Gasberaad

Sinds november 2016 wordt het platform K&A vertegenwoordigd in het gasberaad door Jacobine Gelderloos, als onderzoeker verbonden aan de Protestants Theologische Universiteit. Het platform wil deelnemen aan het Gasberaad om te weten welke discussies er gaande zijn en hierin te participeren. We willen als platform in het gasberaad aandacht vragen voor de persoonlijke en sociale gevolgen van de bevingen en de bedreigingen van het landschap. Het gaat erom dat mensen recht wordt gedaan en dat er perspectief ontstaat op een duurzame en leefbare toekomst voor Groningen.

Via het gasberaad spreken we elke maand met de Nationaal Coördinator Groningen in de vergaderingen van de Maatschappelijke Stuurgroep. Zo kunnen we als kerken direct reageren op beleidsplannen. De versterkingsbijeenkomst op 6 april is hiervan een direct gevolg. Daarnaast versterken we de contacten met diverse belangenorganisaties, zoals CNV, natuur en milieufederatie, LTO en Groninger Bodem Beweging. Wilt u meer weten over het gasberaad?

http://gasberaad.nl/

Daarnaast werken we steeds intensiever samen met Stut en Steun: Steunpunt voor een ieder die schadelijke gevolgen ondervindt ten gevolge van de mijnbouwactiviteiten in Groningen.

http://www.stutensteun.nl/

Hoop voor Groningen
Op 2 maart organiseerde het Platform Kerk en Aardbeving samen met de Christen Unie de avond Hoop voor Groningen. Zo’n veertig mensen uit de hele regio waren naar Appingedam gekomen. Opvallend was dat gemeenteleden uit dezelfde kerk elkaar tot hun verbazing hier tegen kwamen en ontdekten: “Hebben jullie dan ook schade?” Het werd weer eens duidelijk hoe weinig er over de schade gesproken wordt, terwijl de bevingen het leven nogal op zijn kop kunnen zetten. Hoe ga je daarmee om? Word je boos en verontwaardigd over het onrecht en de onmacht? Word je strijdlustig of moedeloos?

Bijbelse teksten bieden onverwachte aanknopingspunten. In Mattheus 25 (?) roept Jezus op om vredestichters te zijn: vrede in Groningen, waar relaties onder druk komen te staan omdat de een weg wil en de ander wil blijven. Vrede waar onbegrip ongeduldig maakt, waar onkunde solidariteit in de weg staat. En psalm 8: Van God is de aarde. Dat roept een verantwoordelijkheid om zorgvuldig en zorgzaam met de aarde en de bronnen om te gaan.

 Breien voor Groningen
De hele winter hebben mensen in heel Nederland gebreid voor Groningen. In november startte milieudefensie met het project ‘Breien voor Groningen’ en op 3 maart is het kleinste huisje van Groningen in Rottum ingepakt in een kleurige deken. De deken is een signaal dat we energiezuiniger moeten leven en andere energiebronnen moeten vinden om de gaswinning te kunnen verminderen. Maar het is ook een deken van solidariteit. Door samen te breien raken mensen met elkaar aan de praat, en kunnen verhalen, frustraties en ideeën worden gedeeld. Op deze manier wordt de sociale cohesie versterkt. Vanuit het hele land zijn breiwerken opgestuurd, want mensen waren blij om hun zorgen en gevoelens van solidariteit om te zetten in iets tastbaars. Op 26 januari was er in de energieneutrale kerk in Winsum een breicafé waar mensen uit de hele regio op af waren gekomen.

De breicafés waren een groot succes en mensen wilden graag doorbreien. En dat gaat gebeuren. Tijdens de formatieperiode wil milieudefensie blijven breien in heel Nederland onder het motto: Gas we breien er een eind aan. Wilt u meedoen of zelf een breicafé organiseren, kijk voor meer informatie: we breien er een eind aan

 Foto expositie Geraakte Groningers
In het kader van het thema Rottum gas(t)vrij is vanaf zaterdag 1 april de fotoexpositie Geraakte Groningers in het kerkje van Rottum te zien. Annet Eveleens uit Rottum is als fotograaf betrokken bij het project Breien voor Groningen. Het project inspireerde haar om mensen te portretteren die, de meesten letterlijk, geraakt zijn door de gevolgen van de gaswinning. Ze zijn in actie gekomen, omdat niets doen geen optie was. Dit geldt ook voor de mensen van het platfrom Kerk en Aardbeving en ook het platform is geportretteerd. Het breiwerk staat symbool voor verbinding en loopt als een rode draad door de expositie.

De expositie is tot 25 juni dagelijks te zien van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

 Versterkingsbijeenkomst op 6 april in Loppersum
Als Platform verwachten we dat het versterken van de sociale cohesie nog hard nodig gaat zijn. Over een paar maanden gaat in Loppersum, Overschild, OpwierdeZuid, Ten Post en ’t Zandt de versterkingsoperatie van start. Alle huizen in deze dorpen zullen versterkt moeten worden. Er zal ook bekeken moeten worden in hoeverre versterken haalbaar is, of dat huizen nieuw gebouwd moeten worden. Hoe dan ook, iedereen zal voor kortere of langere tijd zijn huis uit moeten…. wat gaat dat betekenen voor de sociale cohesie? Hoe zal dit de levensloop van mensen bepalen. En hoe zullen de dorpen eruit zien als de versterkingsoperatie achter de rug is? Wat zal er over zijn van het Hogeland, woar ik als kind nog niks begreep van pien of zörgen?

Daarom organiseert het platform voor pastores (en andere belangstellenden) uit deze vijf dorpen op 6 april een bijeenkomst op 14:00 uur in de Vredekerk in Loppersum. Gebiedscoördinatoren van de Nationaal Coördinator Groningen zullen vertellen wat de versterking concreet gaat betekenen. Evert Jan Veldman, predikant van de Nieuwe Kerk in Groningen, maar werkzaam in Enschede ten tijde van de vuurwerkramp, vertelt over hoe de kerk destijds present probeerde te zijn in Roombeek. En dan volgt de vraag: wat kunnen we als kerken in het versterkingsgebied doen?

 Contextueel Bijbellezen
Ook op een andere manier willen we verkennen wat de eigen bijdrages van geloofsgemeenschappen in de situatie van gaswinning, schadeherstel, versterking in een krimpgebied zou kunnen zijn. Daarom willen we in diverse groepen experimenteren met contextueel bijbellezen. Dat betekent in een groep bespreken wat er in de context speelt, dat kunnen vragen zijn rondom de aardbevingen, maar ook thema’s als zorg, werk en relaties kunnen centraal staan. Vervolgens wordt gekeken welke Bijbelverhalen hierbij aansluiten. De Bijbeltekst wordt samen gelezen om te kijken welk licht de Bijbel op onze eigen context werpt en welke handelingsperspectieven zich openen.

We hopen dat contextueel Bijbellezen een manier is om in (inter)kerkelijke groepen het gesprek aan te gaan. Wat gebeurt er als mensen met verschillende perspectieven met elkaar in gesprek komen: boeren, burgers en buitenlui, werknemers van de NAM, aannemers en belangengroepen? Zo wil het thema van de aardbevingen in samenhang met alle andere dingen die een mens bezig kunnen houden bespreekbaar maken. Lijkt het u wat om een keer op deze manier aan de slag te gaan, neem dan contact op met : Jacobine Gelderloos (jkgelderloos@pthu.nl);

Liebrecht Hellinga of Marco Roepers.

Pelgrimage naar Bedum
Op 7 mei 2017 gaan we op pelgrimage door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit verschillende plaatsen gaan groepen te voet en op de fiets, op weg naar Bedum, de bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die ook gewerkt heeft aan het bewoonbaar maken van het Groningerland. Om 16:00 uur zal in de Maranathakerk in Bedum een afsluitende bijeenkomst plaatsvinden waarin we een korte vesper houden.

De bedoeling van deze pelgrimage is om aandacht te schenken aan de huidige problematiek van de bewoners van dit oude cultuurland. We willen oog hebben voor de schoonheid en de waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd, en het landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Hoe hebben wij oog voor het kwetsbare van mens en schepping? Vragen die we onderweg, al pelgrimerend, delen met elkaar.

Iedereen die belangstelling heeft en zich betrokken voelt, kan meedoen.

Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken GroningenDrenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen.

Voor algemene informatie:
Marco Roepers: marco@roepers.net (platform Kerk en Aardbeving)
Bert Altena: bert.altena@hetnet.nl (Provinciale Raad van Kerken Groningen  Drenthe)

Stichting
Op heel verschillende manieren probeert Platform Kerk en Aardbeving er aan bij te dragen dat mensen weer vertrouwen krijgen in de toekomst. We willen mensen met elkaar in verbinding brengen en daarnaast ook de solidariteit in heel Nederland aanwakkeren. Daarom participeren we in het gasberaad, organiseren we bijeenkomsten en doen we mee aan diverse initiatieven. Om al die werkzaamheden te organiseren en te coördineren wil het platform graag iemand aanstellen. Er zijn concrete plannen om een stichting op te richten, zodat fondsen aangeschreven kunnen worden. Maar mocht u als lokale diaconie het werk van het platform willen ondersteunen, dan zouden wij daar bijzonder blij mee zijn.

 Wat kunnen kerken doen?
Praat met elkaar
en maak het thema bespreekbaar in uw gemeente zodat mensen niet tegenover elkaar komen te staan

Bid en werk voor een duurzame samenleving, die gedragen wordt door solidariteit, openheid en vertrouwen.

Nodig ons uit om meer te vertellen over wat kerk met aardbevingen te maken heeft, om een breicafé mede te organiseren, om te experimenteren met contextueel Bijbellezen of gewoon voor een gesprek.

Organiseer een breicafé en breng mensen met elkaar in verbinding

Loop mee met de pelgrimage naar Bedum of bezoek de tentoonstelling in Rottum

Teken de petitie:

http://www.laatgroningennietzakken.nl/

Platform Kerk en Aardbeving

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland