Diensten wijk Maarland 1 nov tm 6 dec 2020

Ook de komende periode kunnen er weer gemeen­teleden (na aanmelding en met inachtneming van het protocol) deelnemen aan de kerkdiensten.

In verband met de nieuwe maatregelen, mogen er maar maximaal 30 bezoekers komen, dat betekent dat er bij een gezamenlijke dienst vanuit de Vrede­kerk en Maarland per kerk 15 mensen zich kunnen opgeven. Het geldt nu dan echt vol is vol, het kan dus zijn dat u te horen krijgt dat de lijst vol is.

De diensten zullen ook gewoon nog online te be­luisteren zijn via de kerkomroep.

Zondag 1 november, Dankdag

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus & Pauluskerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: ds. Tielkemeier.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Marjolien Kippersluijs en Klaas Doorn­bos.
De inzamelingen: De 1e collecte is voor het Legers des Heils.

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder hel­per. Onvoorwaardelijk. Elk mens doet ertoe. Nie­mand uitgezonderd. Elk leven is het waard om ge­leefd te worden. Daarom werkt het Leger des Heils aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie,: NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: Leger des Heils.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 8 november, 1e van de voleinding

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus & Pauluskerk.

Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Marion Hartman
Organist: Ab Gramsbergen
Zangers: Beppie Munting en Fenko Zijlstra.
De inzamelingen: De 1e collecte is voor Stichting de Vrolijkheid.

Stichting de Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ou­ders en stelt hen in staat om aan verschillende vor­men van kunst deel te nemen in asielzoekerscen­tra. Stichting de Vrolijkheid stelt zich ten doel om op structurele basis, samen met kinderen, jongeren en hun ouders die in azc’s wonen, dans, theater, muziek en beeldende kunst te maken om zo ruimte en omstandigheden te scheppen die stimuleren dat veerkracht versterkt wordt en talenten tot bloei komen.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie, NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: Stichting de Vrolijk­heid.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 15 november, 2e van de voleinding

Morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via:  www.kerkomroep.nl,
Voorgangers zijn de leden van de Morgengebed­commissie.
Organist: Bouko Tichelaar
Zangers: Wippy Kempenaar en Willem Jan Stuut.

De inzamelingen: De 1e collecte is voor Stichting Inlia. INLIA is een netwerkorganisatie, ontstaan uit betrokkenheid van lokale kerken bij het lot van asielzoekers in nood. INLIA voorziet, samen met vrijwilligers uit honderden kerken en maatschap­pelijke organisaties, dakloze vreemdelingen van hulp. De gevolgen van het asielbeleid in Nederland zijn voor bepaalde groepen asielzoekers schrij­nend. Vooral voor asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Zij komen op straat te staan zonder eni­ge vorm van overheidssteun. Stichting INLIA biedt hulp aan asielzoekers en ondersteunt en adviseert kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie, NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: Stichting Inlia.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerken­kerk.

Zondag 22 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus & Pauluskerk.
Online via:  www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds.W.Spoelstra
Organist: Jan Smid
Zangers: Gerry Dallinga en Tineke Zijlstra.

De inzamelingen: De 1e collecte is voor: Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk.

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aan­dacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de ge­meente maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstan­digheden. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten heb­ben minder formatieruimte voor de predikant ter­wijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet af­neemt. Het leiden van uitvaartdiensten door ge­meenteleden kan een oplossing zijn. De Protestant­se Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en an­dere trainingen mogelijk.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie, NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: Omzien naar mensen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, onder vermelding van: eigen kerkenkerk.

Zondag 29 november, Eerste Advent

Dienst voor jong en oud om 9.30 uur in de Jacobus­kerk in Zeerijp.
Online via:www.kerkomroep.nl,
Voorganger: ds. Marion Hartman.
Organist: Ab Gramsbergen
Zangers: Marjolien Kippersluijs en Klaas Doorn­bos.
De inzamelingen: De 1e collecte is voor Artsen zon­der grenzen.

Artsen zonder Grenzen is wereldwijd in ongeveer 80 landen actief. De artsen, verpleegkundigen, ad­ministratieve en logistieke medewerkers die door Artsen zonder Grenzen worden uitgezonden, zijn vrijwilligers. Zij verlenen niet alleen kortdurende medische noodhulp, maar kiezen er ook voor om chronische conflictgebieden voor een langere tijd te helpen. In sommige landen zijn zij de enige hulp­organisatie. Wanneer een medische noodsituatie verholpen is draagt Artsen zonder Grenzen de ver­antwoordelijkheid over aan lokale organisaties.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie, NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: artsen zonder gren­zen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, onder vermelding van: eigen kerkenkerk.

Zondag 6 december, Tweede Advent

Gezamenlijke dienst om 9.30 in de Vredekerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Prof. Dr. L.J. van den Brom, Haren.
Organist: John Veldman
Zangers: niet bekend

De inzamelingen: De 1e collecte is voor het Zee­manshuis. In het Zeemanshuis kunnen zeevaren­den en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in hui­selijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en een drankje onder andere TV kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuis­front. Het Zeemanshuis wordt gerund door vrijwil­ligers en is zeven dagen per week open.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie, NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: project

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenkerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland