Profielschets van de te beroepen predikant van de wijkgemeente Maarland

Wie zijn wij en wat bieden we:

Wij zijn een betrokken en actieve gemeente, die open staat voor nieuwe vormen, passend in deze tijd.

Wij bieden de nieuwe predikant(e) letterlijk en figuurlijk de ruimte om te experimenteren, zonder daarbij de traditie uit het oog te verliezen. Hij/zij krijgt te maken met een voltallige kerkenraad, die bereid en in staat is samen met de predikant de nodige activiteiten in de gemeente uit te voeren. Ook buiten de kerkenraad zijn veel mensen bereid en in staat om een steentje bij te dragen. Meer over ons staat in de profielschets van de gemeente.

Wie zoeken wij:

 • Iemand die interesse heeft voor de liturgische vormgeving van de eredienst, en hieraan op creatieve wijze invulling geeft. Hij/zij is geïnteresseerd in theologische ontwikkelingen van deze tijd en weet oude tradities en nieuwe inzichten te verenigen. Ook stellen we prijs op affiniteit met, en enige kennis van kerkmuziek, in verband met de samenwerking met de (beroeps)organisten en de cantorij.
 • Iemand met empathie, aandacht en humor en die helder kan communiceren en over relativeringsvermogen beschikt; die hart heeft voor mensen binnen en buiten de kerk.
 • Iemand van wie wordt verwacht dat deze tactvol kan omgaan met de eigen politieke en maatschappelijke keuzes in relatie tot die welke in de gemeente leven.
 • Een predikant(e) die vaardig is op het gebied van vorming en toerusting en zich op dat gebied creatief en innovatief  toont.
 • Iemand die over organisatietalent beschikt, gezien de omvang van het werk en de omvang van de aanstelling, en in staat is prioriteiten te stellen.

 

Wat vragen wij:

 • dat de predikant(e) bereid en in staat is samen te werken met gemeenteleden die participeren in de eredienst.  Dat hij / zij zich wil inleven in gemeenteleden met al hun verschillen in persoonlijkheid en interesses, en goed kan omgaan met verschillende verwachtingen over de rol van de predikant.
 • dat de predikant(e) verbindend aanwezig wil zijn in de eigen gemeente, in het overleg met andere samenwerkingspartners, in onze dorpen.
 • dat de predikant(e) gelet op de bovengenoemde aspecten van het werk in de regiogemeente, vanzelfsprekend bereid is tot intensieve samenwerking met de kerkenraad en collega predikanten.
 • dat hij / zij bereid is zich te verdiepen in de maatschappelijke en pastorale gevolgen van de aardbevingen en daar rekening mee houdt in de uitvoering van zijn/haar taken.
 • In verband met de kerkelijke structuur in de regio (o.m. het federatieverband met de Gereformeerde kerk) is het belangrijk dat de predikant bereid is tot en verdeling van taken onder collega’s.
 • We denken aan iemand die, gelet op de omvang en structuur van de gemeente, reeds enige ervaring bezit. Dit hoeft overigens niet beslist gemeente-ervaring te zijn.

(Door de uitgestrektheid van de gemeente is het bezit van een auto noodzakelijk).

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland