Leer en Leven

In een artikel over éénheid van de kerken in het Nederlands Dagblad kwam het gesprek ook over de belijdenis van Nicea. Dit bedoelde een geloofsuitspraak te zijn die alle kerken konden onderschrijven en dus verbinden. Maar als zovele dogma’s bracht ook deze meteen al een scheuring teweeg. De godgeleerden hadden ernstig zitten nadenken en waren tot de conclusie gekomen dat De Heilige Geest voortkomt uit zowel de Vader als de Zoon, dat stond de Oosterse orthodoxe kerk niet aan en haakte af. Nadien zijn er zowel in de protestantse kerken als ook in de Rooms Katholieke kerk vele dogma’s bijgekomen omdat nieuwe gezichtspunten nieuwe omschrijvingen vereisten. Knappe theologische denkers lijken soms wel wijzer te zijn dan de schrijvers van het Nieuwe testament. Daar is tenminste ruimte voor pluriformiteit in het geloof. Volgens mij hebben dogma’s veel meer scheidingen tussen kerken teweeggebracht dan dat ze deze bij elkaar hebben gehouden. En dogma’s opheffen of naar de nieuwste geloofsinzichten herschrijven is dunkt me onbespreekbaar. Bij de vorming van onze PKN heeft de Remonstrantse broederschap van deelname afgezien omdat de Dordtse leerregels, waarin de Remonstranten niet als ware gelovigen worden gezien, binnen de PKN blijven gehandhaafd.

Gelukkig denk ik na dit alles dat Jezus geen theoloog was. Hij bracht de heilsboodschap van God niet via ingewikkelde betogen maar door middel van verhalen (gelijkenissen) over mensen en gebeurtenissen uit het dagelijks leven gegrepen. Hij was ook geen Christen maar geloofde als iedere jood dat het doen van Gods wil belangrijker is dan eindeloos nadenken over wie God is. Ze hadden het dan ook wat eenvoudiger dan wij als christenen. De grondslag van hun geloof is een tekst uit Deuteronomium: “De Heer is God, de Heer is Eén”. Wij zitten met een gecompliceerde drieénige God met alle onenigheid daarover die tot vele scheuringen binnen de kerken heeft geleid Ook onder de joden kwamen in Jezus’ tijd al verschillende stromingen voor en dat ging en gaat nog eigenlijk allemaal over de interpretatie van de Torah. Het ging er soms fel aan toe maar heeft nooit geleid tot de beschamende vertoning van christelijke kerken die meningsverschillen te vuur en te zwaard uitvochten. Uit de evangeliën weten we dat ook Jezus vaak in discussie ging met zijn joodse broeders, de farizeeën. Maar in tegenstelling tot zijn opponenten had Jezus oog voor de mensen die gebukt gingen onder de vele wetsregels die de schriftgeleerden aan de 10 geboden hadden toegevoegd. Hij stelde dat de mensen er niet waren voor de zondag maar de zondag voor de mensen en dat het leven naar Gods bedoeling boven de leer ging. Uit liefde voor God en mensen heeft Jezus dat in praktijk gebracht. Voor mij blijft Jezus in de eerste plaats mens, de joodse rabbi, die niet vroeg om aanbidding maar om navolging.

Bertus Huizing

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland