Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-12-2020

Alweer een online vergadering, jammer, maar gelukkig dat de mogelijkheid er is. De voorzitter, Henk Beukema, heet ons hartelijk welkom en leest een bezinning uit de NCRV-gids voor: “Corona brengt ons terug naar de basis.”

De agenda wordt vastgesteld en het verslag van de vorige vergadering besproken en goedgekeurd.

Diaconie: Er zijn 100 rugzakjes gevuld en uitgedeeld aan kinderen uit gezinnen die gebruik maken van de voedselbank.

Kerkrentmeesters: Tot nu toe hebben we geen apparatuur om kerkdiensten uit te zenden vanuit de kerken in Leermens en ’t Zandt. Daardoor lopen de plaatselijke commissies inkomsten mis. De kerkrentmeesters zullen hierover contact opnemen met de plaatselijke commissies.

Jeugdouderling: In januari zal een online vergadering worden gehouden met alle jeugdwerkers samen met iemand van de landelijke PKN over het vormen van een pioniersplek m.b.t. jeugdwerk in ons cluster. Ds. Marco Roepers legt uit dat er indien we besluiten tot het vormen van een pioniersplek iemand zal worden aangetrokken die dat organiseert. Het betekent ook dat de pioniersplek (en dus de jongeren en evt. hun ouders) buiten de huidige kerken op een eigen plek zullen worden uitgenodigd. Op de website van de PKN is hierover meer te lezen.

Kerkdiensten: De dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar werd als erg mooi ervaren. Ook de openstelling van de kerk op die zondag bleek zeer waardevol, maar liefst 75 mensen staken een kaarsje aan. Een initiatief om aan vast te houden, ook na de coronaperiode. De voorbereidingen voor de diensten op Kerstavond en Kerstmorgen lopen.

We besluiten op voorstel van de commissie “diensten in coronatijd” tot 19 januari 2021 alleen online kerkdiensten aan te bieden. Dit om ons te conformeren aan de regels die voor de hele samenleving gelden. Schrift en Tafel tijdens de coronacrisis: hierover wordt van gedachten gewisseld. Feit blijft dat er inmiddels 9 maanden geen avondmaal is gevierd, en dit zal nog wel even duren.  We zullen een aantal deskundigen vragen om mee te denken hoe we toch vorm kunnen geven aan/aandacht kunnen besteden aan het Avondmaal.   

Bezochte vergaderingen: Henk is naar het overleg van de voorgangers van de vier kerken in Loppersum geweest. Er is o.a. gesproken over de week van het gebed. Hiervoor zijn inmiddels de voorbereidingen in gang gezet. Justus Wouda zal namens Maarland deelnemen aan de voorbereidingen en uitvoering van de viering in die week.

Maarlandse zaken: Het bezorgen van de adventskalenders is in zeer korte tijd zeer goed verlopen. Dank aan alle helpende handen. De reacties waren voornamelijk erg positief.

Beroepingswerk: De advertentie is opgesteld en zal in januari in de Woord & Weg en op de landelijke PKN-site verschijnen. Verdere informatie volgt door de beroepingscommissie.
Sluiting: Henk dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

Nog even dit:
Op bepaalde punten is bovenstaande al weer “oud nieuws” omdat we natuurlijk eerst het verslag in de vergadering besproken willen hebben. Ook is de vergadering op hoofdpunten weergegeven, punten die interessant zijn voor gemeenteleden om te lezen. Mocht u vragen/opmerkingen hebben over bovenstaande of over iets anders, spreek dan uw wijkouderling aan, of mail naar het mailadres van de scriba: scribamaarland@gmail.com

Vanuit een zonnig, winters Loppersum alle goeds gewenst!

Gerda Potze, notulist.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland