Uit de pastorie 12

Het was een mooie startzondag. Het begon met het ochtendgebed met als Bijbeltekst Zacheüs. Jezus wilde Zacheüs in huis ontmoeten en dat opende voor deze oppertollenaar de poort naar het leven. In het middagprogramma  stond wederzijdse ontmoeting centraal. Verschillende gemeenteleden hebben met veel enthousiasme groepen gemeenteleden thuis ontvangen en van de kant van de gemeenteleden  was er warme belangstelling voor wat zij lieten zien.  Tenslotte was er om 13:00 uur de heerlijke maaltijd in Zeerijp na een korte afsluitende viering.

Inmiddels zijn de catechisaties gestart. Elders kunt u de datums en tijden vinden. Ook de Johannesleeskring gaat weer verder. U kunt altijd mee gaan doen met deze gespreksgroep. Het Johannesevangelie is fascinerend.  Informatie over wanneer we bij elkaar komen kunt u krijgen bij Agnes Klunder en ondergetekende.

Ook de gespreksgroep Wiemersheerd gaat gewoon door.  De volgende keren zijn op 3 november en 8 december. Het begint om 9:45 in de grote vergaderzaal in Wiemersheerd en we stoppen om 11:00 uur.

Ik denk dat dit allemaal te maken heeft de kern van kerk zijn: Bezig zijn met evangelie van Jezus is God en ander ontmoeten.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland