Historisch orgel Petrus & Pauluskerk weer in gebruik

Zoals waarschijnlijk wel bekend, wordt in het weekend van 27 – 29 september a.s. het orgel van de Petrus- & Pauluskerk in Loppersum, na een uit­gebreide restauratie, weer in gebruik genomen.

De bouwkundige toestand van het orgel was door de aardbevingen dermate verzwakt, dat in 2015 een veiligheidsrisico werd geconstateerd. De NAM heeft destijds, terecht, geëist dat onder het orgel­balkon kolommen moesten worden geplaatst en heeft, nadat in het plan aan dat verzoek was vol­daan, een schadevergoeding toegezegd.

Na  de restauratie en het herstel van de aardbe­vingsschade van de kerk zelf in de jaren 2012 – 2016, is gestart met de orgelrestauratie. Dat was eigenlijk een reconstructie van de situatie van het vóór 1958 nog aanwezige oude orgelbalkon inclu­sief de kolommen, het herstel van de vóór 1949 aanwezige ruimte voor de windvoorziening in de toren en herstel van de oorspronkelijke 16eeeuwse toegang naar het orgel. Daarmee is het orgel in meerdere opzichten aardbevingsbestendiger ge­maakt.

Gelet op de speciale keuzes die voor dit unieke or­gel moesten worden gemaakt, waarvan de nood­zaak vooral was ontstaan na de aardbevingsschade aan het orgel, moesten er bovenop het oorspronke­lijk beschikbare onderhoudsbudget van het Rijk, aanvullende middelen worden gevonden. Naast dit budget, het van de wijkgemeente Maarland be­schikbare bedrag en het bedrag aan schadevergoe­ding dat de NAM vanwege de aardbevingen had toegekend, was er echter nog lang niet voldoende geld beschikbaar voor dit project. Een groot aantal fondsen en particulieren hebben op ons verzoek subsidies toegekend, waardoor de restauratie in­middels (nagenoeg) gereed is.

Het orgel van de dorpskathedraal van Loppersum behoort, samen met de kerk, tot de top honderd van unieke kerkelijke monumenten in Nederland. Dit is vooral een gevolg van de hoge ouderdom met authentiek materiaal, de orgelkast met houtsnij­werk en het orgelbalkon uit 1562.

Programma

Met een feestelijke ingebruikneming van het orgel is de Petrus & Pauluskerk weer een compleet top-honderd monument geworden. Het programma in het weekend van 27 – 29 september is als volgt:

Vrijdag 27 september de officiële ingebruikneming met toespraken, klankdemonstratie en orgelbespe­ling, uiteraard ook toegankelijk voor gemeentele­den. Deze zal zijn om 16.00 uur.

Vanaf 15.30 uur inloop met koffie

Zaterdag 28 september een open dag van 10.30 – 15.30 uur voor alle belangstellenden, demonstra­ties en uitleg door Stef Tuinstra en Ab Gramsber­gen (om 11.00, 12.30 en 14.00 uur), met videopre­sentaties. De toegang is uiteraard gratis. En om 17.30 uur is er een gratis concert door het Collegi­um Musicum Loppersum o.l.v. Jelke Hamersma. m.m.v. Jan Luth, orgel. Er is dan  wel een collecte bij de uitgang.

Zondag 29 september, een feestelijke (gezamenlij­ke) kerkdienst  om 9.30 uur en een heel bijzonder middagconcert om 16.00 uur door het Luthers Bach Ensemble o.l.v. Tymen Jan Bronda m.m.v. Ro­bert Koolstra orgel en het blazersensemble Copper & Zink met muziek voor ensemble en orgelsoli. En­tree  € 15.00.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland