Meditatie juni/juli 2021

Kerk in het dorp

door Marco Roepers

We voelen de terugloop in onze kerkelijke gemeenten steeds meer. Daardoor zijn we als gemeente meer en meer gefocust op vragen als: “Hoe overleven we?” “Hoe houden we onze activiteiten op peil?” “Hoe krijgen we de lege plekken in onze kerkenraad gevuld?” 

Maar stel, de kerk gaat dicht omdat we het niet meer bolwerken, mist het dorp ons dan?  Dat is een interessante vraag omdat die onze blik naar buiten richt. Hoe relevant zijn we voor onze dorpsgemeenschap die tegenwoordig voor een groot deel onkerkelijk is. Dat is een andere denkrichting dan de overlevingsvragen die onze blik vooral naar binnen richten. Ook een fusieproces tussen 2 gemeenten blijkt in veel gevallen zo veel energie te kosten dat alle aandacht naar wat zich in de dorpsgemeenschap buiten de kerk afspeelt dreigt weg te vallen.

Maar is het niet onze roeping als kerk om de dorpsgemeenschap te versterken? Jezus gebruikt in Matteüs 5: 13-16 begrippen als zout der aarde, de stad op de berg en de lamp op de standaard als beeld voor de geloofsgemeenschap waarvan een heilzame werking uitgaat voor de omgeving. Het is goed dat zij er is, want er gaat iets goeds vanuit.

Juist in de dorpen is dat belangrijk, want het platteland staat onder druk. Het aantal voorzieningen neemt af en het dorp wordt door velen nog steeds gezien als een minder aantrekkelijke woonplaats dan de stad. Je gaat er alleen wonen als het niet anders kan vanwege de woningnood. Toch heeft het platteland veel te bieden en de kerken kunnen dat versterken en laten zien dat het wonen op het platteland de moeite waard is. 

Hoe doen we dat in Loppersum en Maarland? Daar zijn toch ook al verschillende initiatieven genomen.

  • Het Platform Kerk en Aardbeving. Daar zijn onze gemeenten vanaf het begin bij betrokken.  
  • Een van de acties van de 4 plaatselijke kerkelijke gemeenten was “Wij geloven in Loppersum”. Op 22 juni komt daar een vervolg op met een gezamenlijke gebedsbijeenkomst in de Vredekerk in het kader van de van de Groningen Zondag op 27 juni. 
  • Als kerken zijn we betrokken bij het Platform voor Levensvragen. 
  • We organiseren De Kerk Draait Door (laatst met weerman Peter Kuipers-Munneke te zien op het YouTubekanaal van de Vredekerk). 
  • Een project dat loopt is het concert van Loppersums Harmonie in de Vredekerk met Kees Steketee en Annejet Dijkman op 11 juni, bedoeld om toch in Coronatijd weer meer muziek in Loppersum te krijgen.
  • De samenwerking tussen Maarland en Collegium Musicum Loppersum. 
  • Binnen de Vredekerk wordt gewerkt aan plannen om van de consistorie een soort koffiezaal te maken waar Lopsters tijdens het winkelen kunnen bijpraten.

 En dan is dit nog niet eens alles. Maar bij de tentoonstelling Loppersum Onderweegns  was het niet vanzelfsprekend dat de kerken betrokken werden bij de toekomst van het dorp. Wij zijn er blijkbaar nog niet. Er blijkt toch  bij de andere dorpsverenigingen wat krampachtigheid als het gaat om de kerk erbij te vragen. 

Maar we zijn uiteindelijk wel betrokken geraakt en dat is goed nieuws. Op deze tentoonstelling in ‘t Hoge Heem kunt u de toekomstplannen zien van de maatschappelijke organisaties voor Loppersum en ook wat de kerkelijke inbreng is. Dan werkt de kerk aan de toekomst is. En dat is haar roeping: de toekomst gestalte geven vanuit de boodschap van het Koninkrijk van God.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland