Restauratie Petrus en Pauluskerk

Zoals velen van u wel zullen hebben opgemerkt is de restauratie van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum in volle gang. Graag willen wij u als kerkbestuur informeren over de gang van zaken.

De kerk behoort tot de top 100 rijksmonumenten in Nederland en is voor het laatst grondig gerestaureerd aan het eind van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De kerk stamt uit de vroege middeleeuwen en is na een brand in 1217 herbouwd als een éénbeukige kerk. Rond 1275 werd het schip verhoogd en het koor vervangen door een dwarsschip met een nieuw koor. Zo ontstond een grote kruiskerk met een vijfzijdig gesloten koor en zijkapellen waaronder de uit 1530 daterende beroemde Mariakapel met de unieke fresco`s. 

In de grote en tevens zeer bekende Lopster toren hangen twee zeer monumentale klokken, de ene dateert van 1397 en de andere van 1548; de laatste is gegoten door Geert van Wou.

Het beroemde orgel dateert uit 1562 en werd in 1762 door de bekende orgelbouwer A.A. Hinz geheel vernieuwd  met gebruikmaking  van de oude orgelpijpen. Het houtsnijwerk is van Casper Struiwig.

In de loop der eeuwen hebben diverse restauraties plaatsgevonden aan het orgel, de toren en de kerk. Bij inspectie van Rijksmonumenten die enige tijd geleden gehouden is, bleek dat de staat van onderhoud van de kerk en het orgel zeer matig was en grondige restauratie op korte termijn noodzakelijk.

Met de voorbereidingen is in het voorjaar van 2013 begonnen en direct na de zomer is volop gestart met de restauratie. Aan de binnenzijde van de kerk is het stucwerk van de noordzijde, onder het orgel, delen van de Mariakapel en het koor verwijderd en inmiddels deels alweer voorzien van een nieuwe laag stucwerk. Aan de buitenkant van de kerk zijn de dakranden voorzien van nieuw koperwerk, de leien gecontroleerd en waar nodig vervangen, eveneens van de toren. Op dit moment is men bezig met de controle en waar nodig het vervangen van de voegen. Het schilderwerk van de deuren en galmborden zal vervolgens worden uitgevoerd. De ramen zijn reeds waar nodig voorzien van nieuw glas.

Helaas is ook de kerk getroffen door de bevingen waardoor er aanzienlijke schade is ontstaan aan de gewelven in het koor en de zijkapellen waaronder de Mariakapel. De fresco`s in het koor en de Mariakapel zijn ook beschadigd en moeten met spoed gerestaureerd en geconserveerd worden. De inspecties konden op ooghoogte worden uitgevoerd daar er ten behoeve van de restauratie in het koor en in de Mariakapel steigers zijn opgebouwd; voor de inspectie van de zuidkapel zal er nog een steiger moeten worden opgebouwd. In de afgelopen tijd zijn er veel gesprekken gevoerd over de ontstane situatie en zijn er veel inspecties uitgevoerd door diverse deskundigen. Wethouder de heer Pier Prins heeft namens B en W van de gemeente Loppersum een bezoek gebracht aan de kerk en zich op de hoogte gesteld van de ernst en de grootte van de schade van de bevingen. Met hem is afgesproken dat hij de situatie met spoed gaat voorleggen aan de Commissie Monumentale panden waarin ook de NAM is vertegenwoordigd.

Tijdens het laatste bezoek en inspectie van Arcadis is besloten dat de architect een begroting opstelt van het herstel van de schade en conservering van de schilderingen en deze vervolgens via Arcadis doorstuurt naar de NAM. Arcadis is de Expertise maatschappij die voor de NAM de schade opneemt Wij verwachten een constructieve oplossing van de NAM.

Een en ander heeft tot gevolg dat we meer tijd nodig hebben voor de restauratie en het herstel van de bevingsschade. Op dit moment gaan wij ervan uit dat de restauratie van de kerk niet voor de zomer van 2014 gereed zal zijn. Met de restauratie van het orgel zal zoals nu verwacht pas kunnen worden begonnen eind 2014 begin 2015. Mocht de kerk na de zomer gereed zijn dan zal de kerk gewoon gebruikt kunnen worden en ook het orgel tot het moment van restauratie.

Wij hopen op uw begrip en zullen u verder op de hoogte houden van de vorderingen.

Namens de kerkrentmeesters van wijk Maarland,

Meertinus Ubbens

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland