Eindejaarscollecte wijk Maarland

Het jaar 2020 is, wanneer u dit leest, al bijna weer voorbij. Een bewogen jaar! Het Covid-19-virus waarde rond en eiste in ons land en wereldwijd veel slachtoffers. Wij moesten regelmatig in lock­down. Weer een woord dat we aan het begin van dit jaar niet eens kenden!

Dit betekende voor onze kerken dat er aanvanke­lijk geen diensten mochten worden gehouden en later mondjesmaat met hooguit 30 personen.

Wat ook niet kon en nog niet kan, is het collecteren tijdens een kerkdienst. Daarom doen wij als kerk­rentmeesters nu een beroep op u.

Binnenkort ontvangt u een acceptgiro om een gift te geven voor de Eindejaarscollecte. Ieder jaar krijgt u zo’n verzoek, maar wij vragen nu met klem om een bedrag over te maken op het aangegeven rekeningnummer. Misschien maakt dit de collecte­opbrengst in de kerk nog enigszins goed.

Wij rekenen op u en zeggen u bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Ook wensen wij u gezegende kerstdagen en een ge­lukkig en in alle opzichten gezond 2021 toe.

De kerkrentmeesters
van de wijkgemeente Maarland

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland