Nieuwsbrief wijk Vredekerk

Komende zondag 29 maart 2020
Komende zondag 29 maart begint de kerkomroepdienst om 9:30 uur in de Vredekerk. De kerkdienst zal live te beluisteren zijn via het account van de Vredekerk op www.kerkomroep.nl. De rechtstreekse link naar dat account is http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303. Schakel ruim voor 9:30 in op de dienst. Het is afgelopen zondag namelijk gebleken dat wanneer men om 9:30 inschakelt dat het dan veel moeilijker is om een live verbinding te krijgen.  Mocht het onverhoopt toch niet lukken om een live verbinding te krijgen met de Vredekerk dan kunt u de dienst later op de alsnog beluisteren. Het is dan opgeslagen op de pagina van de Vredekerk op kerkomroep.nl

Komende zondag is ds. Marco Roepers de voorganger, Bouke van der Ploeg bespeelt het orgel en Dirk Dwarshuis is de geluidstechnicus.  Dit maal is er geen diaken en ouderling bij, omdat het verstandig is om de dienst te maken met een minimale bezetting.

De bijbeltekst van de dienst is Johannes 11: 1-11, 17-44.  De liturgie van deze dienst vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Zondag 5 april 2020
Op Palmzondag 5 april 2020 is er een gezamenlijke dienst die uitgezonden wordt vanuit de Petrus en Pauluskerk. Om deze dienst te ontvangen moet u gaan naar het account van de Petrus en Pauluskerk op www.kerkomroep.nl. De rechtstreeks link naar dit account is: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21294. De voorganger is dan ds. Tjalling Huisman.

Stille Week en Pasen
Ook op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag zullen we niet als gemeente bij elkaar kunnen komen in de Vredekerk. Dat is nogal wat. Het gaat om het hart van de het evangelie dat in de deze diensten uitgedrukt wordt.  De paasdienst is altijd een feest. We vieren dan echt de opstanding van Jezus samen in deze vrolijke dienst. Hoe anders zal het dit jaar zijn. Maar laat het ons niet weerhouden om het toch de opstanding van Jezus samen te vieren als Kerkomroepdienst. Over hoe en wat denk ik nog na.  Op Witte Donderdag is er altijd een avondmaalsviering. Op dit moment denk ik erover omdat dit jaar weg te laten. Een andere optie zou zijn om er toch een avondmaalsviering van te maken en dat men thuis klaar zit met brood en beker en dat we dan tegelijk het tot ons nemen thuis. Ik vraag mij af hoe u er over denkt. Laat het mij weten via mijn e-mailadres (predikant@pknvredekerkmaarland.nl).

Verdere diensten tot 1 juni
Er staan tot 1 juni nog een aantal bijzondere diensten gepland die geen doorgang kunnen vinden. De dienst met afscheid en bevestiging ambtsdragers is uitgesteld tot september 2020. De ambtsdragers die afscheid zouden nemen, Jan en Dirk, hebben te kennen gegeven hun periode tot dan te willen verlengen in deze noodsituatie. Dat is erg mooi en we danken hen hiervoor. Ook de andere bijzondere diensten in deze periode zijn tot nader orde uitgesteld.

En verder…
De Coronacrisis grijpt steeds verder om heen en dit terwijl de zon schijnt en het voorjaar begint te worden na zo’n donkere winter. Wie voelt niet de drang om naar buiten te gaan en te genieten van het ontluikende voorjaar. Gelukkig mag dat nog steeds maar moeten we wel anderhalve meter afstand houden. Dat valt niet mee. Mensen hebben namelijk ook behoefte aan nabijheid. Om als vrienden anderhalve meter afstand te houden, dat valt niet mee. Dat is per definitie geen afstandelijke relatie. De herenboeren hielden de arbeiders vroeger op afstand, maar de arbeiders onderling stonden juist weer dicht bij elkaar (letterlijk en figuurlijk!). Ook wij als gemeente komen fysiek meer en meer op afstand te staan nu wij niet meer bij elkaar komen te staan. Gelukkig zijn er nog andere middelen en laten we die dan ook zoveel mogelijk benutten. En  persoonlijk kunnen we ook de nabijheid van onze God zoeken in het gebed.

ds. Marco Roepers

Liturgie 29 maart 2020 Vredekerk Loppersum.

Orgelspel
Woord van welkom
Bemoediging
Groet
Orgelspel: psalm 116: 1 en 3

1    God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3    Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Gebed
Schriftlezing Johannes 11: 1-11, 17-44

1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden – 2 dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3 De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4 Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ 5 Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. 6 Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. 7 Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 8 ‘Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer naartoe?’ 9 Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, 10 maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ 11 Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken.’
17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18 Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19 en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 23 Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’
28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31 Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. 32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34 vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon ook te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Orgelspel:  Gezang 840: 1 en 2
1    Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

2    O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

Overweging
Orgelspel  Johannes de Heer 150: Welk een vriend is onze Jezus
1    Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij ‘t al niet brengen
in ‘t gebed tot onze Heer.

3    Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Gebed
Onze Vader

die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
10 uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
12 en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
13 en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.
Mededeling diaconie.
Het rekeningnummer van de diaconie is NL 41 RABO 0143 495 879 o.v.v. camping

Orgelspel: Gezang 536
1    Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

4    Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Zegen

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland