiewijze niet aanpast, is het streven.

Ook boerenorganisatie LTO legt in dit deltaplan de lat hoog. Agrariërs zijn akkoord met een vergaand en ambitieus doel: ‘Duurzame dierlijke- en plantaardige productiesystemen met toekomstperspectief zijn circulair op een gezonde bodem met biodiverse landschappen’. Dat is een fundamentele ombuiging van het huidige landbouwsysteem.

De sector wil daarvoor gaan werken aan een biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw. Voor de melkveehouderij is die er al. Verder moet er een grote omslag worden gemaakt om burgers ervan te doordringen dat boeren alleen een bijdrage kunnen leveren aan herstel van de soortenrijkdom als ze beseffen dat dit onherroepelijk leidt tot hogere prijzen voor landbouwproducten. In de komende maanden zullen de kwartiermakers overheden, politici en andere betrokken vragen zich bij het project aan te sluiten.

Volgens Marc Jansen van supermarktkoepel CBL is het afwachten wat dat betekent voor de prijs voor de consument. “Maar nu al stellen supermarkten allerlei eisen aan producten, eisen die ook bijdragen aan natuurherstel.” De Rabobank wil in ieder geval ‘groene boeren’ belonen met lagere rentes voor leningen. Ook Europa zou hen extra kunnen steunen, zo is de gedachte. Natuur wordt immers steeds meer een pijler  van het Brussels landbouwbeleid.

Volgens Natasja Oerlemans van het Wereldnatuurfonds is bij de teloorgang van het landschap en de natuur ‘te lang gekeken naar de ander’. “Nu gaan we het samen doen.” Natuurorganisaties gaan dus, samen met andere grondgebruikers, plannen maken voor het herstel van hele regio’s. En natuurgebieden moeten beter worden beheerd, ook in samenspraak met bijvoorbeeld boeren. Nu is de druk op die gebieden te groot.

Om het Deltaplan kans van slagen te geven is ook onderzoek nodig. Kennisinstituten als Naturalis zullen kennis beschikbaar maken, maar ook nieuw onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar de beste manier om natuurherstel te kunnen meten. Vrijwilligers van natuurorganisaties bijvoorbeeld, tellen nu wel jaarlijks veel insecten, maar bezoeken daarvoor nauwelijks de verarmde landbouwgronden. Over twee jaar moet het mogelijk zijn om de totale impact van het deltaplan te meten en verschillende natuurorganisaties brengen hun kennis daarvoor in.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland