Vredekerk

Gelijk naar:
Adressen
Rekeningnummers
Kerkenraad
Diaconaat
College van Kerkrentmeesters
Pastoraat
Vorming en toerusting
Missionaire werkgroep Loppersum
Ouderenwerk
Jeugdwerkoverleg
Stuurgroep Provider
Commissie Erediensten
Partnergemeente Ruhland

Adressen

Predikant Vacant    
praeses Heilko Feitsma 0596-582152  
Scriba Ad Bakker 0596-571775 zie ook contact
Postbusnummer Postbus 33, 9919 ZG, Loppersum    
Kerktelefoon Wietse Bouwman    
Melden overlijden Wijkouderling
Ko Wiersma
   
Kerkelijk bureau Sieb van Dijken 0596-572302 zie ook contact
Boekhouder: Bouke van der Ploeg 0596-572279 zie ook contact
Koster Vredekerk Fam. G. Smid 0596-572229  
Hulpkoster: fam Vd Ploeg    
Preekvoorziening fam. Wiersema 0596-571906  
       
       
       

Rekeningnummers

Kerk: NL 72 SNSB 0921.537.565
Diaconie: NL 41 RABO 0143.495.879

Kerkenraad

Een keer per 6 weken vergadert de kerkenraad en/of taakgroep pastoraat. Het moderamen vergadert anderhalve week voor de kerkenraadsvergadering en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. De predikant maakt ook deel uit van het moderamen, maar zit de kerkenraadsvergadering niet voor. Tijdens de kerkenraadsvergadering wordt aandacht besteed aan zakelijke- en bezinningsonderwerpen.

Diaconaat

De diaconie bestaat uit 5 diakenen die eens per maand vergaderen. Twee diakenen zijn tevens werelddiakenen en doen mee aan projecten in samenwerking met Kerk in Actie. De samenwerking met de diaconie van Hervormd Maarland is intensief. Projecten van Kerk in Actie worden altijd samen georganiseerd en uitgevoerd.

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 2 ouderling/kerkrentmeesters. Van het College van Kerkrentmeesters is een persoon lid van het moderamen. Ze coördineren verschillende groepen vrijwilligers in onze kerk die voor onderhoud zorgen en regelen de stoffelijke zaken van onze kerk. Ieder jaar wordt er een financieel overzicht gemaakt.

Pastoraat

Onze gemeente is verdeeld in 14 wijken. Er zijn wijkteams actief die bestaan uit een wijkouderling (coördinator) en wijkteamleden. Zij voeren vele pastorale activiteiten uit. Naast de normale huisbezoeken, kan ook het groothuisbezoek deel uit maken van deze activiteiten.

Vorming en toerusting

In samenwerking met de Hervormde gemeente vinden er diverse gespreksgroepen en leerhuizen plaats voor jong en oud. Deze activiteiten worden georganiseerd door ds. Marco Roepers, ds. Tjalling Huisman of enkele gemeenteleden.

Missionaire werkgroep Loppersum

Email: mwgloppersum@gmail.com
In deze Werkgroep participeren de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Protestantse Gemeente: wijk Maarland en wijk Loppersum,  de Waardevol Leven Gemeente. Zij wordt aangestuurd door de 4 verschillende kerkbesturen.

De Missionaire Werkgroep Loppersum heeft drie doelstellingen geformuleerd:

  • Wij willen de saamhorigheid in het dorp/ de nabij gelegen dorpen creëren.  Als kerken zoeken we daarbij naar wat we gemeen hebben, wat wij samen met niet-kerkelijke inwoners uit het dorp kunnen organiseren op het kruispunt van geloof, cultuur en samenleving.(b.v. musical  Saul in 2010 en in 2014 de musical Ruth) Daarbij willen wij ons profileren als mensen die christen zijn.
  • Wij willen in het dorp/ met de nabij gelegen dorpen ruimte creëren voor: gesprekken over geloof, bijbel en zingeving. Een voorbeeld is boekbesprekingen houden
  • Wij willen de mensen uit de verschillende kerken van Loppersum de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten, zodat gesprekken kunnen ontstaan over de verschillende manieren van vieren en geloven. Bijvoorbeeld om elkaars diensten te bezoeken en aansluitend nabesprekingen te houden

Verder is er de presentatie met kerst, worden er af en toe concerten georganiseerd. De leden van de Missionaire Werkgroep Loppersum onderhouden contact met de voorgangers d.m.v. het jaarlijkse klankbordoverleg. De activiteiten worden in een jaarplan aan de kerken gepresenteerd.

De Werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Namens de Geref. Kerk Vrijgemaakt:
B. Schuringa en T. de Vries
Namens de Protestantse Gemeente, wijk Maarland:
M. Maas
Namens de Waardevol Leven Gemeente:
J. Maneschijn en   M. Scheffers
Namens de Protestantse Gemeente, wijk Loppersum:
S.R. Miske en E. Brontsema

Ouderenwerk

In onze gemeente zijn veel ouderen. Dit komt door de aanwezigheid van het verzorgingstehuis ‘Wiemersheerd’ met veel bejaardenwoningen rondom dit verzorgingstehuis. De wijkteamleden bezoeken de ouderen. Er wordt regelmatig een zanguurtje in ‘Wiemersheerd’ gehouden waar iedereen welkom is. Ook wordt er elke week op vrijdagavond een weeksluiting gehouden. De predikanten doen hier om de beurt aan mee. Ook bedienen zij bij toerbeurt het avondmaal.

Jeugdwerkoverleg

Drie keer per jaar is er een jeugdwerkoverleg (JWO) waarin vertegenwoordigers van alle jeugdwerkonderdelen bijeenkomen om uit te wisselen hoe het gaat in de verschillende geledingen en om zaken op elkaar af te stemmen en te plannen. Ook wordt er nagedacht over toerusting van de vrijwilligers in het jeugdwerk.

Stuurgroep Provider

De stuurgroep Provider zorgt elk jaar voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten, met als doel mensen samen te binden rond kerk, geloof en elkaar. Voorbeelden van Provider-activiteiten zijn het kloosterweekend, diverse gespreksgroepen, filmavonden en de jaarlijkse paaswake. De stuurgroep richt zich met name op de jeugd, maar organiseert een aantal malen per jaar ook gemeentebrede activiteiten.

Commissie Erediensten

De commissie houdt zich bezig met liturgie in de ruimste zin van het woord. Zij verzorgt zelf of in samenwerking met anderen themadiensten en zij zoekt contact met koren, korpsen enz. om een aantal diensten per jaar muzikaal te omlijsten.

V: Mw. R. Smid
S: vacant
P: Dhr. B. v.d. Ploeg

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland