Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-04-2021

Kort verslag van de online kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 20 april 2021.

Na een woord van welkom door de voorzitter Henk Beukema is er een kort bezinningsmoment. Bij toerbeurt wordt dit verzorgd door één van de kerkenraadsleden. Deze keer leest Epco Wijngaarden “Alles heeft zijn tijd” van Anselm Grün. De agenda wordt vastgesteld en het verslag van de vorige vergadering besproken. Onder ingekomen stukken komt aan de orde dat de kerkenraad er een voorstander van is dat de Petrus en Pauluskerk opengesteld wordt. Dit zal worden besproken met de huidige eigenaar, de Stichting Oude Groninger kerken. De diaconie heeft online overleg gehad met Schuldhulpmaatje Nederland over het opzetten van een stichting Schuldhulpmaatje Eemsdelta.  Hierbij zal de samenwerking met de diaconie van de Vredekerk worden gezocht. De kerkrentmeesters melden dat de actie kerkbalans goed verlopen is, met dank aan de vrijwilligers. De toezeggingen zijn iets gestegen t.o.v. 2020.
De vraag rijst wat de visie van de kerkenraad is op het toekomstige gebruik van de Petrus en Pauluskerk, onder andere omdat een nieuwe geluidsinstallatie wenselijk is, waarbij we helder moeten hebben of deze investering verantwoord is. Wat onze visie daarop is zullen we bespreken op een vergadering waarin we weer fysiek bij elkaar zijn.
Het uitzenden van de diensten met beeld wordt besproken. Dit vraagt in ieder geval een investering van een bedrag van € 1400,  die de kerkenraad de moeite waard vindt. Echter is er dan ook nog Wifi nodig in alle vier de kerkgebouwen. Er zal overleg zijn met de Stichting Oude Groninger kerken over de bekostiging hiervan. Onder het kopje “Jeugdouderling” wordt het plan van de pioniersplek voor het hele cluster (Bierum/Spijk/Godlinze, ’t Zandt/Godlinze, Vredekerk en Maarland) besproken. Hierbij wordt een professional aangesteld om jeugd en jonge gezinnen te bereiken en een manier te vinden om hen op een voor hun aansprekende manier te betrekken. Het proces hierover is nog gaande.
Kerkdiensten, een terugblik: de Paascyclus is als waardevol ervaren.
Vooruitblik: De dienst van Schrift en Tafel komt aan de orde. Een klein groepje zal zich  buigen over een draaiboek voor het vieren van het avondmaal in coronatijd.
Op zondag 6 juni zal afscheid worden genomen van Henk Beukema, Koos Boer en Tineke Stuurwold.  Drie nieuwe ambtsdragers zullen worden bevestigd: Pieter Jan Boven (diaken), Annelieke Doornbos (ouderling-scriba) en Titia Vriesema (ouderling).
Het dienstenrooster voor 2022 is zo goed als rond, met dank aan Dick Stoter en Els Pilon.
Tot kerst 2021 zijn de diensten nog gepland in Zeerijp en Loppersum, omdat dat de kerken zijn van waaruit ook kan worden uitgezonden.
Onder “wat verder ter tafel komt” wordt de week van het gebed besproken. Justus Wouda heeft hier namens Maarland aan deelgenomen, waarvoor dank.
Geja Huizing heeft te kennen gegeven de rol van voorzitter op zich te willen nemen. Aan haar voorwaarde dat er een scriba moest zijn gevonden is voldaan, nu Annelieke Doornbos daartoe bereid is.
Henk Beukema sluit de vergadering met het lezen van een deel van de tekst op bladzijde 1317 uit het liedboek: “In ons hart en in ons huis”.

Mei 2021, Gerda Potze

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland