Commissie Liturgie en Diensten

Bij de Vredekerk bestaat er al jaren een commissie voor erediensten, deze groep buigt zich over de bijzondere diensten door het jaar heen en neemt de organisatie daarvan voor haar rekening. De gemeente Maarland is gewend, om in voorkomend geval, enkele kerkenraadsleden aan te vullen met gemeenteleden om voorbereidingen te treffen en dit wisselt telkens. Wel is er in het voorjaar van 2022 een werkgroep gevormd om na te denken over de invulling van de diensten en het ontwikkelen van een nieuwe liturgie en de rol van muziek/cantor/cantorij bij de diensten.

Door de aanstaande fusie zijn beide groepen vorig zomer bijeengekomen, om samen te werken aan een nieuwe opzet van een liturgie – de orde van dienst – die in iedere dienst gebruikt kan worden maar ook ruimte biedt aan variatie. Dan komt aan het licht dat de één graag het vertrouwde houdt en een ander op zoek is naar liturgisch verantwoorde keuzes: waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Er blijkt nog veel te ontdekken op dat vlak. Ook is er gesproken over de plaats van kerkmuziek in beide gemeenten.

En dan nog de verdeling van de diensten, wat willen we bereiken en hoe kunnen we dat bereiken. Mogelijkheden te over met de vele kerkgebouwen en de verschillende vormen van diensten: regulier; cantatedienst; zangdienst; ochtend- en morgengebed; tiener -of jeugddienst; taizéviering; wanneer is er één dienst op een zondag en welk kerkgebouw willen we daarvoor gebruiken.

De commissie Liturgie en Diensten bestaat nu uit een 11-tal gemeenteleden en zal waarschijnlijk in een kleinere vorm doorgaan om de ontwikkelingen als ‘gemeente onderweg’ vorm te kunnen gaan geven.

Momenteel zijn de volgende leden vertegenwoordigd:

André van den Bor (predikant), Dennis Voshart, Elske Kramer, Henk de Vries (cantor/ organist), Ko Wiersema, Liane Wiersema, Luuk Tuinstra, Mariëlle Mollema, Mattheus van der Broek, Roelie Smit, Siska Sennema en Tineke Zijlstra.

Namens de commissie Liturgie en Diensten,
Tineke Zijlstra-Wierenga

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland