Gemeenteavond Wijk Loppersum 08-03-2017

Verslag van de gemeenteavond van wijk Loppersum op 8 maart 2017, na de dienst van Biddag voor gewas en arbeid

Deze avond wordt geopend door Geert Jan Reinders door iedereen welkom te heten, in het bijzonder Ina Blink. Zij zal ons later op de avond iets vertellen over het werk van Stichting Stut en Steun.

We vervolgen de vergadering met het bespreken van de kerkelijke financiën.

Ad Bakker vermeldt in zijn inleidend woord de namen van de leden die de kascontrole hebben gedaan; Jaap Korblet en Menze Dijkens. De laatste kan niet anders zeggen dan dat de hele boekhouding professioneel is bijgehouden en stelt voor om de boekhouder decharge te verlenen. Deze wordt aldus verleend door de gemeente en dit wordt ondersteund met een applaus voor Bouke van der Ploeg.

Verder kan Ad melden dat vandaag het nieuwe orgel is geplaatst. De bouwers waren om 8.00 uur aanwezig en vertrokken om 16.00 uur. Ad spreekt zijn waardering uit voor Bouke omdat hij het heeft aangedurfd om er meteen vanavond op te spelen. Wederom applaus voor Bouke.

De ‘Financiële Ontmoeting’ wordt vervolgens blad voor blad doorgenomen.

Er komt een opmerking over de leesbaarheid van het Voorwoord; door een iets te klein lettertype is dit moeilijk te lezen. Hier zal de volgende keer aandacht aan worden besteed.

Vervolgens wordt uitgelegd dat de post ‘traktement’ volgend jaar lager zal worden begroot. Op de vraag of er wel WOZbelasting wordt betaald wordt geruststellend “jazeker “ geantwoord.

Omdat er verder geen vragen over de financiën worden gesteld, vraagt de voorzitter of er misschien nog andere vragen leven bij de gemeente; we zijn nu immers tóch bij elkaar.

Dhr. Waijer vraagt waarom er niet meer zonnepanelen op het dak van het kerkgebouw liggen. Het blijkt dat het aantal wat er nu ligt, dekkend is voor het gebruik van het gebouw. Ook vermeldt Marco dat er nog 11 panelen op de pastorie liggen.

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de spreker van vanavond: mw. Ina Blink, coördinator van Stichting Stut en Steun te Appingedam.

Zij begint met een dankwoord voor de uitnodiging voor een groep te mogen spreken; ze heeft gemerkt dat ondanks veel PRactiviteiten in de diverse media de Stichting Stut en Steun niet bij iedereen bekend is en het daarom fijn is om op deze manier haar bestaan onder de aandacht te mogen brengen.

Stut en Steun is een  gratis en onafhankelijk steunpunt (aan de Spoorbaan 1 te Appingedam) voor mensen die  schade hebben geleden als gevolg van de aardbevingen in ons gebied.

Het is een Stichting met een Stichtingsbestuur waarin in ieder geval één afgevaardigde zitting heeft van de Groninger Bodem Beweging én van het Groninger Gasberaad. De Stichting functioneert vanaf mei 2016 en heeft op dit moment zes medewerkers die elk ongeveer een 24uurs dienstverband hebben.

De Stichting is ontstaan uit de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad samen, met  het idee om een Kennisbank omtrent de aardbevingsproblematiek op te bouwen. Het bleek namelijk dat de GBB in de loop van de tijd werd bestormd met vragen, waardoor er een wens ontstond om een soort steunpunt op te zetten en de individuele vragen los te kunnen koppelen van het werk van de GBB.

Na vele gesprekken en onderhandelingen tussen de minister van Economische Zaken en de Nationale Coördinator kon middels een Stichting, een onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade worden opgezet.

Ina benadrukt dat de Stichting volledig onafhankelijk is, alleen het geld krijgt van de overheid, alleen een jaarrekening verschuldigd is aan de Nationale Coördinator, maar geen inhoudelijke verantwoording aan haar hoeft af te leggen.

Op dit moment zijn er ongeveer 70.000 schadegevallen bekend, maar daaronder vallen soms 3 à 4 meldingen van hetzelfde adres.

Stichting Stut en Steun heeft zich in het begin eerst bezig gehouden met de complexe zaken die op dat moment speelden, maar allengs kwamen ook de ‘normale’  schadegevallen aan bod. Op dit moment gaan de gesprekken vaker over de versterkingsperikelen die in de diverse gemeenten spelen. De Nationale Coördinator is immers begonnen eerst globale inspecties van woningen te houden, maar vervolgens komen de individuele inspecties van alle woningen met daarop volgend de besprekingen van deze inspecties, de voorstellen en de zogenaamde keukentafelgesprekken.

Soms komt een gedupeerde met de vraag aan Stut en Steun om mee aan die tafel te komen omdat de materie niet altijd begrepen wordt. Dan neemt de Stichting de rol op zich als van een ondersteunende ‘buurvrouw’. Zij kan dan op haar manier naar de zaak kijken en de gedupeerde uitleggen, verder helpen of verwijzen.

Het team bestaat op dit moment uit 6 personen waaronder een bouwkundige, twee maatschappelijk werkers, een ervaringsdeskundige inwoner van het getroffen gebied.

Men kan voor eenvoudige vragen over schadeafhandeling bij het team terecht, en het leent zich ook zeer goed voor mensen die er alleen voor staan. Het gaat er vooral om mensen verder op weg te kunnen helpen in het hele proces, van bijvoorbeeld schademelding, afhandeling of versterking, die soms zeer moeizaam verloopt en waarbij het dus heel prettig kan zijn dat er daarvoor iemand met je meedenkt.

Stut en Steun doet geen afhandeling van schade, heeft niet de functie van jurist of advocaat, is géén partij, maar zal altijd helpen en doorverwijzen en heeft daarin een ondersteunende en adviserende rol.

Op dit moment melden zich per week ongeveer 20 gedupeerden. Meestal blijkt dat men al in een traject zit, maar dat het vaak niet lukt om verder te komen. Dan kan Stut en Steun helpen.

Op de vraag waarom Ina dit werk zo leuk vindt om te doen, geeft ze aan “omdat er met verschillende maten wordt gemeten door de verschillende organisaties (schadeexperts, contraexperts,

CVW, NAM, wel of geen Cschade….) en er (nog) geen duidelijke algemene regelingen zijn, moet Stut en Steun iedere keer individuele acties ondernemen” en dat maakt het voor haar boeiend.

Ina heeft folders meegenomen die u in de hal van de kerk kunt vinden. Daarop staat alle informatie.

In het kort:
tel: 0502112044  open van 9.0017.00 (op afspraak)  emailadres: welkom@stutensteun.nl  website: www.stutensteun.nl  adres: Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam

Na deze voordracht bedankt Geert Jan Ina heel hartelijk en ontvangt zij onder een hartelijk applaus een mand met iets lekkers

Hierna sluit Geert Jan de avond en wenst iedereen wel thuis.

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland