Nieuw Diaconaal Project

Sinds december 2014 steunen wij, de wijkgemeenten Vredekerk en Maarland, het werk van Stichting Leergeld. Door middel van collecten tijdens onze kerkdiensten is er inmiddels bijna € 4.000,- (!) ingezameld voor deze stichting. Wij willen u dan ook heel hartelijk bedanken voor uw gift. Stichting Leergeld zal ook in de toekomst met een jaarlijks vast bedrag worden gesteund.

In onze kerkdiensten willen we echter uw aandacht gaan vragen voor een nieuw project, namelijk ‘het Zeemanshuis’ in de Eemshaven. Opvarenden die in de Eemshaven verblijven, vinden in het Zeemanshuis een comfortabele, huiselijke plek waar zij kunnen internetten met het thuisfront, kunnen relaxen en kunnen ontmoeten.

Het Zeemanshuis ontvangt jaarlijks ruim 10.000 bezoekers van over de hele wereld. Hun missie: ‘een thuis bieden voor hen die ver van huis zijn’. Het Zeemanshuis is altijd open (24/7) en is kosteloos toegankelijk voor opvarenden. Het Zeemanshuis draait op de inzet van vrijwilligers en donaties van lokale kerken en bedrijven. Dit project gaat per 1 juli a.s. in, voor een periode van 1½ jaar. We hopen weer op uw steun!

Namens de gezamenlijke diaconieën,  Hilde Hop

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland