Diensten wijk Maarland 17 nov t/m 15 dec

Zondag 17 november, tweede zondag van de Voleinding

Twee diensten zijn er weer vandaag.

Om 9.30 uur is er een Morgengebed in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorgangers zijn André Dallinga en Henk Dragstra, organist is Ab Grams­bergen.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze eigen diakenen en dat van onze eigen kerkrentmeesters.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek met de koren van het Collegium Musicum Loppersum onder lei­ding van Jelke Hamersma. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Er is weer prachtige koorzang, maar ook samenzang en een aantal lezingen.

Tijdens de dienst is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum.

Vrijdag 29 november

In de Grote Zaal in Wiemersheerd, Loppersum is er een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen van harte uitgenodigd. Het begint om 19.00 uur.

Zondag 24 november, Laatste zondag van het Kerkelijk jaar

Vandaag noemen we de namen van hen die het af­gelopen kerkelijk jaar uit ons midden overleden zijn en ook van de kinderen die geboren zijn. We zetten een roos in een vaas, ook één voor hen die in een ander jaar of op een andere plaats zijn overle­den. Ook één voor andere kinderen die het afgelo­pen kerkelijk jaar geboren zijn.

Dit jaar is de dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp, hij begint om 9.30 uur. De Riepster Cantorij zal ge­woontegetrouw in deze dienst zingen onder leiding van Henk de Vries. Organist is Anjo de Haan, ds Tjalling Huisman voorganger.

Inzamelingen zijn er voor Kika en de kerk.

Zondag 1 december, eerste Advent

In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur een dienst voor jong en oud. Het is eerste advent, het thema is Licht. De muzikale begeleiding is in handen van organist Jan Smid en de clustermuziek­groep onder leiding van Anne Nijland. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank en de kerk.

Zondag 8 december, tweede Advent

Leuk dat vandaag een van onze vroegere domies, Riky Chrisstoffer, voorgaat in een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Organist is Gerrit Huizenga.

Bij deze dienst kunt u / kun je weer houdbare le­vensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diakenen zamelen ze in en zorgen dat ze bij Voed­selbank Het Hogeland in Winsum worden afgele­verd.

Inzamelingen zijn er vandaag voor het Zeemans­huis in de Eemshaven en voor de kerk.

Zondag 15 december, derde Advent

Om 09.30 uur is er een dienst met een snifsnif in de Mariakerk in ‘t Zandt, omdat Janneke de Jonge offi­cieel afscheid neemt als kosteres. (gelukkig is zij er op kerstavond in ’t Zandt nog wel bij!). De Riepster Cantorij is er om de gemeentezang te ondersteu­nen en verfraaien. Organist is Wilko Middel, ds Tjalling Huisman voorganger.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland