Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 12-05-2016

In zijn openingswoord heet de preses de nieuwe kerkenraadsleden hartelijk welkom.

Na de bezinning wordt afscheid genomen van de vertrekkende leden. Hen wordt hartelijk dank gezegd voor hun inzet voor de gemeente. Deze dank gaat vergezeld van een boek.

Anja, Trijnie, Tineke en Meertinus bedanken de kerkenraad voor de goede afgelopen periode en de plezierige samenwerking. Na een kopje koffie verlaten zij de vergadering.

Bij de ingekomen stukken is o.a. de uitnodiging van de Prot. Gemeente BierumHolwierdeKrewerd voor de bevestigingsdienst van hun nieuwe predikant op zondag 19 juni.

De diaconie meldt dat er afgelopen woensdagmiddag met een grote groep vrijwilligers in de Doe en deeltuin prei, andijvie en sla is geplant.

De kerkrentmeesters zijn verheugd dat de begroting voor 2016 goedgekeurd is door het RCBB.

Het dienstenrooster voor 2017 wordt door ds. Tjalling gepresenteerd; een hele klus, het maken van zo’n rooster.

Enkelen geven zich op om de startdienst mee voor te bereiden. Er wordt teruggeblikt op de vrijwilligersavond: iedereen heeft het een erg leuke avond gevonden. Drie ouderlingen zijn naar de Landelijke Pastorale Dag geweest, die erg inspirerend was.

Met het uitspreken van het Onze Vader wordt de vergadering rond 22.00 uur besloten.

Wippy Kempenaar, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland