Open college spiritualiteit en natuur

Open college spiritualiteit en natuur
Theologische Verdieping Groningen

TVG Groningen start dit najaar met iets nieuws. Kortdurende colleges voor ieder, die geïnteres­seerd is in religie en spiritualiteit. Dit najaar star­ten we deze Open Colleges met Spiritualiteit en na­tuur, gegeven door onze docent spiritualiteit en dogmatiek Just van Es, predikant in Huizinge en godsdienstfilosoof. Een korte inhoud van de cur­sus:
Spiritualiteit en natuur.

Het Westerse Christendom is een rijke traditie. Te­gelijk worden we ons er steeds meer van bewust dat zij ook grote beperkingen heeft. Een daarvan is  dat de natuur er nogal bekaaid van af lijkt te ko­men. En onze verhouding tot de natuur blijkt juist van zo groot belang, voor ons milieu, voor onze plek daarin, en voor onze eigen ziel. Maar er waren vanaf het allereerste begin ook andere bewegingen die op gang werden gebracht door de persoon van Jezus dan de Romeinse stroom die zo bepalend is geweest voor onze huidige kerken en theologieen.

Op deze avonden lezen we teksten uit twee andere tradities die vandaag weer grote zeggingskracht blijken te hebben voor veel mensen binnen en bui­ten de kerken: de Keltische en de Nestoriaanse. De Keltische heeft grote invloed gehad met name in de Angelsaksische gebieden en is daar nog steeds een de grond mee bepalende laag. De Nestorianen trok­ken al heel vroeg naar het Oosten, gingen de dia­loog aan met Oosters denken en werden een leven­de beweging in het oude China. En in beide speelt de natuur een grote rol. Kunnen zij ons nieuwe in­spiratie geven?

 

Data: maandag  30 september, 14, 28 oktober en 4 november 2019
Inleider: ds. Just van Es
Plaats: Willem Lodewijk Gymnasium lokaal 1.6
Tijd: van 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 40,– voor de vier avonden (€ 60,– voor paren).

Inschrijven is mogelijk via de website: www.tvg-groningen.nl of via een mail naar cursusadmini­stratie: administratie@tvg-groningen.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland