Nieuws van Kerk en Aardbeving

Het platform Kerk en Aardbeving probeert in de aardgaswinningsproblematiek een kerkelijk geluid te laten horen. Dat de kerk ook op dit terrein iets zou kunnen en moeten betekenen vinden  heel veel mensen niet vanzelfsprekend. Dat merkten wij onder meer bij het onderzoek van PThU (de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen). Veel van de gemeenteleden die werden ondervraagd vonden dat niet zo voor de hand liggen.

Maar de aardgaswinningsproblematiek (om het maar zo even te noemen), is wel heel ingrijpend voor NoordoostGroningen, door de schade die ontstaan is door de aardbevingen en de manier waarop er door NAM, overheid en andere bevoegde instanties er mee omgaan,  komen veel mensen in psychische nood. Ook lijdt het gebied onder de bevolkingskrimp en daar komen deze –problemen nog eens bovenop, terwijl er wel voor een astronomische bedrag verdiend wordt aan het aardgas. Dat raakt aan vragen over rechtvaardigheid, aan sociale thema’s als onderlinge verbondenheid, aan vragen rond omgang met de aarde. Als de kerk hier niets over te melden heeft, dan is het geloof alleen maar een privézaak geworden en de kerk niet meer dan een verzameling individuen die wat aan geloof doet, een geloof dat voor de samenleving geen betekenis heeft. In dat geval heeft het evangelie alleen nog maar betekenis voor het individu, zo zou dan de manier van denken zijn. Het Platform Kerk en Aardbeving vindt dat de kerken daar met hun geluid en invalshoek wel degelijk iets aan deze problematiek kunnen bijdragen.

Daarvoor is het wel nodig dat er een brede kerkelijke samenwerking is. Het platform bestaat uit deelnemers uit heel verschillende kerkelijke gemeenschappen: Protestantse Kerk, RoomsKatholiek, Doopsgezind, Vrijgemaakt Gereformeerd, Baptist, Evangelische gemeente, de Waardevolleven Gemeente en de PThU. Dat de kerken nu een breed samengesteld platform met deelnemers uit grote delen van het gebied hebben,  wordt door de deelnemers als heel bijzonder ervaren. Dat is al de moeite waard. Er nemen veel pastores deel aan het overleg. Het streven is om meer nietpastores als deelnemer in het platform te krijgen, die een eigen deskundige inbreng hebben.

We hebben contact gelegd met de Raad van Kerken GroningenDrenthe. Met hen samen willen we een soort van conferentie beleggen over de inbreng van de kerken in dit maatschappelijk debat. Een van onze initiatieven is bijvoorbeeld het contextueel Bijbellezen. Wat gebeurt er als wij samen de Bijbel lezen met deze problematiek in ons achterhoofd?

En wat moet dat kerkelijke geluid dan zijn? We hebben niet de pretentie dat wij het beter weten dan andere organisaties die actief zijn op dit gebied en daarom zoeken we ook contact met hen. Zo is er een contact gelegd met de Groninger Bodem Beweging dat geresulteerd heeft in een artikel in hun krant en een artikel van ons over hen.  Ook met het Groninger Gasberaad zijn er contacten.

Ook is er intensief contact met de Stichting GroningenNoord. Deze stichting wil positieve inzet voor het gebied: De verbondenheid versterken, de bewoners laten merken dat zij van waarde zijn en de ontwikkeling van het gebied stimuleren. Daar herkennen wij waarden van het Evangelie in. Het plan dat zij hebben opgevat is om conferenties in het hele land te gaan houden over NoordGroningen om te beginnen in Amsterdam de hoofdstad van ons land. De aardgaswinningsproblematiek is een probleem van heel het land en niet van alleen NoordGroningen. Op deze conferentie kunnen mensen kennis maken met NoordGroningen: wat het betekent om in een gebied te wonen waar van tijd tot tijd aardbevingen je huis ondermijnen. Ook de kwaliteiten van het gebied worden belicht, landschappelijk en historisch en ook  de kwaliteiten van de bewoners worden voor het voetlicht gebracht. Wat zou Nederland missen zonder hen? Een goede conferentie bestaat uit tweerichtingsverkeer: Wat kunnen de Amsterdammers betekenen voor de Groningers? De aanleg van NoordZuidlijn heeft ook een schat aan ervaringen opgeleverd, wat kunnen wij er in Groningen van leren?

Kortom er is het nodige gedaan, maar er gaat nog meer gebeuren. We hopen u hiervan op de hoogte te houden.

Platform Kerk en Aardbevingen

Zomer 2016

Meer informatie vindt u op deze website: https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/

De zienswijze van het platform vindt u hier:
https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/standpunten/zienswijze

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland