Hoe komen we aan een nieuwe predikant?

We zitten met elkaar als Maarlanders in een predi­kant-loos tijdperk. En dat we door Corona nauwe­lijks meer gewoon naar de kerk kunnen, maakt het allemaal nog erger. Maar we hopen dat er over een poosje (?) toch weer een nieuwe domie in de pasto­rie gaat wonen en werken. Hoe gaan we dat doen?

Om een predikant te kunnen beroepen moeten we allereerst toestemming hebben van het Breed Mo­deramen van de Classis Groningen-Drenthe. Na een gesprek met de Classispredikant hebben we die principe-toestemming inmiddels ontvangen. Ver­der moet er een profielschets van onze gemeente en een profielschets van de te beroepen predikant worden opgesteld. Die zijn ook al gemaakt en ko­men ter inzage op de website. Ook moeten er een aantal stukken worden gemaakt en opgestuurd, onder meer een beleidsplan en een jaarrekening, en een stuk dat duidelijk maakt dat onze gemeente voldoende financiële draagkracht heeft om een nieuwe predikant de komende jaren te kunnen be­talen. Dit is de ‘verklaring van solvabiliteit’. Deze verklaring moet worden aangevraagd via het regio­naal college van beheerszaken van de Classis. Deze stukken zijn inmiddels ook gereed, en komen bin­nenkort in de kerkenraad aan de orde en worden dan verstuurd. We gaan er zelf van uit dat we weer een 100 % predikantsplaats kunnen betalen, en we hopen dat de Classis dat gaat goedvinden.

Daarnaast moet ook nog advies aangevraagd wor­den bij het secretariaat van het team Mobiliteit van de PKN als er een predikantsvacature moet worden vervuld. En er moet natuurlijk een beroepingscom­missie komen. Daarvoor zijn gevraagd: Wippy Kempenaar, Zwannie Boer, Thea de Regt-Steenwijk, Jos Boven, Justus Wouda, André Dallinga, Bas Hui­zing, Jan Hielema en Maarten Burggraaff als voor­zitter.

In deze vacaturetijd moet er ook een consulent worden aangezocht. Dat hebben we gedaan in de persoon van Marco Roepers, onze “mede-federatie-predikant”. Zodra die solvabiliteitsverklaring is ontvangen kunnen we starten met het plaatsen van een advertentie. We hopen dan dat er een aantal mensen reageert – en naar Maarland wil komen – en vervolgens gaan we met de beroepingscommis­sie kijken of er iemand bij zit die geschikt lijkt om Tjalling op te volgen als domie van Maarland.

Maarten Burggraaff

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland