Federatienieuws

Verslag van de gezamenlijk kerkenraadsvergadering gehouden op 11 november 2014 in de Vredekerk te Loppersum

Maarten Burggraaf is deze avond de voorzitter van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering en heet iedereen van harte welkom.

Ad Bakker leest op deze 11e november een stuk voor uit Mattheus 25: 3146 ‘Het oordeel’. Hij verbindt deze tekst aan het verhaal van St. Maarten als een gelovig man die het leed zag van en omkeek naar de ander. Hij deelde vanuit zijn geloof daarom met de ander. Hierna deelt Ad snoep uit in de vergadering.

De notulen van de vorige gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 13 mei 2014 worden doorgenomen, goed gekeurd en getekend.

Binnenkort komt de commissie voor de gezamenlijke website weer bij elkaar om hier verder aan te werken. De site is al meer aangepast; de verschillende kerkdiensten zijn al in elkaar geschoven en bijgesteld en er staat nu ook een actuele dagagenda op de site.

Er is een gezamenlijke gemeenteavond gepland en wel op dinsdag 21 april 2015. Waar deze gehouden wordt is nog niet bekend.

Verder zijn er wat veranderingen in het preekrooster.

 • Op 1e Pinksterdag, 24 mei 2015, is de regio federatiedienst in de Petrus en Pauluskerk
 • De Startzondag, 27 september 2015 (regio federatiedienst) begint in de Vredekerk en wordt vervolgd in de Jacobuskerk in Zeerijp

Het blijkt dat het wijzigen van de plaats waar diensten gehouden worden, gevolgen heeft voor bv. organist, oppas, koster, bloemen etc.; de beide scribae zullen een lijst opstellen waarop iedereen staat die een seintje moet hebben bij wijzigingen.

Na deze organisatorische zaken gaat de vergadering verder met een Presentatie over Provider.

Melson Zwerver houdt in deze vergadering een inleiding over de stuurgroep Provider die een aantal jaren geleden is opgezet in de Vredekerk met als doel de jeugd in contact te laten komen met de ouderen in de kerk. Een drietal jaren later heeft Maarland zich ook aangesloten en werd de doelstelling breder getrokken. Het doel werd om zich te richten op het zogenaamde ‘gat van de kerk’; de mensen die je niet heel actief binnen de kerk ziet.

Provider is dus iets anders dan de catechese methode van de PKN, die bij mensen wellicht bekend is.
De organisatie van Provider is in handen van de beide predikanten, Aafke Komdeur, Tonnie Roggeveld, Ton Werkman, Agnes Niehuis en Melson Zwerver.

Marco vertelt wie de doelgroep is voor Provider. Over het algemeen richt Provider zich op de leeftijdsgroep van 20-50jarigen en wordt geprobeerd met steeds nieuwe activiteiten deze groep te bereiken. Soms werkt het en soms ook weer niet. Tjalling vertelt verder wat er allemaal is gedaan.

 • Er is een enquête gehouden onder 20 tot 30jarigen. Men is bij de mensen langs geweest en er is gesproken over hoe men bezig is met geloof; over hoe men in de kerk staat. Er is toen een groep ontstaan die een tijdlang samen is gekomen in de Mariakerk te Oosterwijtwerd. Deze groep werd op den duur te klein en is nu gestopt.
 • Vervolgens werd het idee geboren om verschillende religieuze bijeenkomsten te gaan bezoeken. Een groep jongeren is onlangs naar een doopdienst in de VBG te Groningen geweest en heeft deze dienst nabesproken met elkaar. Binnenkort gaat er een groep naar de kluizenaar van Warfhuizen.
 • De groep van 30 tot 40jarigen is bezocht door leden van Provider, maar daar is tot op heden nog geen verdere activiteit uit voortgekomen.
 • Er is voor de tweede keer ‘de kerk draait door’ gehouden; de eerste keer was er een grote opkomst van de groep van 20 tot 50jarigen. De tweede keer was de opkomst kleiner.
 • Een kloosterweekend is er twee keer geweest en in januari zal dit bij voldoende opgave voor de laatste keer gebeuren.
 • Op dit moment draait er een gespreksgroep over geloofsopvoeding. Deze groep komt ongeveer 34x per jaar bij elkaar, met per avond 78 personen in wisselende samenstelling.
 • De Jacobswandeling van Uithuizen naar Zeerijp is 3x gelopen met de jeugd. De opzet was gezamenlijk met jongeren van de Uithuizer parochie en de jeugd van de PKN, maar in Uithuizen was het moeilijk jongeren bij elkaar te krijgen. Tijdens deze tocht werd er gesproken door middel van stellingen over het geloof en aan het eind van de tocht werd gezamenlijk gegeten. Waren geslaagde wandelingen.
 • Er zijn paaswakes gehouden en Tjalling hoopt komend jaar weer een wake te organiseren.
 • Melson heeft de filmavond geïntroduceerd in samenwerking met Middelstum (waar hij dit al jaren organiseert). Hier is nu beide avonden een behoorlijke opkomst geweest met indrukwekkende films en een genoeglijk napraten onder het genot van een glaasje.
 • Marco vermeldt dat binnen Provider nu de discussie gevoerd gaat worden over wat ‘het gat van de kerk’ nu precies is.

De vergadering kan nu reageren op Melson die de vraag stelt hoe Provider beter mensen kan bereiken die ‘buiten de boot vallen’. Een idee: iets met muziek? Of met games?

Een volgende vraag is wat voor activiteiten Provider nog kan aanbieden.

Met een zelf ingebracht thema YouTube filmpjes maken? Samen eten van bv. een joodse maaltijd of een maaltijd met een bepaalde symboliek. Running Dinner?

Uit de vergadering komt de opmerking dat Provider eigenlijk iets heel anders blijkt te zijn, dan eerder gedacht of gevoeld werd.

Tjalling vermeldt in de vergadering dat de musical Ruth mooi was om te zien.

Verder laat hij de nieuwe gezamenlijke liturgie rondgaan die nu ook in de Petrus en Pauluskerk zal liggen.

Maarten sluit het gezamenlijke gedeelte van de vergadering om 20.45 uur en beide wijken gaan, na nog gezamenlijk de koffie te hebben genuttigd, in een aparte ruimte verder met de ‘eigen’ kerkenraadsvergadering.

Regina Feitsma, scriba Vredekerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland