Nieuwsbrief classispredikant ds. Jan Hommes

Glimmen, 1 mei 2020

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?
                       Lied 280:4

Ik moest aan bovenstaand lied denken voor het schrijven van deze nieuwsbrief. In deze bijzondere tijd zoeken we allemaal naar mogelijkheden om er als gemeente te zijn voor onze gemeenteleden. Dat is best ingewikkeld, maar velen vinden manieren: met online vieringen (met en zonder beeld), met nieuwsbrieven, met cadeautjes in de vorm van een kaart met een tekst, via telefoon of computer, met flessenpost zoals een collega vertelde of door op sommige momenten de kerk open te hebben. Mooi om te zien dat er plaatsen zijn waar predikanten en kerkenraden elkaar opzoeken om samen op te trekken. En er zijn stemmen die opgaan dat er meer mensen luisteren en kijken naar de vieringen dan ooit in de kerk komen. Daarom wordt er over nagedacht ook na de virus-maatregelen vast te houden aan de uitzendingen. Kennelijk kunnen deze vieringen ook bijdragen aan het vinden van een plaats waar mensen getroost worden en waar ‘de hemel op gaat’.

Het is ook een onzekere tijd. ds. Ad van Nieuwpoort maakt de vergelijking met de woestijntocht van het volk. We zijn ergens terecht gekomen en we weten niet precies waar naartoe en ook niet hoe lang het gaat duren, het enige dat we weten dat het op enig moment weer voorbij zal zijn. Voor die onzekere tijd voeg ik hierbij een brief, die we als classispredikanten in overleg met de landelijke kerk hebben opgesteld. Eerst nog een link naar de website van de PKN. Daarna de brief.

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/leiding-geven-aan-gemeenten-in-tijden-van-corona/

Aan:

  • Alle predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland
  • Alle kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland
  • kerkenraden van de Protestantse Kerk in Nederland

De Classicale Vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland

Datum: 30 april 2020

Onderwerp:
Gezamenlijke brief classispredikanten – kerk in een anderhalve meter samenleving

In onze contacten met predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden wordt regelmatig gevraagd of er gezorgd kan worden voor duidelijke richtlijnen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. Wat zou dit betekenen voor de eredienst of het jeugdwerk?

Hoe zouden we invulling kunnen geven aan de sacramenten en het pastoraat? Wat zouden de gevolgen zijn voor andere kerkelijke bijeenkomsten? etc.

Vragen waarop we graag snel een antwoord willen. De realiteit is dat we voorlopig met de huidige regels moeten leven en dus online kerkdiensten houden. Natuurlijk kunt u als kerkenraad vast nadenken over concrete invullingen, maar dat kan alleen in alle voorlopigheid. De realiteitswaarde van die invullingen hangt af van de kaders die te zijner tijd door de overheid worden gesteld.

Bovenstaande betekent niet dat we rustig afwachten. De leiding van de Protestantse Kerk is regelmatig in gesprek met de overheid en als classispredikanten zijn we hierin actief betrokken. Een onderwerp waarover nagedacht wordt, betreft de mogelijke risico’s van gemeentezang.

Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland buigt zich over de omgang met de sacramenten, Heilige Doop en Heilig Avondmaal. Wat is mogelijk, zowel vanuit het gezichtspunt van veiligheid/hygiëne als vanuit theologisch oogpunt?

Het is bemoedigend te horen hoe velen in de gemeente zich inzetten om de eredienst vorm te geven en het omzien naar elkaar – met alle beperkingen die er zijn – handen en voeten te geven. Dat vraagt om creativiteit en vergt de nodige energie. We zeggen u toe dat er tijdig heldere kaders, concrete richtlijnen en adviezen met u zullen worden gedeeld, die u vervolgens zelf kunt vertalen naar uw plaatselijke praktijk.

We wensen u als ambtsdrager sterkte en Gods zegen bij het leiding geven aan de gemeente in deze moeilijke tijd.

Namens het beraad van classispredikanten,

d. Jan Hommes       ds. Wilbert van Iperen
voorzitter                  secretaris

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland