Nieuwsbrief Vredekerk zondag 21 juni 2020

Kerkdienst 21 juni  2020 Petrus en Pauluskerk

Komende zondag 21 juni neemt ds. Tjalling Huisman afscheid van Maarland in de gezamenlijk dienst die om 9:30 uur begint in de Petrus en Pauluskerk. Vanwege de Coronamaatregelen is de dienst helaas niet voor kerkgangers toegankelijk, maar is de kerkdienst te volgen via een uitzending op YouTube en op Kerkomroep.nl.

Naast ds. Tjalling Huisman is ook ds. Marco Roepers voorganger. Organist is Ab Gramsbergen. De zang wordt verzorgd door Tineke en Reina Zijlstra, Roy Nikijuluw, Gerry Dallinga, Klaas Doornbos, Wippy Kempenaar, Willem Jan Stuut. De techniek wordt verzorgd door Peter Beereboom en Dick Stoter is koster. De liturgie vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Kerkdienst 28 juni 2020 Vredekerk

De gezamenlijke kerkdienst van 28 juni in de Vredekerk begint om 9:30  uur en wordt uitgezonden op YouTube en Kerkomroep. Het is de overstapdienst waarin Lieke Hake, Ruben van der Veen en Gerard Beukema afscheid nemen van de kindernevendienst en overstappen naar de Tienerdienst. Voorganger is ds. Marco Roepers en Melson Zwerver is de ouderling van dienst. Muziek en zang worden verzorgd door Joke Koopmans en Evert Scholten. 

Kerkdiensten tot 1 september 2020

Volgens de nu geldende regels zijn kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers toegestaan. Wellicht gaat dat aantal per 1 juli omhoog naar 100 bezoekers. Daaraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden. Ook in kerkdiensten moet de 1,5 meter regel gehandhaafd worden. Er mag door de bezoekers niet gezongen worden en bezoek aan de kerkdienst moet vooraf worden gemeld worden. Bezoekers van 70 jaar of ouder wordt afgeraden om te komen en alleen bezoekers die tot hetzelfde huishouden behoren mogen bij elkaar zitten. Er zijn nog meer voorschriften die moeten worden nageleefd, maar het voert te ver om deze hier allemaal te benoemen.

Het college van kerkrentmeesters heeft met inachtneming van het protocol van de PKN een gebruiksplan voor de Vredekerk opgesteld. Daaruit blijkt dat er veel inzet wordt gevraagd van de kerkenraad, de kosters en anderen om de maatregelen te kunnen handhaven. Handhaven is nodig en bovendien zal het niet naleven van de maatregelen bij controle een boete van € 4.000 opleveren.

Alles overwegende heeft de kerkenraad van de Vredekerk besloten om tot 1 september 2020 geen gemeenteleden toe te laten tot de kerkdiensten.

In de tussenliggende periode blijven de diensten te volgen via de inmiddels bekende kanalen en zal de kerkenraad onderzoeken of het mogelijk is om na 1 september weer bezoekers toe te laten en daartoe de nodige voorbereidingen gaan treffen.

Terugblik kerkdienst Vredekerk 14 juni 2020

De bloemen van afgelopen zondag gingen als groet van de gemeente naar Gerrit en Roelie Smid, Molenstraat 30.
De dienst is te bekijken op YouTube:

 en kan worden gedownload vanaf Kerkomroep.nl

Kerk in Coronatijd

Komende zondag neemt ds. Tjalling Huisman afscheid van Maarland. Het is vreemd om in deze tijd afscheid te nemen. De gemeente kan niet in de dienst aanwezig zijn enb dat maakt het onpersoonlijk. Het ligt in de lijn der bedoeling dat Tjalling nog een keer terugkomt om wel met de gemeente in de dienst afscheid te nemen. Wanneer dat zal zijn weet nog niemand. 
In het kerkblad had ik al geschreven dat Tjalling en ik (ds. Marco Roepers) heel plezierig hebben samengewerkt en dat Tjalling ook veel gedaan heeft voor onze wijkgemeente. Ik wens Tjalling heel veel goeds toe in Eindhoven. Dat kan met recht een nieuwe uitdaging genoemd worden.

MORGENGEBED bij het afscheid van TJALLING HUISMAN
als domie van wijk Maarland

Deze gezamenlijke dienst wordt op 21 juni 2020 uitgezonden via www.kerkomroep.nl
U / je kunt ook kijken naar deze dienst via deze link: YouTube
De dienst begint om 9.30 uur.

Orde van dienst Bij het afscheid van domie Tjalling van Maarland 21 juni 2020 9 uur 30

  

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland