Goed van God denken

Goed van God denkenGoed van God denken, teksten uit Magdalena is een bloemlezing artikelen van J.H Gunning jr. (1829-1905), die hij geschreven heeft voor Magdalena.

Het is een uitgave van de stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie. Dit boekje is bedoeld als een kennismaking met  de denkwereld van Gunning. Gunning is een 19e eeuwer, maar veel vraagstukken die voor de hedendaagse gelovige heel actueel zijn, kwamen in de 19e eeuw naar voren. De breuk tussen wetenschap en geloof voltrok zich in die eeuw. Het boek waarin Darwin zijn evolutietheorie ontvouwde werd tijdens Gunning leven uitgegeven en door de wetenschap van zijn tijd omhelst en dat doen de wetenschappers heden ten dage nog. In de kerk ontstond strijd: mensen die wetenschap verwierpen en onverkort aan de belijdenis vasthielden, de confessionelen, en mensen die wetenschap als waarheid aanvaarden en het christelijk geloof daaraan wilden aanpassen. Gunning was een belangrijke persoon, om niet te zeggen een kopstuk, binnen de stroming de Ethische Theologie. Dezen wilden zich niet afsluiten voor de wetenschappelijke ontwikkelingen van hun tijd en tegelijkertijd het christelijk geloof daar niet volledig aan uitleveren. Een soort van derde weg dus. Ikzelf denk ook dat ook nu deze derde weg de manier van omgang met deze problematiek is.

De artikelen zijn geschreven voor het jaarboekje Magdalena.  Dat werd uitgegeven door het Asyl Steenbeek te Zetten, opgericht door O.G. Heldring om vrouwen in de problemen opvang te bieden.  Vandaar ook de naam Magdalena van het jaarboekje.

De prijs was 2,50 gulden en dat was niet weinig voor die tijd. Het werd daarom vooral gelezen door de meer welgestelde en beschaafde kringen rond het Réveil, een beweging die de kerk tot meer leven trachtte te brengen. In de bloemlezing zijn een aantal artikelen opgenomen. Die geven een mooi inzicht in zijn denkwereld, bedoeld voor niet academische mensen die wel belangstelling voor theologie hadden. We zien een heel scala aan onderwerpen in het boekje aan bod komen. Zelfverloochening bijvoorbeeld. Het lijkt nu behoorlijk gedateerd, maar hoe ging Gunning daar nu mee om. In dit artikeltje zien we dat heel mooi uitgewerkt zo dat het toch meer voor ons gaat spreken. Verzoening: Ook toen al een heikel thema, en toch slaagt Gunning erin om een derde weg te vinden met een hele verrassende wending. Taalbederf door kerkelijke strijd. In de felle strijd worden woorden tot machtsmiddelen. Dat is ook nu nog actueel zodat we door de waarnemingen van Gunningen ook over onze huidige tijd kunnen leren.  En er zijn nog meer artikeltjes.

Het boekje staat centraal in de gespreksgroep die op 16 januari om 20,00 uur in de Vredekerk begint. Hij staat onder leiding van mij, ds. Marco Roepers. We zullen gewoon samen artikeltjes lezen en er over praten. Wilt u het boekje eens doorkijken om te zien of het wat wat is? Dat kan! In de Readshop, Hogestraat 12-14 Loppersum, liggen een paar exemplaren die u kunt kopen. Het boekje kost 12,50 euro. Meer dan het jaarboekje indertijd, maar nu is het een heel redelijke prijs.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland