ANBI Maarland

ANBI gegevens Hervormde gemeente Maarland te Loppersum, Zeerijp e.o.

 1. Algemene gegevens
Naam ANBI: Hervormde gemeente Maarland te Loppersum, Zeerijp e.o.
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 815334588
Website adres: www.pknvredekerkmaarland.nl
E-mail: via contactformulier (scriba wijk Maarland)
Adres: Postbus 7
Postcode: 9919 ZG
Plaats: Loppersum
Postadres: Postbus 7
Postcode: 9919 ZG
Plaats: Loppersum

De Hervormde gemeente Maarland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente wil een geloofsgemeenschap zijn waar mensen in het licht van de woorden van God en in Gods Geest de zin van hun leven kunnen ontdekken. Zij wil daartoe op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties de boodschap van het Evangelie brengen en deze boodschap in woord en daad gestalte geven in de wereld.

De Hervormde gemeente Maarland is gefedereerd met de Gereformeerde Kerk Loppersum.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente Maarland.

 1. Samenstelling bestuur.
  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 1. Doelstelling/visie.
  De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Beleidsplan.
  Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknvredekerkmaarland.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente. Een korte samenvatting van dit beleidsplan:

Eigenheid
De gemeente wil een geloofsgemeenschap zijn waar mensen in het licht van de woorden van God en in Gods Geest de zin van hun leven kunnen ontdekken. Zij wil daartoe op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties de boodschap van het Evangelie brengen, en deze boodschap in woord en daad gestalte geven in de wereld.

De gefedereerde gemeenten beogen samen één geloofsgemeenschap te vormen die pluriform is, met respect en eerbied voor elkaars geloofsovertuiging. In de gemeente moeten mensen zich thuis kunnen voelen met alle variaties die deze gemeente rijk is. Een gemeente waarin de samenvoeging van twee gemeenten niet als eindpunt wordt beschouwd, maar die mogelijkheden biedt om tot een vernieuwingsproces te komen op kerkelijk en theologisch gebied met aandacht voor cultuur en (geloofs)tradities van beide kerken.

De gemeente heeft een open oog voor andere kerken en geloofsgemeenschappen en zoekt naar oecumene.

Bestuur en organisatie van de gemeente
Op geregelde tijden hebben gemeenteleden tijdens gemeente-avonden inspraak in het beleid.

In de toekomst zullen de inkomsten primair ingezet worden voor de financiering van de predikantsplaatsen.

 Kerkdiensten: samenkomst, viering, verkondiging
De kerkenraad organiseert wekelijks kerkdiensten, waarin Gods aanwezigheid en de onderlinge verbondenheid van de leden wordt gevierd, in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal.

Het Heilig Avondmaal wordt zo mogelijk twaalf keer per jaar gevierd, waarbij iedereen aan tafel wordt genodigd, ongeacht leeftijd en plaats of kerk van herkomst.

Voorafgaand aan het sacrament van de Doop worden er gesprekken gevoerd met de ouders van een dopeling, in het geval van volwassendoop: met de dopeling zelf.

In de gemeente is het mogelijk dat – in overeenstemming met de artikelen van de kerkorde – levensverbintenissen van personen van gelijk geslacht gezegend worden en dat aan kinderen waarvan de ouders doopleden zijn, de doop bediend wordt.

 Pastoraat
De gemeente wil een zorgzame gemeenschap zijn, waarvan de leden omzien naar elkaar.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de toerusting van gemeenteleden tot het pastoraat, zodat gemeenteleden kunnen ervaren bij de geloofsgemeenschap te behoren. In de praktijk heeft het pastoraat de vorm van individuele aandacht: het bezoeken van gemeenteleden. Dat kan ook via groothuisbezoeken en gesprekskringen. In het pastoraat hebben sommigen een speciale verantwoordelijkheid: contactper­so­nen, ouderlingen en predikanten.

Diaconaat
De diakenen hebben een speciale verantwoordelijkheid bij de signalering van en hulp bij materiële nood en praktische problemen van mensen dichtbij en veraf. Diakenen nemen als ambtsdragers deel aan het bestuur en het beleid in de gemeente en coördineren de activiteiten van gemeenteleden op dit gebied. Diaconie wil een schakel zijn tussen de kerk en de samenleving, met als bijzondere taak het alert zijn op en hulp bieden in de situatie waarin de minder bedeelden zich in onze gemeenschap en daarbuiten bevinden.

In de eredienst wordt het werk van de diakenen zichtbaar in de liturgische taken die ze heeft: het inzamelen van gaven, het bedienen bij de viering van het Heilig Avondmaal en incidenteel in de dienst der gebeden. Om het werk van de diaconie financieel mogelijk te maken worden giften van de gemeente ingezameld en worden opbrengsten van diaconale bezittingen ingezet.

Het leren in de gemeente i.w.
Als een levende gemeente wil de gemeente voortdurend met leren bezig zijn, dat wil zeggen: meer ervaring opdoen, kennis verdiepen, oude en nieuwe bronnen aanboren en opnemen, wijsheid tot z’n recht laten komen.

In de catechese, gegeven door de predikanten in samenwerking met gastouders, krijgt de jeugd onderricht over de zin en inhoud van het geloof. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om op de openbare basisscholen in onze regio schoolcatechese te geven.

Jaarlijks worden er meerdere leerhuizen aangeboden, waar volwassenen hun inzicht kunnen verdiepen wat betreft de kennis van de bijbel, de hedendaagse verwerking van onze kerkelijke traditie, ontwikkelingen in de maatschappij, methoden van verkondiging en onderricht en het vertalen van het geloven in een christelijke levenshouding.

 1. Beloningsbeleid.
  De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. Verslag Activiteiten.
  De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een overzicht van de gegevens en activiteiten vindt u via deze link: www.pknloppersummaarland.nl
 2. Voorgenomen bestedingen.
  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 3. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Maarland Kerkrentmeesters Anbi 2024

ANBI gegevens Diaconie Hervormde gemeente Maarland te Loppersum, Zeerijp e.o.

 1. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Maarland te Loppersum, Zeerijp e.o.
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824102253
Website adres: www.pknvredekerkmaarland.nl
E-mail: via contactformulier (scriba wijk maarland)
Adres: Postbus 7
Postcode: 9919 ZG
Plaats: Loppersum
Postadres: Postbus 7
Postcode: 9919 ZG
Plaats: Loppersum

De Hervormde gemeente Maarland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente wil een geloofsgemeenschap zijn waar mensen in het licht van de woorden van God en in Gods Geest de zin van hun leven kunnen ontdekken. Zij wil daartoe op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties de boodschap van het Evangelie brengen en deze boodschap in woord en daad gestalte geven in de wereld.

De Hervormde gemeente Maarland is gefedereerd met de Gereformeerde Kerk Loppersum.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente Maarland.

 1. Samenstelling bestuur.
  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 1. Doelstelling/visie.
  De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Op de website www.pknloppersummaarland.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Een korte samenvatting van dit beleidsplan:

Eigenheid
De gemeente wil een geloofsgemeenschap zijn waar mensen in het licht van de woorden van God en in Gods Geest de zin van hun leven kunnen ontdekken. Zij wil daartoe op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties de boodschap van het Evangelie brengen, en deze boodschap in woord en daad gestalte geven in de wereld.

De gefedereerde gemeenten beogen samen één geloofsgemeenschap te vormen die pluriform is, met respect en eerbied voor elkaars geloofsovertuiging. In de gemeente moeten mensen zich thuis kunnen voelen met alle variaties die deze gemeente rijk is. Een gemeente waarin de samenvoeging van twee gemeenten niet als eindpunt wordt beschouwd, maar die mogelijkheden biedt om tot een vernieuwingsproces te komen op kerkelijk en theologisch gebied met aandacht voor cultuur en (geloofs)tradities van beide kerken.

De gemeente heeft een open oog voor andere kerken en geloofsgemeenschappen en zoekt naar oecumene.

 Bestuur en organisatie van de gemeente
Op geregelde tijden hebben gemeenteleden tijdens gemeente-avonden inspraak in het beleid.

In de toekomst zullen de inkomsten primair ingezet worden voor de financiering van de predikantsplaatsen.

 Kerkdiensten: samenkomst, viering, verkondiging
De kerkenraad organiseert wekelijks kerkdiensten, waarin Gods aanwezigheid en de onderlinge verbondenheid van de leden wordt gevierd, in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal.

Het Heilig Avondmaal wordt zo mogelijk twaalf keer per jaar gevierd, waarbij iedereen aan tafel wordt genodigd, ongeacht leeftijd en plaats of kerk van herkomst.

Voorafgaand aan het sacrament van de Doop worden er gesprekken gevoerd met de ouders van een dopeling, in het geval van volwassendoop: met de dopeling zelf.

In de gemeente is het mogelijk dat – in overeenstemming met de artikelen van de kerkorde – levensverbintenissen van personen van gelijk geslacht gezegend worden en dat aan kinderen waarvan de ouders doopleden zijn, de doop bediend wordt.

 Pastoraat
De gemeente wil een zorgzame gemeenschap zijn, waarvan de leden omzien naar elkaar.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de toerusting van gemeenteleden tot het pastoraat, zodat gemeenteleden kunnen ervaren bij de geloofsgemeenschap te behoren. In de praktijk heeft het pastoraat de vorm van individuele aandacht: het bezoeken van gemeenteleden. Dat kan ook via groothuisbezoeken en gesprekskringen. In het pastoraat hebben sommigen een speciale verantwoordelijkheid: contactper­so­nen, ouderlingen en predikanten.

Diaconaat
De diakenen hebben een speciale verantwoordelijkheid bij de signalering van en hulp bij materiële nood en praktische problemen van mensen dichtbij en veraf. Diakenen nemen als ambtsdragers deel aan het bestuur en het beleid in de gemeente en coördineren de activiteiten van gemeenteleden op dit gebied. Diaconie wil een schakel zijn tussen de kerk en de samenleving, met als bijzondere taak het alert zijn op en hulp bieden in de situatie waarin de minder bedeelden zich in onze gemeenschap en daarbuiten bevinden.

In de eredienst wordt het werk van de diakenen zichtbaar in de liturgische taken die ze heeft: het inzamelen van gaven, het bedienen bij de viering van het Heilig Avondmaal en incidenteel in de dienst der gebeden. Om het werk van de diaconie financieel mogelijk te maken worden giften van de gemeente ingezameld en worden opbrengsten van diaconale bezittingen ingezet.

Het leren in de gemeente i.w.
Als een levende gemeente wil de gemeente voortdurend met leren bezig zijn, dat wil zeggen: meer ervaring opdoen, kennis verdiepen, oude en nieuwe bronnen aanboren en opnemen, wijsheid tot z’n recht laten komen.

In de catechese, gegeven door de predikanten in samenwerking met gastouders, krijgt de jeugd onderricht over de zin en inhoud van het geloof. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om op de openbare basisscholen in onze regio schoolcatechese te geven.

Jaarlijks worden er meerdere leerhuizen aangeboden, waar volwassenen hun inzicht kunnen verdiepen wat betreft de kennis van de bijbel, de hedendaagse verwerking van onze kerkelijke traditie, ontwikkelingen in de maatschappij, methoden van verkondiging en onderricht en het vertalen van het geloven in een christelijke levenshouding.

 1. Beloningsbeleid.
  De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. Verslag Activiteiten.
  De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een overzicht van de gegevens en activiteiten vindt u via deze link: www.pknloppersummaarland.nl
 2. Voorgenomen bestedingen.
  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 3. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
  Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland