Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  19 januari 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  19 januari 09:30
 3. Achttienplus Gespreksgroep

  19 januari 20:00
 4. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 5. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 6. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 7. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 8. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 9. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 10. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30

Informatie

De Gereformeerde kerk van Loppersum is een open pluriforme geloofsgemeenschap. Wij geloven in God, maar niet op een dwingende en geforceerde manier. Bij alle openheid zijn er wel een paar kenmerken te geven.

In de zondagse eredienst staat de bijbel centraal. In de bijbel is het hart van het geloof te vinden en geeft er richting en inspiratie aan. Jezus is in de bijbel belangrijk en doorslaggevend. In onze erediensten wordt meestal gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004)

De Gereformeerde kerk van Loppersum is een oecumenische geloofsgemeenschap. Ze staat open voor andere geloofsgemeenschappen. Uitgebreide samenwerking is er met de Hervormde gemeente Maarland, waarmee een proces van eenwording is ingezet. Twee keer per maand is er een federatie dienst samen met deze gemeente, de ene keer in de Petrus en Pauluskerk, de andere keer in onze eigen kerk. Verder neemt de Gereformeerde Kerk ook deel aan de missionare werkgroep, waar ook de Maarland, de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk en Waardevol leven gemeente aan deelnemen.

Het pastoraat neemt een belangrijke plaats in het gemeentewerk. De predikant, pastorale ouderlingen en pastorale werkers trachten naar vermogen het omzien naar elkaar gestalte te geven. Maar niet alleen zij, ook zoeken gemeenteleden elkaar op en proberen ze elkaar aandacht te geven.

In de erediensten wordt doorgaans gezongen uit het Liedboek voor de Kerken. Incidenteel wordt er gebruik gemaakt van andere bundels. Ook zijn er van tijd tot tijd bijzondere diensten, waar bijvoorbeeld plaats is voor een koor of een gospelgroep.

Bij begin van de dienst wordt doorgaans een vaste liturgie gevolgd met responsen.

Het jeugdwerk is  belangrijk. Zo is er tijdens elke ochtenddienst kinderoppas en  kindernevendienst. Eén keer in de maand, tijdens een federatie dienst, is er een tienerdienst.

Er wordt catechese en club gegeven  voor alle tieners. De oudste groep heeft een eigen CJV.

In het geloof neemt het omzien naar de naaste een belangrijke plaats in. De diakenen geven hieraan gestalte door actie en aandacht voor de minderbedeelden dichtbij en ver weg.

Bijbelvers van de dag

Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.