Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Vredekerk / Jacobuskerk

  20 september 09:30
 2. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 4. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 5. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 8. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 9. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30

Jaarrekening 2014 Wijkgemeente Maarland

De jaarrekening 2014 is opgesteld door Theo Trox en de boekhouding is verzorgd door Menno Wieringa.

Op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters d.d. 25 mei 2015 is de jaarrekening uitvoerig besproken en vastgesteld.

Vervolgens zijn de boeken begin juli 2015 gecontroleerd door twee onafhankelijke deskundigen die hebben geconcludeerd dat het financiële beheer van de Wijkgemeente Maarland op een verantwoorde wijze is uitgevoerd. Vastgesteld werd dat de jaarrekening 2014 een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen en resultaat van het boekjaar 2014.

Op de kerkenraadsvergadering van 15 september jl. is de jaarrekening toegelicht door de penningmeester en besproken waarna aan de penningmeester ter vergadering decharge werd verleend. Op de a.s. gemeenteavond in november zal het College van Kerkrentmeesters een toelichting geven.

Bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters ligt de jaarrekening voor belangstellenden ter inzage en is deze inmiddels ook toegezonden aan het RCBB, het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Maarland,

M.J. Ubbens, penningmeester

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

‘Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.’