Jaarrekening 2014 Wijkgemeente Maarland

De jaarrekening 2014 is opgesteld door Theo Trox en de boekhouding is verzorgd door Menno Wieringa.

Op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters d.d. 25 mei 2015 is de jaarrekening uitvoerig besproken en vastgesteld.

Vervolgens zijn de boeken begin juli 2015 gecontroleerd door twee onafhankelijke deskundigen die hebben geconcludeerd dat het financiële beheer van de Wijkgemeente Maarland op een verantwoorde wijze is uitgevoerd. Vastgesteld werd dat de jaarrekening 2014 een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen en resultaat van het boekjaar 2014.

Op de kerkenraadsvergadering van 15 september jl. is de jaarrekening toegelicht door de penningmeester en besproken waarna aan de penningmeester ter vergadering decharge werd verleend. Op de a.s. gemeenteavond in november zal het College van Kerkrentmeesters een toelichting geven.

Bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters ligt de jaarrekening voor belangstellenden ter inzage en is deze inmiddels ook toegezonden aan het RCBB, het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Maarland,

M.J. Ubbens, penningmeester

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland