Groep voor Ontmoeting en Gesprek

Wij zijn een groep van ongeveer vijftien mensen van achter in de twintig tot midden vijftig. Meestal komen we met z’n zevenen of achten bij elkaar, om­dat iedereen een drukke agenda heeft. Het afgelo­pen seizoen hebben we bezoeken gebracht aan ou­dere gemeenteleden om met hen in gesprek te ko­men over hun leven, hun levensvisie en hun geloof. Ook hebben we een aantal avonden een Bijbelstu­die gedaan. Het leverde interessante en persoonlij­ke gesprekken op over de Bijbel en ons leven.

Het komende seizoen gaan we Bijbelstudie doen en ook in gesprek met mensen met een ander geloof, er staan een stamppotbuffetje en een film met na­bespreking op het programma. Als je zin hebt om mee te doen, sluit je aan!

We komen eens per maand bij elkaar bij een van de deelnemers thuis, bij wie daarvoor ruimte heeft. De data voor het komend jaar zijn bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar wel als dit blad uitkomt. Je kunt even bellen of mailen:

Melson Zwerver, melson@melson.nl / 0596 85 13 82 of ds Tjalling Huisman, 0596 57 13 93 / tjhuis­man27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland