Federatienieuws februari 2023

Platform van kerken

Een paar maanden geleden is het initiatief genomen door de voorgangers van Maarland, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Waardevol Leven om een ‘platform van kerken’ in het leven te roepen.

Op 24 januari zaten deelnemers namens de verschillende kerk rond de tafel. Ook leden van de Missionaire Werkgroep schoven aan.

We beginnen bij het begin. Eerst willen we bezien wat er allemaal al namens de verschillende kerken wordt georganiseerd. En of er een behoefte is dat het platform daar iets aan kan bijdragen. Daarnaast willen we met elkaar in gesprek gaan, vooreerst vooral praktisch. Wat kunnen we voor elkaar betekenen, wat kunnen we van elkaar leren. De belangrijkste winst nu al is dat we elkaar makkelijk weten te vinden.

André van den Bor

Valentijnsdienst

De gezamenlijke dienst in de Vredekerk op 12 februari begint om 10:00 uur. Het is een dienst voor iedereen, samengesteld met de tieners en begeleiders van de Pizzapraatgroep. Zondag 12 februari, dat is twee dagen voor Valentijnsdag… Dat belooft wat!

Greta Huis

Pannenkoeken eten

De veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag, als voorbereiding op het Paasfeest. Tijdens deze 40 dagen mochten gelovigen vroeger geen eieren, melk of olie eten (de vastentijd). Het was natuurlijk jammer om de eieren, melk en olie weg te gooien, daarom werden er op de dinsdagavond ervoor pannenkoeken gebakken. De gezamenlijke diaconieën nodigen iedereen uit om deze traditie in ere te houden.

We organiseren dit op dinsdag 21 februari om 18.00 uur in de Vredekerk.

U kunt zich opgeven via intekenlijsten achterin in de kerk, tijdens alle diensten op 12 en 19 februari.

U kunt ook een mail sturen naar: woudavos@gmail.com

Wij zijn ook op zoek naar mensen die pannenkoeken willen bakken en deze warm mee willen nemen. U kunt op de intekenlijst aangeven of u wilt helpen met bakken.

We zien u graag op 21 februari! Wilt u uw eigen bord en bestek meenemen?

Er zal na de maaltijd een collecte worden gehouden voor het project ‘Noodhulp in Oekraïne’ (via Kerk in Actie). Het geld wordt o.a. gebruikt voor voedselpakketten en medische materialen.

Filmavond

Op vrijdag 24 februari is er weer een filmavond in de Vredekerk. Het thema van dit seizoen is ‘Hemel en aarde’, en na twee serieuze films over dit thema staat er nu een komedie op het programma. De Amerikaanse film Defending Your Life uit 1991 gaat over Daniel, een snelle jongen die om het leven komt bij een auto-ongeluk. In het hiernamaals moet hij zijn leven verdedigen. De film begint om 20 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45. Toegang is gratis; er staat een potje voor een kleine bijdrage in de onkosten.

Melson Zwerver

Paasgroetenactie 2023

Ook dit jaar doen onze gemeenten weer mee aan de Paasgroetenactie van Kerk in Actie.

U kunt op 19 en 26 februari, na afloop van de kerkdienst, een paaskaart kopen (1€ per stuk). U kunt daar een korte boodschap opschrijven en de kaart weer inleveren bij een van de diakenen. De diaconie zorgt er dan voor dat de kaart terecht komt bij de PKN (Utrecht), van waaruit de kaarten worden verzonden aan gedetineerden.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, een bemoedigende groet wordt erg gewaardeerd. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Vergeet dus niet om contant geld mee te nemen op 19 en 26 februari.

Taizéviering

Op zondag 19 maart a.s. om 19.00 uur is er een Taizéviering in de Mariakerk van Oosterwijtwerd. Dit is een korte viering met weinig gesproken woord, korte gebeden, stiltes en veel zang. Een meditatieve viering zoals gebruikelijk is in de kloostergemeenschap van Taizé, een klein dorpje in Frankrijk. De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, ontvankelijk voor God en de ander. Taizé is ook de ontmoeting tussen generaties, culturen, geloven van verschillende richtingen en niet gelovigen. Een moment van bezinning. We hopen jullie te mogen begroeten op 19 maart!

Hartelijke groet van de voorbereidingscommissie, Linda, Mariëlle, Melson, Titia, Jolanda

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland