Gunning spreekt 3

Gunning
Gunning

“Wij moeten ons onvoorwaardelijk de Heer overgeven, en daaruit kracht putten om ons dan uit de tijd waarin wij leven niet terug te trekken in angstvallig piëtisme en ons te wachten voor de zonde van, om de goddeloze gestalte van de tijdgeest,  de geest des tijds die de Geest des Heren is, voorbij te zien.”

Uit:  JH Gunning jr.:  “Geestelijke opwekking (Revival).” Dit artikel staat in JH Gunning jr Verzameld Werk, Deel 1, 1856 – 1878,  Boekencentrum, Zoetermeer 2012 ISBN 9789023921127. Het bewuste citaat staat op blz. 456

In de jaren zeventig van de 19e eeuw en daarna trokken opwekkingen in Engeland en Amerika de aandacht in Nederland. Mensen als Moody en Sankey leidden bijeenkomsten die een sterke toeloop hadden en waar mensen opgeroepen werden zich te bekeren tot Jezus. Pearshal Smith die ook veel aanhang had, riep de mensen op om na hun bekering werk te gaan maken van de heiliging.

Gunning heeft daar bezwaar tegen. Op de bijeenkomsten krijgen veel deelnemers een intense geloofsbelevenis.  Men zet zich dan vaak af tegen de kerk waar het slecht (dor) mee is gesteld.  Het is Gunning te individueel gericht en ook te oppervlakkig. Die sterke bekeringservaringen vervlakken na verloop van tijd weer. Het was wel heftig, maar het ging blijkbaar niet diep. Het afzetten tegen de kerk getuigt van weinig besef van verbondenheid met de kerk en van weinig bereidheid om ook in het lijden van de kerk aan haar onvolkomenheid te delen.

Daartegenover stelt Gunning het Koninkrijk van God, die is toekomstig en tegelijkertijd reëel in het geloof aanwezig. Daarin zijn we met Christus verbonden en ook met de kerk waarvan Christus het hoofd is. Het Koninkrijk is ook toekomstig en doel van de hele maatschappij. Het gaat erom om dat Christus niet alleen persoonlijke leven tot uitdrukking komt maar juist ook in het maatschappelijke leven herkend wordt. Ook in de ontwikkelingen die juist in spanning staan met het geloof zoals de wetenschap, moet de weg van Christus duidelijk wordt gemaakt. Dat is de roeping van de kerk.

ds. Marco Roepers

Dit is het laatste artikeltje in de serie “Gunning spreekt”  Het betreft citaten van de theoloog JH Gunning jr (1829-1905). Hij was een van de belangrijkste vormgevers van de ethische theologie.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland