Niet zomaar een bericht van de kerkrentmeesters wijk Vredekerk

Beste kerkgenoten,

Het zijn moeilijke tijden om samen kerk te zijn in deze coronatijd.
Daarom dit bericht. Vanaf half maart kunnen we elkaar maar moeilijk ontmoeten en er voor elkaar zijn. Toch proberen we als kerk zo dicht mogelijk bij el­kaar te zijn en daar hebben we een paar oplossin­gen voor gevonden. Wat is er o.a. gedaan in deze bizarre tijden:

We hebben met behoorlijk veel vrijwilligers voed­selpakketten rondgebracht toen de mensen zelf niet naar de voedselbanken mochten komen.
Er zijn buurtvrijwilligers aangesteld in samenwer­king met de kerken in de straten waar u woont en waar u op kunt terugvallen.
De kerkdiensten vanuit de Vredekerk kunt u volgen via de televisie of laptop enz.

Daarvoor hebben we eerst apparatuur geleend en later zelf een mooie camera aangeschaft. Daar zijn mensen voor nodig en wij zijn zeer er­kentelijk dat Mark Hielema, Dennis Voshart en Dirk Dwarshuis steeds bereid zijn dit voor ons te willen verzorgen. Dit kunnen we nooit als vanzelfspre­kend gaan beschouwen en we moeten zeer dank­baar voor zijn dat zij steeds weer klaar staan.

Maar als voorzitter van de kerkrentmeesters, wil ik u ook nog wat voorleggen. Zoals u weet uit de begroting 2020 kwamen wij on­geveer € 18200 te kort in 2020 en door de corona­perikelen lijkt het wel dat we daar makkelijk bo­venuit gaan komen en daarnaast hebben we dus ook nog een camera moeten aanschaffen voor € 3200.

Gelukkig zijn er gemeenteleden die hun collecte­geld wat ze anders in de collectezak doen voor de kerk, nu naar de boekhouder overmaken, maar er zijn er ook die dat vergeten en dat is geen onwil, want ik betrap me er zelf ook op.

Misschien denkt u, ja dat ben ik ook vergeten, of ik heb er wel wat voor over om een stukje mee te be­talen aan de camera, want het is toch wel mooier dat ik mee kan kijken via televisie, laptop enz. of u heeft zelf nog een andere reden bedacht, dan doe ik hierbij nog het rekeningnummer van de kerk.

Dit nummer is: NL50RABO 0337.2026.80

Wij zijn u zeer erkentelijk als u ons extra tekort 2020 een beetje kleiner wilt maken.

Namens de kerkrentmeesters van de wijk Vredekerk,
Wietse Bouwman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland