Leerhuis Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal, de tafel van de Heer……..

Wat kan het betekenen? Waarom doen we er aan mee (of niet)? Wat betekent het voor ons nu?

Op vier donderdagavonden in september en oktober, volgden een aantal gemeenteleden dit leerhuis onder leiding van dr. Riet Bons-Storm. Jezus uit Nazareth gaat ondanks dat hij door zijn leven en zijn uitspraken gevaar loopt, toch naar Jeruzalem, het centrum van de wereldlijke en godsdienstige macht. Hij is een vrome Jood en viert daar met zijn leerlingen het Pesach maal. Dat wordt ook gevierd in de wereldwijde christelijke kerk. Ook bij ons. Waarom doen we dat? Hoe beleven we dat? Wat doet het ons?

Mevrouw Bons- Storm heeft zich verdiept in het onderwerp. Ze heeft ons veel informatie aangereikt. Bijbelgedeelten en fragmenten uit de kerkgeschiedenis die ons helpen om na te denken wat de maaltijd/het Heilig Avondmaal voor ons persoonlijk betekent. Een beknopte weergave over de stof van het leerhuis.

De Maaltijd van de Heer/Heilig avondmaal wordt gezien als sacrament. Afkomstig van het Latijnse sacramentum = “Heilig mysterie”.

Het ontstaan heeft zijn oorsprong in de laatste Pesachmaaltijd die Jezus met zijn discipelen vierde. Deze evangeliën zijn 30 tot 70 jaar na Jezus’ dood opgeschreven. Door Paulus, die een groot zondebesef heeft, wordt erg de nadruk gelegd op de vergeving van zonden. In het Oude Testament Psalm 103 wordt echter al gesproken van een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld en zonde vergeeft. Ook Joden geloven in een genadige God.                                                      

Om tweespalt in het Romeinse rijk te voorkomen werd op de concilies van Nicea 315 na Christus en Chalcedon 451 na Christus per decreet besloten dat Jezus  zowel God als mens is. De inzichten van Augustinus 400 na Christus, Abelard 1079 na Christus en Anselmus 1033 na Chrisus in de kerkgeschiedenis hebben we besproken en hun invloed die dat op de leer van de kerk had.

We hebben verschillende Bijbelgedeelten vergeleken waarin de maaltijd van de Heer wordt vermeld. Het oudste bericht staat in 1 Korinthe 11.

Gesproken over het bloed en het lichaam van Christus in brood en wijn. Met de inzichten en beleving van onze kerken en de RK kerk.

De viering van het Avondmaal is een ritueel. Hoe denken we over rituelen? De vormgeving heeft alles te maken met de betekenis die mensen aan het ritueel geven. Ligt de nadruk op het zonden verzoenend karakter of ligt de nadruk op de verwachting van de gemeente op het Koninkrijk Gods. In de geschiedenis voor ons een zoektocht van mensen naar God en het Koninkrijk.

Hoe intrigerend al die eeuwen!!

We raken er niet over uitgepraat.

Gerda Flikkema- Schuil, Willy Waijer en Henny Meerman- Edens

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland